Haasaa #Imo fi #Whatsapp woliin haasa'an kana dubbisaa mee Hanga Dhumattii Koflan dutuu😃😃👇👇

--------------------//---------------------------

#Imo
------
Akkam jirta woraabettii haadha
sagalee
Akka hojii keetiitiif silaa si kabalee
Hangafa kooti jedheen si kabaje malee
----------
#Whatsapp

Maal jette woraabessa afaan
qalqalaa
Anuu utuun si argee sin kabala
Si qofa miti kan akka keetiiyyuu sirrattan dabala
--------
#Imo

Ati sagaleef suuraa erguu malee
faayidaa hin qabdu
Saa'aatii 24 nama of biraa hin dhabdu
------------
#Whatsapp

Dhiisi hojii kee saaxilee Amman
Nama si jibbisiisa
Dhiiraaf dubartii situ wol ficcisiisa
Ati guyyaa guyyaadhaan
Amala jijjiirta
Biizii, biizii jettee nama Wol jaalatu
wolitti micciirta
---------------
#Imo

Hin sobin namni wol yaadeyyuu
Karaa kootiin wol dubbisa
Video yoo feetes qoonqoo
Keessan mullisa
An akka worra kaanii daqiiqaa
Hin lakkaa'u
namni wol yaade
Hanga fedhe woliin ha haasa'u
-------------
#Whatsapp

Dhugaadha daqiiqaa hin
lakkooftu yaa bada gowwaa
Situ akkas godhee hojii
nama dhowwa
---------------
#Imo

An ergan uumamee bu'aa
hedduun buuse
Shamarran baay'een mana
Xalabaatii baase
Namoota baay'een wolitti
Firoomse
Dhiira meeqan fuusise
durbas hedduun heerumsiise
Shamarraniif dargaggeessa
Keessattuu kan
Biyya arabaa
Iccitii jaraa anatu of harkaa qabaa!
---------------
#Whatsapp

Karaa kootiinis namni suuraaf
Video ergee wol ilaala
Kana hunda of hin jajin
#soomaafi #miseenjariitu
Hunda keenya caala!

-----------
#Imo

Eenyu kan bukkee koo
dhaabbatu?
Kan anaan qixxaatu
Yeroo Facebookaan wol baran
Ana iyyaafattu
Lakkoofsa #Imo naaf ergi jedhanii
Wol gaafatu
--------------
#Whatsapp

Kana caala natti hin iyyinii
afaan kee qabi narraa
Utuu ati hin dhalatin anumatu jiraa!
-------------
#Imo

Dura dhalachuun bu'aa
Maal qaba mee?
Dhukkubninuu dura dhalannaan
Qorichi booda argamee!
Ati dhukkuba an immoo
Dawaadha yoo siif hubatame!!Studio kootti afeeramanii
Wol falmaa turani
galatoomaa worri dubbiftani!
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Dabareenkees Fagoo Miti!

Yaa abbaakoo abbaa karraa
Otuu hinta'iin akka har'aa
Loon horsiistee dheechifattaa
Sanyii qottee facaafattaa

Calleessitee gumbii guuttee
Ofii quuftee ollaaf hirtee
Alagaanuu keetiin quufuu
Taatee turteem Addunyaafuu

Garuu maal godhu Abbaa kiyyaa
Barii argitee dhabdeem guyyaa

Mana guutuutti lafaa kaatee
Guyyaa keessa dhabaa taatee
Dhagootumaaf dhagaa baattee
Gateettiinkee si luqqaatee

Yaa abbaakoo abbaa qe'ee
Oolmaan kankee kana ta'ee
Hundaaf taatee haara galfii
Kan homaafuu hinqabne tuffii

Beeladaafuu mana dhaabda
Beeneensaafuu naasuu qabda
Sareen keetuu raqa hinnyaannee
Harreen keetuu dhagaa hinbaannee

Gaarummaankee sumaan miitee
Tolli lolaan siif deebitee
Mana keetii gad sibaasee
Dhagaan dhagaa si baachisee

Yaa Abbaakoo garraamiikoo
Dhiyoo jiraam obsi rakkoo
Diina guyyaan sitti dhuftee
Darbuuf jirta morma kuttee

Yaa abbaakoo yaa mararaa
Abdii hinkutiin maaloo adaraa
Dhufaa jira abbaan murtii
Dabareenkees fagoo miti!

(Abbaa Kiyyaaf)
ANI ANUMA!
Photo

Post has attachment
Ijollee biyaa khottii umriin naf tura isiinin jedha
PhotoPhotoPhotoPhotoPhoto
4/12/16
6 Photos - View album

Post has attachment
Photo

Post has attachment
Photo
Wait while more posts are being loaded