Post has attachment
Tôi sẽ chúc-tụng Đức Giê-hô-va luôn, Sự khen-ngợi Ngài hằng ở nơi miệng tôi.
Thi-thiên 34:1 VB1925
https://bible.com/bible/193/psa.34.1.VB1925
Photo

Post has attachment
Chúng ta biết rằng mình đã vượt khỏi sự chết qua sự sống, vì chúng ta yêu anh em mình. Còn ai chẳng yêu thì ở trong sự chết.
I Giăng 3:14 VB1925
https://bible.com/bible/193/1jn.3.14.VB1925
Photo

Post has attachment
Ca-lép bèn làm cho dân-sự, đương lằm-bằm cùng Môi-se nín-lặng đi, mà nói rằng: Chúng ta hãy đi lên và chiếm xứ đi, vì chúng ta thắng hơn được.
Dân-số Ký 13:30 VB1925
https://bible.com/bible/193/num.13.30.VB1925
Photo

Post has attachment
Ta ban cho các ngươi một điều-răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy.
Giăng 13:34 VB1925
https://bible.com/bible/193/jhn.13.34.VB1925
Photo

Post has attachment
Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những kẻ ở trong Đức Chúa Jêsus-Christ;
Rô-ma 8:1 VB1925
https://bible.com/bible/193/rom.8.1.VB1925
Photo

Post has attachment
Quả thật, quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai nghe lời ta mà tin Đấng đã sai ta, thì được sự sống đời đời, và không đến sự phán-xét, song vượt khỏi sự chết mà đến sự sống.
Giăng 5:24 VB1925
https://bible.com/bible/193/jhn.5.24.VB1925
Photo

Post has attachment
Vì kìa, những kẻ xa Chúa sẽ hư-mất; Chúa sẽ hủy-diệt hết thảy kẻ nào thông-dâm, xây-bỏ Chúa.
Thi-thiên 73:27 VB1925
https://bible.com/bible/193/psa.73.27.VB1925
Photo

Post has attachment
Ở trên trời tôi có ai trừ ra Chúa? Còn dưới đất tôi chẳng ước-ao người nào khác hơn Chúa.
Thi-thiên 73:25 VB1925
https://bible.com/bible/193/psa.73.25.VB1925
Photo

Post has attachment
Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh-thánh đã chép vậy.
Giăng 7:38 VB1925
https://bible.com/bible/193/jhn.7.38.VB1925
Photo

Post has attachment
Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.
I Giăng 4:19 VB1925
https://bible.com/bible/193/1jn.4.19.VB1925
Photo
Wait while more posts are being loaded