Stream

6
Sumer Payal's profile photo7jgdjful's profile photo
2 comments
 
Hola me gusta mucho tu foto. Besos 
 ·  Translate
Add a comment...
 
Vậy anh em hãy trở nên kẻ bắt chước Đức Chúa Trời như con cái rất yêu dấu của Ngài;
Ê-phê-sô 5:1 VI1934
http://bible.com/193/eph.5.1.VI1934
 ·  Translate
5
Add a comment...
 
*
10
Add a comment...
 
Ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó.
Giăng 15:7 VI1934
http://bible.com/193/jhn.15.7.VI1934
 ·  Translate
7
Add a comment...
7
Add a comment...
 
Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.
Giăng 15:5 VI1934
http://bible.com/193/jhn.15.5.VI1934
 ·  Translate
5
Add a comment...
10
Add a comment...
 
Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội.
Lu-ca 5:31‭-‬32 VI1934
http://bible.com/193/luk.5.31-32.VI1934
 ·  Translate
13
Add a comment...
 
Đức Chúa Jêsus phán rằng: Vật chi của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa, còn vật chi của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức Chúa Trời. Họ đều lấy làm lạ về Ngài.
Mác 12:17 VI1934
http://bible.com/193/mrk.12.17.VI1934
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Sao ngươi nói: Nếu thầy làm được? Kẻ nào tin thì mọi việc đều được cả.
Mác 9:23 VI1934
http://bible.com/193/mrk.9.23.VI1934
 ·  Translate
3
Add a comment...
 
Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.
Ca-thương 3:23 VI1934
http://bible.com/193/lam.3.23.VI1934
 ·  Translate
7
Add a comment...
 
Vc c
7
Add a comment...
 
Đức Chúa Jêsus nghe vậy, bèn phán cùng họ rằng: Chẳng phải kẻ mạnh khỏe cần thầy thuốc đâu, nhưng là kẻ có bịnh; ta chẳng phải đến gọi người công bình, nhưng gọi kẻ có tội.
Mác 2:17 VI1934
http://bible.com/193/mrk.2.17.VI1934
 ·  Translate
6
Add a comment...
 
Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.
Ê-phê-sô 4:32 VI1934
http://bible.com/193/eph.4.32.VI1934
 ·  Translate
5
Add a comment...
 
Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;
1 Phi-e-rơ 2:9 VI1934
http://bible.com/193/1pe.2.9.VI1934
 ·  Translate
12
Add a comment...
 
Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau.
1 Giăng 4:11 VI1934
http://bible.com/193/1jn.4.11.VI1934
 ·  Translate
16
محمد الاصيل's profile photoAbdi Yasin Hirsi's profile photo
2 comments
 
Please my friend l can't understand your language, 
Add a comment...
 
+62 8788 4602 469 whattapp 
7
1
Poepoe Raden Mas's profile photo
 
yupsss
Add a comment...
 
Hãy dạy cho trẻ thơ con đường nó phải theo; Dầu khi nó trở về già, cũng không hề lìa khỏi đó.
Châm-ngôn 22:6 VI1934
http://bible.com/193/pro.22.6.VI1934
 ·  Translate
13
1
Add a comment...