Post has shared content
SZENT MIHÁLY ARKANGYAL ÜZENETE 2017. SZEPTEMBER 2-ÁN.
Íme,
hát megkezdődött! Különösen az Úrhoz, és Megváltóhoz, Jézus
Krisztushoz a szívükben és lelkükben hűségesek ismerik fel közületek,
hogy az idők megváltoztak, és a föld is változik, amint az az ősidők
óta meg lett jövendölve az emberiségnek; a pr...
Add a comment...

Post has shared content
Little Pebble üzenete a Szűzanyától
2017. szeptember 1. Pebble: Én már napok óta éreztem a Szűzanya jelenletét. Amikor ma reggel felkeltem hallottam az ő sírását ,
és ő ott állt mellettem. Én azt mondtam neki, Szűzanya ne sírj! Ő ezt
válaszolta nekem: Fiam! Hogyne sírnék, amikor azt látom...
Add a comment...

Post has shared content
Égi Édesanyánk üzenete 2017. szeptember 2-án Medjugorjéból
Medjugorje, 2017. szeptember 2. "Drága
gyermekek! Ki tudna nálam jobban szólni Fiam szeretetéről és
fájdalmáról?! Vele éltem, vele szenvedtem. Földi életemben
megtapasztaltam a fájdalmat, mert édesanya voltam. Fiam szerette a
Mennyei Atya, az igaz Isten...
Add a comment...

Post has shared content
Az Ég sürgető kérése ima-vigília tartására (az Isteni Irgalmasság Máriáján keresztül)
Ima-vigília kérés. Egy szenvedő lélek Jézus Szent nevére kéri, segítsünk megvédeni az Üdvösség Misszióját a Sátánt ól, hogy a lelkek megmeneküljenek a kárhozattól, hogy a Maradék Hadsereg egyesüljön, és Isten kegyelméből megerősödjön! 6 instrukciót küldött...
Add a comment...

Post has shared content
Jézus szavai Little Pebble testvér által
Ma
egy Isten jelenlétét nagyon erősen éreztem, jobban mint szoktam. Isten
hangját számtalanszor hallottam, de most a Szentlelket láttam galamb
képében aki olyan magas volt,mint én. Mögöttem állt és szárnyait körém
helyezte,mert hallottam a hangját,a...
Add a comment...

Post has shared content
Égi Édesanyánk üzenete 2017. augusztus 2-án Medjugorjéból
Drága
gyermekek, a Mennyei Atya akaratából, vagyok itt veletek, annak
édesanyjaként, aki szeret benneteket. Itt vagyok veletek, hogy segítsek
nektek megismerni és követni Őt. Fiam
itt hagyta lábnyomait, hogy nektek könnyebb legyen követni Őt. Ne
féljet...
Add a comment...

Post has shared content
NADZSU
Elküldés ideje: 2006. január 10, kedd, 20 óra 10 perc

Tárgy: új vérkönnyek és üzenetek Nadzsuban december 31/január 1.

MIASSZONYUNK ÚJBÓL VÉRKÖNNYEKET SÍR NADZSUBAN

Júlia: A 2005. december 31-2006. január 1-i éjjeli imaóra alatt a Szűzanya első ízben ontott vérkönnyeket 1992. óta. 1985. július 30-ától 1992. január 14-ig összevéve pontosan 700 napon át könnyezett nadzsui szobra. Vérkönnyeinek ez az újbóli megjelenése hatalmas jele igen nagy bánatának amiatt, hogy nem tudjuk elfogadni üzeneteit, megbánni bűneinket, és újjáalakítani életünket.

Üzenet 2005. december 31-én kb. 20 óra 30-kor.

Szűz Mária 2005. december 31-én 19.55 óra körül kezdett vérkönnyeket ontani szobrán. Világos vérfoltok is látszottak mindkét tenyerén.

34 35 36

20.30 óra körül a Szűzanya szobra előtt térdeltem és szívszorító bánattal arra gondoltam, milyen keserves érzés lehet a Szűzanyának, hogy ilyen vérkönnyeket ont, és ezt mondtam neki: „Áldott Anyánk! Legalább mi, akikről feltételezhető, hogy ismerik az Urat és Téged, egységet fogunk képezni, ébren maradunk, imádkozunk, letöröljük vérkönnyeidet azzal, hogy életünket imádsággá alakítjuk a papságért és a hívőkért, akiket az Úr személy szerint választott ki, úgyszintén e világ számos bűnöséért, hogy megbánhassák bűneiket és megmeneküljenek”. Ebben a pillanatban a Szűzanya megjelent, vérkönnyeket ontva. Egy darabig zokogott, befedte szemeit kezeivel, majd a következőket mondta:

“A SZŰZANYA” ÜZENETE

„Valamennyi szeretett gyermekem a világon!

Több mint húsz évvel ezelőtt megmutattam az égbe vezető rövid utat, oly sok jellel és azokkal a soha nem látott csodákkal, amelyek sehol sem jelentek meg ezelőtt a világon – a pápa, a püspökök, papok, hívők és valamennyi gyermekem számára, ugyanazokat a szavakat ismételve újra meg újra, az általam egy nagy küldetésre kiválasztott kis lélek szeretettel teli esedezéseivel, áldozatos és megváltó szenvedéseivel.

Mindazonáltal a papságból, a hívőkből, sőt még a kiválasztott gyermekek közül is sokan elvesztették a megkülönböztető képességüket a hamis próféták édes és elvakító szavai miatt. A hamis próféták követésével megszédülnek, és nem tudnak világosan látni. Lelkileg vakok és süketek lesznek, elveszítik irányérzéküket, helytelen lelkiségük rabszolgájává válnak, sőt még más ártatlan lelkeket is arra ösztönöznek, hogy a pokolba vezető útra térjenek. Mivel ezt nem nézhetem tovább, és szívem erősen fellángol, nem tehetek mást, minthogy vérkönnyeket ontok.

E mellett számos gyermekem azt kísérli meg a világban, hogy saját útján járjon, önközpontúsággal és önelégültséggel; és nem tudnak egységre jutni egymással. Ha az öröm ajándékát adják a megosztás ördögének, hogyne ontanék én vérkönnyeket?

Rendkívül szeretett fiaim és leányaim, akik hívást kaptatok!

Töröljétek le vérkönnyeimet azzal, hogy egységre juttok azzal a kis lélekkel, akit én kiválasztottam, és aki mindig „Ámen”-nel válaszol az Úr és az én szavaimra, még rendkívüli fájdalmak közepette is, mivel ő nagy küldetésre kapott elhívást. Hogy ne vettessetek az égő kénbe, amely majd erősen fellángol az Utolsó Ítélet idején, miután elfecséreltétek az időt, könnyelmű és ingatag életet éltetek, hiú és hamis jóslatok rabságában és nem tudtatok úrrá lenni kíváncsiságotok felett, karoljátok át egymást szeretettel és fordítsátok életeteket imádságokká, késedelem nélkül, még akkor is, ha az tökéletlen, és kegyesen ajánljátok fel egész életeteket.

Szeretett gyermekeim, akik hívást kaptatok!

Nincs idő a habozásra vagy késlekedésre. Bánjátok meg bűneiteket haladéktalanul. Mivel itt az ideje, hogy a búza külön legyen választva a konkolytól, a ravasz ördög mértéktelenül dühöng, és mindenféle cselfogást tervel ki, hamis és igen vonzó jóslatokkal, egyéni kapcsolatba lépve az emberekkel, hamis próféciákkal, amelyek elszegényítik lelküket, mintha ezek az én szavaim lennének; ezzel megzavarja még a papságot is és az ártatlan lelkeket, akik hívást kaptak, úgy hogy nem képesek megkülönböztetéseket tenni.

Ahogy mondottam, ne gondoljátok önelégülten, hogy az a sok nagyméretű katasztrófa, ami megtörténik az égen, a földön és a tengeren

– a gyakori földrengések, szökőárak, súlyos esőzések és tájfunok, erős havazások, erdei tüzek, éhínségek, betegségek, háborúk és gyilkosságok, összeütközések és konfliktusok nemzetek és fajok között, családok felbomlása és gyilkosságok még közeli rokonok között is –

csupán természeti katasztrófák és véletlen események. Ha nem figyeltek gondosan könnyes és vérkönnyes kéréseimre és kiáltásaimra, amelyeket a szeretet hangján mondok, míg torkom vérezni nem kezd, és egész testem összefacsarodik, ti pedig kiegyeztek ezzel a büszkeséggel és méreggel telt világgal, Isten válasza szigorú lesz, a katasztrófák pedig újból fellángolnak különböző helyeken. Isten haragjának enyhítésére ajánljatok fel ezért imákat, áldozatokat és engeszteléseket és váljatok kis lelkekké, akik engesztelést nyújtanak azokért a bűnökért, amelyek megsértették a legméltóságosabb és szent Istent.

Az a nap, amelyen az Úr be fogja fejezni azt a munkát, amelyet Ő, aki maga a SZERETET, elkezdett, nincs már messze, úgy hogy azok az alaptalan híresztelések és a kettős halál véres kínjai, amelyektől szeretett leányom, a külön elhívást kapott kis lélek mostanáig szenved, talán nem lesznek eredménytelenek.

Sóhajaitok és könnyeitek az üldözés időszaka alatt, amikor ezt Édesanyátok tudomására hoztátok, aki a kegyelem közvetítője és társmegváltó, hamarosan örömre fognak fordulni, azok pedig, akik szemben állnak veletek, elhallgatnak majd, és bűnbánatot tartanak. Ezért ne aggódjatok, hanem haladjatok előre bátran, kövessetek engem azoknak a méltóságával, akik megmenekültek és átlényegítették a világot és magukat.”

—————————

/A fordító megjegyzései:

Amint a Nadzsuban kapott sok előző üzenetnél történt, a Szűzanya a fenti üzenetben is számos olyan nyelvi kifejezést használt, amelyek mindegyike 4 kínai betűből áll. Ezeket a kifejezéseket megértik mindazokban az országokban, amelyekben használnak kínai betűket: ezek Kína, Tajvan, Szingapur, Korea, Japán stb.

Ez a 2005. december 31-i üzenet az első, amelyet Júlia 2003. február 16-a óta kapott. Majdnem 3 éven át, vagyis 2003. február 16. és 2005. december 31-e között számos csodás jel történt Nadzsuban, mint pl. illatos olaj a Szűzanya szobrából, az Eucharisztia leszállása, az eucharisztikus kenyér és bor átalakulása hússá és vérré és Urunk drága vérének folyása./

A fordítás 2006. január 8-án készült Grasham-ben /Oregon, USA.
Animated Photo
Add a comment...

Post has shared content

Post has shared content

Post has shared content
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded