Post has attachment


Barbara Jędrzejczak, Stefan Kosiewski
Polskie Stowarzyszenie Szkolne „OŚWIATA”
we Frankfurcie nad Menem
https://vk.com/wall467751157_231
Frankfurt 15 sierpnia 1993 r.

Panie: Barbara Krajewska, Małgorzata Trebisz
Polskie Towarzystwo Szkolne „OŚWIATA”
w Berlinie

List otwarty w sprawie przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech

Szanowne Panie,

20.03.1993 r. zorganizowane zostało przez Ambasadę RP w Kolonii spotkanie nauczycieli i organizatorów szkół polonijnych w Niemczech. W spotkaniu tym uczestniczyli przedstawiciele : szkół polonijnych działających przy ośrodkach Polskiej Misji Katolickiej z rektorem ks. Fr. Mrowcem, Polskiej Macierzy Szkolnej z prezeską K. Długosz, stowarzyszeń oświatowych z Berlina, Frankfurtu i Kolonii. Spotkanie miało m.in. na celu umożliwienie wyłonienia reprezentacji polonijnych środowisk oświatowych (patrz: „Notatka ze spotkania nauczycieli i organizatorów szkół polonijnych w Ambasadzie RP w Kolonii dn. 20.03.1993 r.”, oprac. Piotr Golema. Kolonia 29.03.1993, p.5).

otwarcie33

W celu koordynowania współpracy prowadzonych przez nas placówek oświatowych w Niemczech i dla stworzenia reprezentacji naszych wspólnych interesów Polskie Stowarzyszenie Szkolne „OŚWIATA” we Frankfurcie nad Menem zgłosiło w czasie spotkania propozycję powołania Centralnej Rady Szkół Polskich i Stowarzyszeń Szkolnych w Niemczech.

Za wyłonieniem reprezentacji polonijnych środowisk oświatowych opowiadali się m.in. także nauczyciele i działacze oświatowi z Kolonii i z Moguncji. „…Wiele osób opowiedziało się za potrzebą utworzenia rady oświaty polonijnej w Niemczech. Dominował pogląd, że rada nie może mieć charakteru scentralizowanej organizacji, powinna być raczej płaszczyzną współdziałania, wymiany informacji i ciałem reprezentującym szkoły polonijne zarówno wobec ładz polskich jak i niemieckich. Przedstawiciele rady uczestniczyliby w pracach Stałej Grupy ds. Języka Polskiego i Polonistyki w RFN…” (P. Golema, Notatka…, s. 4.).

Idea powołania przedstawicielstwa polskiej oświaty w Niemczech obecna była już na spotkaniu organizatorów, nauczycieli i sympatyków oświaty polonijnej w Niemczech, zorganizowanym w grudniu 1991 r. przez Ambasadę w Kolonii: „…Można mieć nadzieję, stwierdził po spotkaniu pracownik Ambasady, że w bliskiej przyszłości powstanie jakaś komisja edukacyjna, która reprezentując całe środowisko zajmie się – przy pomocy Polskiej Misji Katolickiej, Ambasady i innych instytucji – realizacją najważniejszych postulatów…” (P. Golema: Podnieśmy czoła. Nasze Słowo 1992, 4, s. 15).


W czasie spotkania 20 marca 1993 r. wyłoniła się Grupa Robocza ds. oświaty polskiej w Niemczech w składzie: ks. Fr. Mrowiec (Würzburg), B. Jędrzejczak (Frankfurt), B. Krajewska (Berlin), A. Jarecka-Atamańczyk (Kolonia), C. Lis (Essen), K. Chrostowski (Bielefeld), K. Długosz (Düsseldorf), G. Michalak (Monachium), A. Nowak (Hamburg), M. Weintraub (Kolonia), J. Klimowicz-Pakuła (Moguncja), S. Kosiewski (Frankfurt). Grupa ta podjęła się zadania wypracowania koncepcji przedstawicielstwa polskiej oświaty w Niemczech (patrz: „Protokół z zebrania założycielskiego Grupy Roboczej ds. oświaty polskiej w Niemczech” i P. Golema, Notatka).

Na wniosek S. Kosiewskiego przewodniczenie pracom Grupy Roboczej (GR) przekazano ks. Fr Mrowcowi (p.2. Protokołu). Każdy z członków GR zobowiązał się do opracowania – w porozumieniu ze swoim środowiskiem szkolno-oświatowym – i do przesłania na ręce przewodniczącego GR, w terminie do końca kwietnia 1993 r. własnej koncepcji przedstawicielstwa polskiej oświaty w Niemczech. Zadaniem „Zespołu Czterech” (Z4) – ks. Fr. Mrowiec, B. Krajewska, S. Kosiewski, M. Weintraub – było dokonanie syntezy nadesłanych propozycji w terminie do 20 maja 1993 r. i rozesłanie jej do wszystkich członków GR. Cała GR miała spotkać się 5.06.1993 w celu ustosunkowania się do wypracowanej koncepcji i zaakceptowania jej jako pżropozycji do przedłożenia na forum spotkania ogólnego przedstawicieli wszystkich polskich środowisk szkolnych w Niemczech, planowanego po wakacjach br.

Odejście przez przewodniczącego GR od kolegialnie przyjętych postanowień, dotyczących zarówno sposobu wypracowania jak i samego kształtu koncepcji przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech, na rzecz autorytatywnego forsowania własnych metod i swojej prywatnej koncepcji przedstawicielstwa zmusiło nas do wyłączenia się z uczestnictwa w spotkaniu GR 5.06.93. dało też asumpt do napisania niniejszego Listu.

O dezintegracyjnym charakterze działań podejmowanych przez przewodniczącego GR (ks. Fr. Mrowca) niech świadczy towarzysząca im na łamach redagowanego przez ks. Fr. Mrowca dwutygodnika „Nasze Słowo” dezinformacja środowiska polonijnego w sprawie celów działania GR.

Tak oto, jeszcze w numerze 8/ 93 tegoż pisma zamieszczona została notatka o tym, że ukonstytuowała się „…Grupa Robocza ds. oświaty polskiej w Niemczech, w skład której weszło 12 przedstawicieli różnych środowisk oświatowych…” (s.3), lecz już w numerze 12/ 93 donosząc o spotkaniu „…grupy roboczej Rady Koordynacyjnej ds. szkolnictwa polskiego w Niemczech…” pismo dezinformowało czytelników stwierdzeniem, iż „…Celem spotkania było przygotowanie statutu Rady…” (s.3.). Notatka zamieszczona w kolejnym numerze „Naszego Słowa” powiększyła tylko wytworzony chaos informacyjny; przytoczmy ją tu w całości: „…5.06. pod przewodnictwem ks. prał. dr Franciszka Mrowca , Rektora Misji odbyło się w Ambasadzie RP w Kolonii, na którym wypracowano projekt statutu Komisji Konsultacyjnej do spraw Szkolnictwa Polskiego w Niemczech…” (Nasze Słowo 14/ 93, s.3).

Przypomnijmy, że zarówno w grudniu 1991 jak i w marcu 1993 nauczyciele i organizatorzy oświaty polonijnej w Niemczech zgadzali się, że istnieje potrzeba powołania przedstawicielstwa oświaty polonijnej w Niemczech, które nie powinno mieć charaktueru scentralizowanej organizacji, z władzami i statutem, lecz winno być raczej „płaszczyzną współdziałania, wymiany informacji i ciałem reprezentującym szkoły polonijne zarówno wobec władz polskich jak i niemieckich” (P. Golema, Notatka…).

otwarcie3W marcu 1993, Księdza przy tym nie było: Mgr Stefan Kosiewski otwiera nauczanie w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Myryi/ Auf dem Mühlberg 12-14 Frankfurt nad Menem – Sachsenhausen; „Szanowny Panie Kosiewski! Dziękuję za dobre informacje z dnia 13.01.93 odnośnie wysiłków zmierzających do utworzenia Stowarzyszenia „Oświata” we Frankfurcie. Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że przekaz polskości w tym wielkim skupisku polonijnym pozostawia wiele do życzenia. Duszpasterze Misji we Frankfurcie oświadczyli gotowość wszelkiej pomocy, aby sprawa ta została pomyślnie rozwiązana. Modlę się szczerze do Pana Boga, aby raczył szczodrze błogosławić Waszemu Stowarzyszeniu i tym wszystkim, którzy jego dobrem będą się chcieli ubogacić. Serdecznie pozdrawiam i życzę błogosławieństwa Bożego w dobrym przedsięwzięciu. Rektor PMK w RFN Würzburg”. Na słowo. Wiadomości z 21.03.1993, biuletyn Szkoły Języka i Kultury Polskiej Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego „Oświata” we Frankfurcie nad Menem, s.2.

Reprezentując całe polonijne środowisko oświatowe powoływane przedstawicielstwo miałoby się zająć „przy pomocy Polskiej Misji Katolickiej (PMK), Ambasady i innych instytucji” (P. Golema, Podnieśmy czoła…) realizacją jego najważniejszych postulatów.

Wróćmy do opisu rzeczywistości i dezintegracyjnego charakteru działań prowadzonych przez przewodniczącego GR: otóż w czasie spotkania Z4 odbytego25.05.1993 w Würzburgu ks. Fr. Mrowiec nie zatrzymując się nad nadesłanymi przez członków GR koncepcjami przyszłego przedstawicielstwa oświaty polskiej w Niemczech, zgłoszonymi przez członków dwunastoosobowej GR (przypomnijmy: w porozumieniu ze środowiskami szkolno-oświatowymi) odczytał swoją własną propozycję kształtu przedstawicielstwa oczekując, iż zostanie ona przyjęta jako wspólna koncepcja Z4.

Takie postępowanie spotkało się ze zdecydowaną krytyką trzech pozostałych członków Z4, gdyż odebrane zostało jako wyraz lekceważenia pracy wielu osób oraz podstawowych potrzeb naszego środowiska. Domagając się od zebranych m.in. zaakceptowania, w tekście proponowanej koncepcji przyszłego przedstawicielstwa, zapisu o wierności zasadom chrześcijańskim, przewodniczący GR sam wystąpił przeciw podstawowej zasadzie uniwersalnej i chrześcijańskiej, jaką jest nie tyle miłość, czy szacunek do innego człowieka, co po prostu obowiązek liczenia się ze zdaniem innych ludzi, z którymi chce się współpracować.

Pod groźbą ogłoszenia przez S. Kosiewskiego votum separatum od proponowanej przez ks. Fr. Mrowca koncepcji przedstawicielstwa oświaty polonijnej w Niemczech, która miałaby powstać w drodze wymuszenia na innych zrzeczenia się prawa do współdecydowania o swoich sprawach, Z4 wypracował i i zgodnie przyjął tekst pod nazwą: „Koncepcja Rady Koordynacyjnej Szkolnictwa Polskiego w Niemczech”. Tekst ten miał zostać rozesłany do wszystkich członków dwunastoosobowej GR przed spotkaniem zaplanowanym na 5.06.1993.

Niestety do uczestnictwa w spotkaniu GR 5 czerwca br. w Ambasadzie RP w Kolonii dopuszczone zostały przez ks. Fr. Mrowca – z prawem głosu – dodatkowe osoby. Przewodniczący spotkania odszedł też od (stosowanej przez nas dotychczas przy podejmowaniu decyzji) zasady dobrowolnej zgody wszystkich zainteresowanych i obecnych na sali osób na rzecz mechanizmu głosowania pseudodemokratycznego. Zapełniwszy salę swoimi pokornymi stronnikami ks. Fr. Mrowiec zlekceważył wwypracowaną 22.05.1993 w Würzburgu „Koncepcję Rady Koordynacyjnej Szkolnictwa Polonijnego w Niemczech”, po czym odczytał i oddał pod głosowanie swoją własną koncepcję, z którą nie udało mu się przejść na spotkaniu Z4.

Wśród dokooptowanych (bez zgody uczestników spotkania 20.03.93) do GR osób znalazły się cztery panie twierdzące niezgodnie z prawdą, że reprezentują Polskie Stowarzyszenie Szkolne „Oświata” we Frankfurcie nad Menem. Z przykrością musimy powiedzieć, że do udziału w obradach GR dopuszczone zostały – mimo naszych protestów – osoby bezprawnie używające nazwy naszego stowarzyszenia. W ten sposób też złamana została przyjęta 22.05.93 przez Z4 zasada pełnego poszanowania integralności organizacyjnej istniejących placówek oświatowych.


Zezwalając na dyskredytowanie naszych niewątpliwych osiągnięć, do których zaliczyć należy zorganizowanie i doprowadznie do zarejestrowania we Frankfurcie Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego, przede wszystkim jednak – objęcie w ciągu kilku tylko miesięcy kilkudziesięciu dzieci polskich nauczaniem języka ojczystego, w dwóch założonych przez nas w tak krótkim czasie szkołach polonijnych, ks. Fr. Mrowiec ugrzązł w bagnie pomyłek. Forsując bezwzględnie swoją koncepcję przedstawicielstwa oświaty polonijnej zagwarantował w przedstawionym „statucie”, głosami obecnych na sali ludzi, miejsce dla… Rektora PMK, czyli dla siebie.

Dał w ten sposób wyraz niezrozumienia potrzeb i oczekiwań łączonych z przyszłym przedstawicielstwem oświaty polonijnej w Niemczech. Przypomnijmy: oczekuje się, że przyszłe przedstawicielstwo pracować będzie „…przy pomocy PMK, Ambasady i innych instytucji…” (P. Golema, Podnieśmy czoła…) i że członkowie przedstawicielstwa uczestniczyć będą w pracach Stałej Grupy ds. Języka Polskiego i Polonistyki (por.: Notatka, oprac. P. Golema, Kolonia 29.03.93, s.4). A nie na odwrót.

Logikę wskazanych opaczności, uzasadnienie dla nich można zrozumieć dopiero po wzięciu pod uwagę faktu, że już przed rokiem ks. Fr. Mrowiec zapoznawał w Carlsbergu księży Dekanatu Zachodniego z „…projektem statutu powstającego w RFN Katolickiego Stowarzyszenia Oświaty Polskiej (Nasze Słowo 12/92, s.3).

26 czerwca 1993 r., znowu w Carlsbergu, odbyło się z inicjatywy s. Fr. Mrowca spotkanie „…duchownych i świeckich przedstawicielai przyparafialnych ośrodków nauczania przedmiotów ojczystych…” (Nasze Słowo 15/ 93 s. 14-15, 18), na którym wysunięto propozycję utworzenia Katolickiego Stowarzyszenia Oświaty i Kultury Polskiej w Niemczech a także przedstawiono zebranym „…przygotowany wcześniej statut stowarzyszenia…”, ibidem.

Odnotowując tu, że „…zasadniczym celem tej organizacji miało by być: wychowywanie osób polskiego pochodzenia w duchu tradycji i kultury polskiej oraz w zgodzie z nauką Kościoła katolickiego i w oparciu o wytyczne Konferencji Episkopatu Niemiec…” (s.18), pozostawić ależy twórcom zakładanego stowarzyszenia znalezienie odpowiedzi na pytanie, jak uczyć dzieci polskie języka ojczystego i miłości do Ojczyzny „…w oparciu o wytyczne Konferencji Episkopatu Niemiec…”.


Polskie Stowarzyszenie Szkolne „Oświata” we Frankfurcie nad Menem jako jedyna polska organizacja prowadzi na terenie zachodnich landów byłej RFN nauczanie języka polskiego poza strukturą PMK,z wykorzystaniem udostępnionych przez władze niemieckie pomieszczeń szkolnych.

Niezależnie od rozmów prowadzonych przez Ambasadę RP z przedstawicielami niemieckiej KMK (Konferencji Ministrów Edukacji) Polskie Stowarzyszenie Szkolne „Oświata” we Frankfurcie nad Menem zabiega w kontaktach z Ministerstwem Edukacji Hesji o właściwą pozycję języka polskiego w niemieckim systemie nauczania.

Chcielibyśmy życzyć stowarzyszeniu zakładanemu przez ks. Fr. Mrowca jak najszybszego zarejestrowania się, a co za tym idzie – uzyskania podmiotowości prawnej i możliwości działania publicznego w interesie dzieci polskich żyjących w Niemczech. Z organizacją tó, jak z każdą inną, gotowi jesteśmy współpracować pod warunkiem, że cele jej i charakter działania zgodne będą z ceelami i charakterem działania naszego stowarzyszenia. Nie możemy się jednak przy tym zpowstrzymać od wyrażenia przekonania, iż naszym zdaniem: zamiast dzielić Mniejszość Polską na mniejsze społczności wyznaniowe, należałoby raczej dążyć – korzystając z posiadania wspólnego celu, którym jest promocja języka polskiego – do integrowania tej społeczności.Wśród celów i priorytetów polityki rządu polskiego wobec Wychodźstwa znalazły się m.in.: „…Inicjowanie i wspieranie starań w sprawie nauczania języka polskiego w systemie szkolnictwa krajów zamieszkania…” oraz „…Współdziałanie z organizacjami i stowarzyszeniami polonijnymi oraz z Kościołem katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi w pdtrzymywaniu tradycji, kultury i języka polskiego…” a także „…Wspieranie społecznych punktów nauczania języka polskiego i polskich zespołów artystycznych prowadzonych przez stowarzyszenia polonijne….” (S. Kosiewski: Język polski w Niemczech. Nasze Słowo 3/ 93, s. 13.).

Na przedstawicielach polskich władz państwowych w Niemczech (Ambasadzie RP) spoczywa m.in. obowiązek realizacji celów i priorytetów polityki polskiego rządu.

Księża PMK w Niemczech, oprócz „…Wytycznych Episkopatu Niemiec…”, winni nie zapominać o nakazach patriotycznych, do których w naszej sytuacji należy potrzeba działania na rzecz integracji społeczności polskiej w Niemczech. Nakazoi temu sprzyja głoszona przez Jana Pawła II idea „nowej ewangelizacji”.Nauczanie dzieci polskich żyjących w Niemczech języka ojczystego musi być naszą wspólną sprawą, a nie kwestą niezaspokojonych ambicji politycznych najbardziej nawet godnych szacunku osób. Winno nas łączyć, a nie dzielić.

Zyczymy Wam dużo sukcesów w krzewieniu języka polskiego w Niemczech i w pracy oświatowej w nowym roku szkolnym 1993/ 94.

Barbara Jędrzejczak Stefan Kosiewski

https://vk.com/wall467751157_231

kancelaria-prezydenta

http://sowa.blog.quicksnake.pl/OSWIATA/Ew-nieprawidlowosci-Fundacja-Jan-Pietrzaka-PDO595-Prokurator-Jolanta-Mamej-RP-IV-Ko-768-2018-Prokuratura-Regionalna-w-Warszawie-FO-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-ZR-mit-Migrationshintergrund


https://sowafrankfurt.wordpress.com/1993/08/14/w-sprawie-przedstawicielstwa-oswiaty-polskiej-w-niemczech-list-otwarty/
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Help for Zbigniew Stonoga
audio: https://gloria.tv/audio/9FeQLiAdfPJb1AV3B1vRWN4SA

594 Prolegomena po Myśli prof. Tadeusza Kotarbińskiego, a jeśli już nie tak całkiem, to z pewnością po Myśli prof. Feliksa Konecznego
https://vk.com/wall467751157_230

Zmiana Paradygmatu w Helsinkach 2018
http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Help-for-Zbigniew-Stonoga-PDO594-Zmiana-Paradygmatu-w-Helsinkach-2018-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO232-prof-dr-hab-Halina-Wida-mgr-Ola-Serwotka-ZR-Prokurator-Szawurska-PK-I-Ko1-538-2017

Studia Slavica et Khazarica von Stefan Kosiewski
http://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/07/help-for-zbigniew-stonoga-pdo594-zmiana.html

232 Fascynacja Obłędem prof. dr hab. Halina Widła mgr Ola Serwotka

http://ochaby.blox.pl/2018/07/prof-dr-hab-Halina-Widla-odznaczona-za-obrone.html

Zniweczona Rzeczywistość Prokurator Szawurska
https://vk.com/wall467751157_229

Prokuratura Krajowa PK I Ko1 538.2017
https://vk.com/doc467751157_470641918
Mateusz Piskorski 20180717 Magazyn Europejski SOWA


=======================================

Справка для Zbigniew Stonoga
audio: https://gloria.tv/audio/9FeQLiAdfPJb1AV3B1vRWN4SA

594 Пролегомены после мыслей проф. Тадеуш Котарбинский, и если не так полностью, то, безусловно, после мыслей проф. Феликс Конечный
https://vk.com/wall467751157_230

Изменение Парадигмы в Хельсинки 2018
http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Help-for-Zbigniew-Stonoga-PDO594-Zmiana-Paradygmatu-w-Helsinkach-2018-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO232-prof-dr-hab-Halina- MA-видел-Ola-Serwotka-ZR-прокурор Szawurska-PK-I-Ko1-538-2017

Исследования Славицы и Хазарики фон Стефана Косевского
http://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/07/help-for-zbigniew-stonoga-pdo594-zmiana.html

232 Очарование безумием проф. dr hab. Галина Видла, М.А., Ола Сервотка

http://ochaby.blox.pl/2018/07/prof-dr-hab-Halina-Widla-odznaczona-za-obrone.html

Распущенная реальность. Прокурор Савурска
https://vk.com/wall467751157_229

Национальная прокуратура ПК I Ko1 538.2017
https://vk.com/doc467751157_470641918
Mateusz Piskorski 20180717 Журнал European SOWA
Add a comment...

Post has attachment
Help for Zbigniew Stonoga
audio: https://gloria.tv/audio/9FeQLiAdfPJb1AV3B1vRWN4SA

594 Prolegomena po Myśli prof. Tadeusza Kotarbińskiego, a jeśli już nie tak całkiem, to z pewnością po Myśli prof. Feliksa Konecznego
https://vk.com/wall467751157_230

Zmiana Paradygmatu w Helsinkach 2018
http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Help-for-Zbigniew-Stonoga-PDO594-Zmiana-Paradygmatu-w-Helsinkach-2018-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO232-prof-dr-hab-Halina-Wida-mgr-Ola-Serwotka-ZR-Prokurator-Szawurska-PK-I-Ko1-538-2017

Studia Slavica et Khazarica von Stefan Kosiewski
http://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/07/help-for-zbigniew-stonoga-pdo594-zmiana.html

232 Fascynacja Obłędem prof. dr hab. Halina Widła mgr Ola Serwotka

http://ochaby.blox.pl/2018/07/prof-dr-hab-Halina-Widla-odznaczona-za-obrone.html

Zniweczona Rzeczywistość Prokurator Szawurska
https://vk.com/wall467751157_229

Prokuratura Krajowa PK I Ko1 538.2017
https://vk.com/doc467751157_470641918
Mateusz Piskorski 20180717 Magazyn Europejski SOWA


=======================================

Справка для Zbigniew Stonoga
audio: https://gloria.tv/audio/9FeQLiAdfPJb1AV3B1vRWN4SA

594 Пролегомены после мыслей проф. Тадеуш Котарбинский, и если не так полностью, то, безусловно, после мыслей проф. Феликс Конечный
https://vk.com/wall467751157_230

Изменение Парадигмы в Хельсинки 2018
http://sowa.quicksnake.cz/Protestbewegung/Help-for-Zbigniew-Stonoga-PDO594-Zmiana-Paradygmatu-w-Helsinkach-2018-SSetKh-von-Stefan-Kosiewski-FO232-prof-dr-hab-Halina- MA-видел-Ola-Serwotka-ZR-прокурор Szawurska-PK-I-Ko1-538-2017

Исследования Славицы и Хазарики фон Стефана Косевского
http://sowa-magazyn.blogspot.com/2018/07/help-for-zbigniew-stonoga-pdo594-zmiana.html

232 Очарование безумием проф. dr hab. Галина Видла, М.А., Ола Сервотка

http://ochaby.blox.pl/2018/07/prof-dr-hab-Halina-Widla-odznaczona-za-obrone.html

Распущенная реальность. Прокурор Савурска
https://vk.com/wall467751157_229

Национальная прокуратура ПК I Ko1 538.2017
https://vk.com/doc467751157_470641918
Mateusz Piskorski 20180717 Журнал European SOWA
Add a comment...

Post has attachment
Mąż Kaczyńskiego, Paweł Rabiej, treść listu oficera WSI do Zbigniewa Stonogi

Premier Mateusz Morawiecki został wygwizdany podczas uroczystości w Kraśniku.

Morawiecki przyjechał wraz z innymi przedstawicielami rządu na uroczyste odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej. Na miejscu uroczystości pojawili się protestujący rolnicy i sadownicy.
- Dla Prezydenta Lecha Kaczyńskiego państwo prawa i prawo państwa miały się kierować przede wszystkim sprawiedliwością - mówił w Kraśniku premier Mateusz Morawiecki, a w tle słyszał... gwizdy producentów owoców, którzy przyjechali na uroczyste odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego i ofiar katastrofy smoleńskiej.

Mateusz Morawiecki wyraźnie skrócił swoje wystąpienie...
===================================================

...treść listu oficera WSI do Zbigniewa Stonogi, a dotyczący homoseksualnych relacji Jarosława Kaczyńskiego. List ten Zbigniew Stonoga opublikwał na swoim Facebookowym profilu:

Szanowny Panie Zbigniewie,

Z wielką fascynacją obserwuję pańskie działania, które już posłużyły dobru Polski i które posłużą pewnie jeszcze nie raz.

W 1993 roku na łamach tygodnika NIE ukazał się artykuł autorstwa Jerzego Nasierowskiego pt. Mąż Kaczyńskiego, który dotyczył homoseksualnych relacji Jarosława Kaczyńskiego. Media oraz politycy powinni zadać dziś pytanie dlaczego o tej sprawie tak długo jest cicho?

Moja wiedza na ten temat wynika z faktu, że w latach 1991-1996 pracowałem jako oficer Wojskowych Służb Informacyjnych zajmując się rozpracowaniem środowiska politycznego związanego z Jarosławem Kaczyńskim. W szczególności zajmowałem się zbieraniem obciążających i kompromitujących materiałów dotyczących życia osobistego prominentnych osób ze środowiska Porozumienie Centrum.

Jako oficer WSI prowadziłem między innymi sprawę pod kryptonimem BUŚ. Sprawa ta rozpoczęła się w efekcie zbierania w różnego rodzaju działaniach prowadzonych przez WSI i inne służby specjalne informacji o rzekomych seksualnych skłonnościach Jarosława Kaczyńskiego. Jej celem było zebranie wszystkich informacji na temat preferencji i relacji seksualnych Jarosława Kaczyńskiego oraz życia osobistego innych osób ze środowiska ówczesnej prawicy.

Materiały te były zbierane na wszelki wypadek po części z inspiracji środowisk związanych z ówczesnym Prezydentem Lechem Wałęsą.

W ramach prowadzonych działań zajmowałem się m.in. gromadzeniem informacji nt. związków i relacji intymnych osób związanych z PC, m.in. Jarosława Kaczyńskiego, Ludwika Dorna, Jana Parysa, Adama Glapińskiego, Krzysztofa Wyszkowskiego oraz ekipy młodszych działaczy stanowiących otoczenie liderów PC m.in. Przemysława Gosiewskiego, Aleksandra Szczygło, Sławomira Skrzypka, Mariusza Kamińskiego i kilku innych.

Prowadzenie sprawy operacyjnej Buś zostało mi powierzone osobiście przez Szefa WSI adm. Czesława Wawrzyniaka w 1991 roku gdy powstawał rząd Jana Olszewskiego. Była ona prowadzona do 1996 roku kiedy to została finalnie zamknięta czyli w sumie przez 5 lat.

Ze względu na charakter, a także fakt, że objęte nią osoby zajmowały publiczne stanowiska, dostęp do zgromadzonych materiałów miał tylko szef WSI. Zgromadzone w sprawie materiały należały do najpilniej strzeżonych materiałów gromadzonych w służbach w latach 90.

Obowiązywała również specjalna procedura ich przechowywania i zabezpieczenia. Pierwsze materiały związane ze sprawą zostały zebrane dzięki wewnętrznemu śledztwu w WSI, dotyczącemu przecieków i przekazywania poufnych i tajnych informacji z WSI do członków PC.

Zarząd WSI powziął na początku 1992 roku przypuszczenie,że tajne materiały kontrwywiadu i wywiadu wojskowego, a także wewnętrzne informacje służb trafiają do rąk wysokich rangą PC, a w szczególności Jarosława i Lecha Kaczyńskich. Celem śledztwa było zidentyfikowanie źródła tych przecieków ze służb. Na rozpoznanie go pozwolił kontrolowany wyciek materiałów.

Pod koniec 1992 roku została przygotowana fotografia przedstawiająca rzekomo Mieczysława Wachowskiego podczas kursu służby bezpieczeństwa odbywającego się w Świdrze w 1977 roku fotografia ta przedstawiała rzeczywistych uczestników kursu w Świdrze. Wykorzystano jednak pewne podobieństwo przedstawionej na zdjęciu osoby z Mieczysławem Wachowskim, a jeden z uczestników kursu poinstruowany przez służby wskazał, że przypomina sobie biorącego udział w kursie Mieczysława Wachowskiego.

Fotografia jako swoista ciekawostka krążyła jako „znalezisko” z archiwum WSI między kilkoma wysokimi rangą oficerami WSI, którzy dzielili się wiedzą na jej temat z innymi oficerami służby.

W ten sposób trafiła również w ręce osoby podejrzewanej o przeciek.

Z uwagi na otwarty konflikt między braćmi Kaczyńskimi, a Lechem Wałęsą zachodziło przypuszczenie, że osoba dostarczająca informacji ze środka służb środowiskom prawicowym będzie skłonna poinformować je o tym odkryciu.

Osobą tą był por. Piotr Polaszczyk oficer WSI odpowiedzialny za ochronę obiektową WAT przy ul. Kaliskiego w Warszawie, mający jako podoficer służb dostęp do różnego rodzaju danych i dokumentów w centrali WSI.

Po zidentyfikowaniu źródła przecieku, w toku sprawdzenia jego kontaktów i relacji okazało się, że Piotr Polaszczyk utrzymuje regularne kontakty o charakterze intymnym z Jarosławem Kaczyńskim, a historia tych relacji sięga 1987 roku.

W 1992 r. i 1993 r., w okresie rozpracowywania sprawy intymne spotkania Piotra Polaszczyka z Jarosławem Kaczyńskim odbywała się na pierwszym piętrze budynku hotelu dla pracowników Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kaliskiego w Warszawie, gdzie por. Piotr Polaszczyk posiadał pokój do prowadzenia spotkań wynikających z ochrony obiektowej WAT.

W ramach prowadzonej sprawy, w obiekcie został zamontowany sprzęt umożliwiający rejestrację video. Spotkania por. Polaszczyka z Jarosławem Kaczyńskim odbywały się z częstotliwością kilka razy w miesiącu. Zwykle trwały one 1-1,5 godz i kończyły się stosunkiem seksualnym, zazwyczaj oralnym.

Podczas jednego z tych spotkań, które odbyły się pod koniec 1992 roku Polaszczyk przekazał Jarosławowi Kaczyńskiemu pozyskaną przez siebie odbitkę zdjęcia z kursu w Świdrze. Zarówno ten fakt, jak i większość spotkań (z wyjątkiem sytuacji pod prysznicem, gdzie nie sięgał zakres kamer pozwalających na nagrywanie) zostało udokumentowane w ramach prowadzonego śledztwa i dołączone do sprawy pod kryptonimem Buś. Materiał ten zajmuje łącznie kilka godzin nagrań video, a także nagrania audio i stenogramy z nich.

Zdjęcie przedstawiające rzekomo Mieczysława Wachowskiego jako uczestnika kursu w Świdrze zostało następnie przekazane przez Jarosława Kaczyńskiego autorom książki o Mieczysławie Wachowskim, która ukazała się wiosną 1993 roku pod tytułem „Kim Pan Jest Panie Wachowski” Indze Rosińskiej i Pawłowi Rabiejowi.

Rosińska i Rabiej, którzy również byli w tym czasie obserwowani przez służby WSI, otrzymali od Jarosława Kaczyńskiego kopię zdjęcia , które zostało następnie zaprezentowane w głównym wydaniu dziennika telewizyjnego jako dowód na związki Mieczysława Wachowskiego ze służbami bezpieczeństwa PRL.

Zdjęcie to skomentował następnie w telewizji sam Jarosław Kaczyński, który potwierdził, że wg jego informacji znajduje się na nim Wachowski.

W efekcie tej sytuacji na zdjęciu rozpoznała się osoba, która się na nim rzeczywiście znajduje: Komisarz policji z Lublina Arnold Superczyński.

Przygotowanie i wykorzystanie „zdjęcia ze Świdra” pozwoliło jednak WSI na zdemaskowanie źródła przecieków informacji wewnątrz służb oraz uzyskanie wiedzy na temat intymnych, homoseksualnych relacji oficera WSI z ówczesnym szefem Porozumienia Centrum.

Kontakty te miały częsty charakter i zostały bardzo dobrze udokumentowane na różnych nośnikach (zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe).

Porucznik Piotr Polaszczyk był osobą o dużym temperamencie seksualnym, utrzymującym w tym czasie mimo pozostawania w związku małżeńskim wielu związków o charakterze biseksualnym w tym z osobami z duchowieństwa wojskowego.

O roli por. Piotra Polaszczyka w środowisku prawicy wspomina raport o działaniach WSI opracowany przez Antoniego Macierewicza.

Raport ten opisuje m.in. sprawę o kryptonimie „PACZKA”, która rozpoczęła się w 1993 roku i dotyczyła rozpracowywania kontaktów porucznika Piotra Polaszczyka oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej (str.75-76 raportu) „PACZKA” była wewnętrznym śledztwem WSI zapoczątkowanym przez sprawę pod kryptonimem „BUŚ”.

Od początku dotyczyła ona- inaczej niż opisano w „Raporcie Macierewicza” kontaktów tego oficera ze środowiskiem politycznym, a nie spraw i kontaktów gospodarczych, które stały się jedynie pretekstem do jej prowadzenia.

Te kontakty i relacje zostały bardzo szeroko dokumentowane. WSI we wszystkich tych sprawach (prowadzona była zarówno obserwacja stacjonarna, jak i podsłuchy i inne działania) zebrała bardzo bogaty materiał dowodowy w tym zdjęcia i filmy. Materiał ten - jak zauważa raport Macierewicza - nie znalazł się jednak w archiwach śledztwa pod kryptonimem „PACZKA”. Powód tego był bardzo prosty zawierał on również materiały i informacje dotyczące homoseksualnych relacji Jarosława Kaczyńskiego z por. Piotrem Polaszczykiem łącznie z materiałem filmowym i fotograficznym.

Całość dowodów i obserwacji na ten temat było dokumentowane w ramach sprawy BUŚ, która wzięła swój kryptonim od imienia kota należącego do Jarosława Kaczyńskiego. W ramach sprawy „PACZKA” obserwowany był również Paweł Rabiej współautor wraz z Ingą Rosińską książki „Kim Pan jest Panie Wachowski”, wskazany w artykule opublikowanym na łamach tygodnika NIE jako „mąż” Jarosława Kaczyńskiego.

W artykule tym Jerzy Nasierowski opisał intymną relację łączącą dziennikarza i Prezesa Porozumienia Centrum.

W aktach sprawy „BUŚ” znajdują się również materiały dotyczące tej kwestii, świadczące o utrzymywaniu intymnych kontaktów wspomnianego z Jarosławem Kaczyńskim.

Sprawa „PACZKA” dostarczyła jednak dodatkowych informacji na ten temat, dotyczących preferencji seksualnych innego, wysokiego później rangą działacza PiS, Aleksandra Szczygło. Od 1993 r., do konca 1996 r., Paweł Rabiej pozostawał w intymnych relacjach z Aleksandrem Szczygło, pełniącym wówczas obowiązki dyrektora gabinetu Prezesa NIK, którą to funkcję sprawował wówczas Lech Kaczyński.

Do nawiązania tej relacji doszło w marcu 1993 r., gdy Paweł Rabiej zamieszkał początkowo z Aleksandrem Szczygło w hotelu Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Belwederskiej w Warszawie gdzie byli zakwaterowani urzędnicy NIK, a następnie przy ul. Rejtana w Warszawie, w mieszkaniu służbowym należącym do Najwyższej Izby Kontroli.

Wojskowe Służby Informacyjne gromadziły informację na ten temat z obserwacji i nagrań. Powodem do inwigilacji był m.in. fakt, że w mieszkaniu zajmowanym przez Aleksandra Szczygło przy Rejtana dochodziło do poufnych spotkań polityków różnych opcji politycznych z Lechem Kaczyńskim, głównie w trakcie prezydentury Lecha Wałęsy. Materiały z podsłuchów, nagrań i filmów dotyczących tej relacji również zostały zaewidencjonowane w ramach sprawy „BUŚ”.

Obserwacja ta trwała do czasu wyjazdu Aleksandra Szczygło na stypendium rządowe do USA, wówczas materiały zostały zarchiwizowane.

W ramach obserwacji środowisk prawicowych i ich relacji prowadzone były również bezpośrednie obserwacje i zakładane podsłuchy u innych osób z ówczesnego otoczenia braci Kaczyńskich.

W jej ramach prowadzone były między innymi szerokie inwigilacje dotyczące intymnych relacji Jana Parysa, Ministra Obrony Narodowej w rządzie Jana Olszewskiego z Małgorzatą Bocheńską oraz późniejszą partnerką red. Józefa Szaniawskiego z Haliną Frąckowiak (WSI podejmowały działania zmierzające do rozbicia tego związku w innej prowadzonej przez siebie sprawie) Krzysztofa Wyszkowskiego (doradcy Jana Olszewskiego) z Joanną Kluzik oraz jego późniejszą partnerką, Adama Glapińskiego, Wojciecha Dobrzyńskiego oraz młodych działaczy Porozumienia Centrum w tym Mariusza Kamińskiego.

Podczas tych działań zebrany został bardzo obszerny materiał dowodowy: w momencie archiwizowania sprawy, objęty nią materiał liczył kilkadziesiąt godzin nagrań oraz kilkaset stron dokumentów przede wszystkim stenogramów z rozmów i nagrań ale również listów i zeznań informatorów.

Materiały sprawy BUŚ zawierają wiele szczegółów z intymnego życia osób związanych z wczesnym środowiskiem PC, a zajmujących później wysokie stanowiska w administracji rządowej i parlamentarnej.

Zgromadzone w niej filmy, zdjęcia i stenogramy mogą być w przeszłości źródłem nacisku i instrumentem szantażu wobec wskazanych przeze mnie osób istnieją poszlaki, że ich zawartość została wykorzystana przynajmniej raz do zablokowania nominacji jednej z osób związanych ze środowiskiem Jarosława Kaczyńskiego na stanowisko w resorcie obrony narodowej.

Oznacza to, że materiały te gromadzone na początku lat 90 mogą być dla Pana jedyną skuteczną bronią przed działaniami jakie są obecnie w Pana wymierzone.

Jako oficer WSI zajmowałem się gromadzeniem informacji spraw osobistych czynnych polityków z przekonaniem, że służby to stabilizacja państwa i ochrona jego struktur. Teraz takiego przekonania nie mam, a w szczególności gdy widzę jakie ryzyko podjął Pan na przestrzeni ostatniego roku i jakie są tego efekty.

Znając zawartość zebranych wówczas materiałów, a także charakter wiedzy gromadzonej przez WSI, przesyłam Panu część z nich w nadziei, że Pańska determinacja pozwoli je ujawnić przecinając pasmo politycznych sukcesów Jarosława Kaczyńskiego ale nade wszystko uniemożliwiając swobodny rozwój polityki PiS, a przez to uwolnienie Polski od zbyt ryzykownych możliwości wpływania na Jarosława Kaczyńskiego instrumentami ewentualnego szantażu.

Pozdrawiam

(dane do mojej wiadomości)
Add a comment...

Post has attachment
prof. dr hab. Halina Widła, odznaczona za obronę nikczemnego złodzieja, plagiatora na Uniwersytecie Sląskim

Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej ...prof. dr hab. Halina Widła, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego http://romanistyka.us.edu.pl/o-instytucie/struktura-instytutu/zaklad-glottodydaktyki-i-ksztalcenia-na-odleglosc-2/692-mgr-aleksandra-serwotka.html opiekun naukowy: http://wyborcza.pl/7,87648,23666265,odwaga-na-uczelni-kosztuje-za-plagiat-zaplacila-osoba-ktora.html

https://www.pinterest.de/pin/452752568785773348/

magazyn europejskiDu hast etwas auf Müll/ śmieci/ rubbish gepinnt.
Uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz medali Komisji Edukacji Narodowej ...prof. dr hab. Halina Widła, zastępca dyrektora Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego
http://romanistyka.us.edu.pl/o-instytucie/struktura-instytutu/zaklad-glottodydaktyki-i-ksztalcenia-na-odleglosc-2/692-mgr-aleksandra-serwotka.html opiekun naukowy: http://wyborcza.pl/7,87648,23666265,odwaga-na-uczelni-kosztuje-za-plagiat-zaplacila-osoba-ktora.html


https://www.facebook.com/me.sowa/posts/446560129144656

wyborcza.pl
Odwaga na uczelni kosztuje. Za plagiat zapłaciła osoba, która go wykryła


...władze Uniwersytetu Śląskiego poleciły wszcząć postępowanie dyscyplinarne przeciwko niej. Czy nie uchybiła godności pracownika uczelni. Na Serwotkę doniósł doktor, który plagiatował jej prace. Zarzucił jej pomówienia. A powołuje się na fakt, że na profilu społecznościowym jednego ze stowarzyszeń, którego był wiceprezesem, pojawiły się – prześmiewcze w jego mniemaniu – wpisy doktorantki. Można je było znaleźć pod informacją o promocji książki, którą wydał. „Ten niezwykły, wyjątkowy dorobek naukowy doktora to kamień milowy i nieunikniona habilitacja”. „Nikt jak pan doktor nie potrafi nakierować studentów ucząc ich trudnej sztuki edytorstwa i samodzielnego tworzenia prac naukowych”.

Postępowanie przeciwko Serwotce trwa cztery miesiące. Jest wzywana przez rzecznika dyscyplinarnego, który nie pozwala Aleksandrze składać wniosków dowodowych. Mówi, że asystentce nie wypada krytykować adiunkta, a tak w ogóle to kobieta nie powinna się w taki sposób wypowiadać publicznie.

Rzecznik w końcu postępowanie umarza. Ale atmosfera na uczelni gęstnieje.
Zajęcia nie dla pani

O plagiacie popełnionym na UŚ pisze katowicka „Wyborcza”.

– Po co pani to zrobiła? Trzeba było siedzieć cicho – słyszy Aleksandra od swojej promotorki. Próbuje wyjaśniać, że dziennikarze o sprawie wiedzieli nie od niej. Że nic na temat nie mówiła. Ale zamiast rzeczowej rozmowy robi się niemiło.

– Pani jest z górniczej rodziny, wychowała się pani pod hałdą – mówi promotorka, gdy Aleksandra przyznaje, że nie rozumie jednego z językowych zagadnień. Doktorantka rzeczywiście mieszka w Rydułtowach, gdzie jest najwyższa hałda górnicza w Europie. Faktem jest też to, że jej tata pracował na kopalni. Jest inżynierem.

Z czasem rozmowy z promotorką ustają. Kobieta przestaje odpowiadać na telefony czy e-maile Serwotki. Ona doktorat pisze dalej. Na głowie ma też inne obowiązki. W marcu 2018 r. musi przygotować na uczelni Frankofonię, czyli święto kultury francuskiej. Cieszy się, że nie musi myśleć o innych rzeczach. Bo od pewnego czasu rano boli ją żołądek. Niektórzy z kolegów i koleżanek przestali się odzywać.

Po Frankofonii, w kwietniu, promotorka zaprasza doktorantkę do siebie. Aleksandra zabiera laptopa, myśli, że będą rozmawiać o pracy.

– Proszę komputera nie otwierać. Tylko poważnie się nad sobą zastanowić – radzi promotorka.

Okazuje się, że w prasie ukazał się kolejny artykuł o plagiacie. Aleksandra przyznaje, że owszem, dziennikarz dzwonił do niej. – Moja wypowiedź została zacytowana, ale nie ja miałam wpływ na kształt artykułu. Do różnych informacji dziennikarz dotarł sam – przekonuje.

– Nie zostanie pani już dopuszczona do zajęć ze studentami – oznajmia promotorka. Aleksandra wie, że to koniec. Żeby zrobić doktorat, prowadzenie zajęć jest konieczne...
http://wyborcza.pl/7,87648,23666265,odwaga-na-uczelni-kosztuje-za-plagiat-zaplacila-osoba-ktora.html

Stefan Kosiewski
1 godz. ·

Sląski Fundusz Zadośćuczynienia jest projektem, który zgłosiłem w 2006 r. do Wojewody Sląskiego https://shoudio.com/user/sowa/status/17612
sowa (») | 8. 10. 2012 | read: 121× | O zadośćuczynienie dla prześladowanych w PRL-u działaczy patriotycznej opozycji antykomunistycznej read on

https://gloria.tv/audio/NHCJT8cD7Yyv4h3s7KyPSHnxF
Add a comment...

Post has attachment

YES-Poland Prawda w oczy PDO593 20180715 ME SOWA
Uploaded by Stefan Kosiewski on Jul 15, 2018

YES-Poland Prawda w oczy PDO593 Prokurator Andrzej Majcher P...
Yes - POLAND Prawda w oczy 593 audio: https://gloria.tv/audio/NHCJT8cD7Yyv4h3s7KyPSHnxF Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Piotra Lacherta https://vk.com/wall467751157_227 Prokurator Andrzej
O rozdawaniu odpustow i malin PDO592 Cari di Volinia FO211 von...
O rozdawaniu odpustow i malin PDO592 audio: https://gloria.tv/audio/728CLDdptVKY3hLUiE4veYz6a Cari di Volinia FO211 von Stefan Kosiewski 20130714 http://franciscus.blox.pl/2013/07/Cari-di-Volinia-20130714-
Sto jaj na stulecie w niespisanym Testamencie Kaczynskiego PDO...
audio: https://gloria.tv/audio/rnRsnAMwUqk13WKianqcqGBmw Rafał Ziemkiewicz dostał ostatnio milionową kasę na słupa Fundacji Jana Pietrzaka. Pieniążki te przekazała z jednego konta na drugie elektroniczną
Regionalna Sila Sprawcza PDO590 CAPSTRZYK DLA PREZYDENTA...audio: https://gloria.tv/audio/bL7qDooMGLhJ4hHkZGpVEvYkA Regionalna Sila Sprawcza PDO590
Agent KGB Antoni Macierewicz PDO589 Dlaczego ten FO44 von Ste...Agent KGB Antoni Macierewicz PDO589 https://vk.com/wall467751157_210
Kaczynski byl tam PDO588 SSetKh von Stefan Kosiewski Na Etyke...Kaczynski był tam PDO588 audio: https://gloria.tv/audio
REGIO ANALIS PDO587 tysiecy dokumentow akt wytworzonych pr...Kto nakazał zniszczenie za czasów Prezydentury Lecha Kaczynskiego PDO587 audio: https://gloria.tv/audio/rbE7aNo3XUQq6NiK7JAzvXqu3
wartosci upozorowane dysonans moralny debili i wariatow PDO5...wartosci upozorowane dysonans moralny debili i wariatow PDO586 audio: https://gloria.tv/audio/aAKfEAz9uWLA3NdpbJP6f4TNe 586 Prolegomena
'Tamara Czartoryska dla Polski PDO585 Egzekucja dobr i praw Stef...bTamara Czartoryska domaga sie dla Polski PDO585 audio: https://gloria.tv/audio/ZEuUMF7kgF943RA1FjjVDapiW Egzekucja dobr i praw RP
Mesjasz Kaczynskiego na Parade 9.6 PDO584 WADA FORMALNA Pr... Kaczyński wyszedł ze szpitala ze względu na pogorszenie się choroby; audio: https://gloria.tv/audio/LLfuS7C2xvnb3mb3t9jHmKi8E Prof. dr n. med.
niedziela, 15 lipca 2018, kulturzentrum
Add a comment...

Post has attachment
Były wicepremier i minister gospodarki w rządzie Donalda Tuska ma się czego obawiać. Odtajniony właśnie raport NIK dotyczący negocjacji gazowych z Gazpromem z lat 2009–2010 potwierdza wszystko to, co ujawniliśmy w ubiegłym roku na łamach naszego tygodnika. Waldemar Pawlak i podlegli mu negocjatorzy zmieniali instrukcje negocjacyjne na korzyść Rosjan, oddali im więcej, niż oni sami żądali, by w końcu podpisać skrajnie niekorzystny kontrakt, który wciąż obowiązuje

— piszą w na łamach tygodnika „Sieci” Marek Pyza oraz Marcin Wikło.

Dziennikarze tygodnika „Sieci” wracają podjętego niemal rok temu tematu negocjacji polskiego rządu z Gazpromem, prowadzonych przez Waldemara Pawlaka, wiceministra rządu Donalda Tuska w latach 2009-2010. Przytaczają ważne ustalenia z raportu Najwyższej Izby Kontroli.

Uwzględniając ograniczenia negocjacyjne spowodowane monopolistyczną pozycją Gazpromu, „[…] NIK zauważa jednak, iż działania Ministra Gospodarki dotyczące negocjowania w latach 2009–2010 umów z Federacją Rosyjską dotyczących dostaw gazu w ramach kontraktu jamalskiego były prowadzone w znacznej części bez wymaganego umocowania w postaci instrukcji negocjacyjnej, a po zatwierdzeniu takich instrukcji część uzgodnień była niezgodna z wytycznymi o charakterze wiążącym”

– czytamy.

Okazuje się, że kontrolerzy doszli do takich samych wniosków, skupiając się przede wszystkim na niejednoznacznej roli wicepremiera i ministra gospodarki Waldemara Pawlaka oraz władz PGNiG. „[…] zarówno Minister Gospodarki, jak i PGNiG SA nie wykorzystali w pełni swoich możliwości negocjacyjnych, nie podejmując próby uzyskania w zamian za zgodę na postanowienia korzystne dla strony rosyjskiej równoważnych korzyści dla Polski” – czytamy w raporcie

— piszą dalej w swoim materiale Marek Pyza i Marcin Wikło.

Dziennikarze wskazują również, że raport NIK negatywnie ocenia rolę Ministra Gospodarki:

W rozdziale dotyczącym spółki Polskie LNG SA budującej gazoport czytamy: „[…] działania zaangażowanych w projekt spółek były prawidłowe, mimo stwierdzonych uchybień, natomiast negatywnie należy ocenić zaniechanie przez Ministra Gospodarki działań legislacyjnych w 2008 r., przez co uległo opóźnieniu przygotowanie prawnych ram usprawniających realizację inwestycji”

Autorzy materiału wskazują na ważną rolę tygodnika „Sieci” związaną z tą sprawą.

Po naszych publikacjach 19 września Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła bowiem śledztwo „w sprawie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w 2010 r., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przez ówczesnego wicepremiera i ministra gospodarki oraz innych funkcjonariuszy publicznych w związku z negocjowaniem i podpisaniem niekorzystnej dla Polski oraz sprzecznej z prawem Unii Europejskiej umowy międzynarodowej o dostawach rosyjskiego gazu do Polski i działania w ten sposób na szkodę interesu publicznego”.
https://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/pyza-i-wik%C5%82o-w-nowym-numerze-sieci-nik-nokautuje-pawlaka/ar-AAzXzdI?li=BBr5MK7&ocid=iehp
Add a comment...

Post has attachment
Yes - POLAND Prawda w oczy 593 Prolegomena do Odżydzania po Myśli prof. Piotra Lacherta
https://vk.com/wall467751157_227

Prokurator Andrzej Majcher Sygn. akt Ppl Ka 160/17
http://sowa.typepad.com/blog/2018/07/prokurator-andrzej-majcher-sygn-akt-ppl-ka-16017-przes%C5%82uchanie-%C5%9Bwiadka-pdo432-fo-von-stefan-kosiewsk.html

Przesłuchanie świadka PDO432
audio: https://gloria.tv/audio/SfVPabL1BDpS1MTeETvqbYame

Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/52220

Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce homo PDO506
audio: https://gloria.tv/audio/UcriuKdeuQyp3o4CnBgmg8FSe

Z Listow do świętych Kosciola św. na fejsbuku
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/08/07/oto-kalksztajn-ecce-homo-pdo506-z-listow-do-sw-kosciola-sw-na-fejsbuku-fo-von-stefan-kosiewski-herody-herodenspiel-pidgin_art-ssetkh/

FO von Stefan Kosiewski HERODY Herodenspiel Pidgin_Art SSetKh 20170808 ME SOWA mysowa 8 sie 2017 Studia Slavica et Khazarica
PDF: https://de.scribd.com/document/355876292/Oto-Kalksztajn-OPERA-PEKINSKA-ecce-homo-PDO506-Z-Listow-do-sw-Kosciola-sw-Na-fejsbuku-FO-von-Stefan-Kosiewski-HERODY-Herodenspiel-Pidgin-Art-SSetKh

YES-Poland Prawda w oczy PDO593 Prokurator Andrzej Majcher Sygn. akt Ppl Ka 160 17 Przesłuchanie
https://vk.com/wall467751157_228


------------------------------------

Да - ПОЛЬША Правда к глазам 593 Пролегомены к питанию после мыслей проф. Петр Лахерт
https://vk.com/wall467751157_227

Прокурор Анджей Майхер Реф. акт Ppl Ka 160/17
http://sowa.typepad.com/blog/2018/07/prokurator-andrzej-majcher-sygn-akt-ppl-ka-16017-przes%C5%82uchanie-%C5%9Bwiadka-pdo432-fo-von-stefan -kosiewsk.html

Слушание свидетеля PDO432
Аудио: https://gloria.tv/audio/SfVPabL1BDpS1MTeETvqbYame

Очарование безумием фон Стефана Косевски
https://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/52220

Oto Kalksztajn OPERA PEKINSKA ecce homo PDO506
Аудио: https://gloria.tv/audio/UcriuKdeuQyp3o4CnBgmg8FSe

От писем к святым Святейшей Церкви на Facebook
https://sowafrankfurt.wordpress.com/2017/08/07/oto-kalksztajn-ecce-homo-pdo506-z-listow-do-sw-kosciola-sw-na-fejsbuku-fo-von-stefan-kosiewski- Herody-herodenspiel-pidgin_art-ssetkh /

FO фон Стефан Kosiewski Herody Herodenspiel Pidgin_Art SSetKh 20170808 ME OWL mysowa 8 августа 2017 Исследования Slavica и др Khazarica
PDF https://de.scribd.com/document/355876292/Oto-Kalksztajn-OPERA-PEKINSKA-ecce-homo-PDO506-Z-Listow-do-sw-Kosciola-sw-Na-fejsbuku-FO-von-Stefan-Kosiewski-HERODY-Herodenspiel-Pidgin-Art-SSetKh

ДА-Польша Верный мнению PDO593 Прокурор Анджей Майхер Реф. акт Ppl Ka 160 17 Слушание
https://vk.com/wall467751157_228

Add a comment...

Post has attachment
SOWA PDF Uploads (934)
mysowa
478 wczoraj
57:01
O rozdawaniu odpustow i malin PDO592 Cari di Volinia FO211 von Stefan Kosiewski 20130714 ZR Czerwie…
PDF: de.scribd.com/…/O-rozdawaniu-od… PDF: issuu.com/…/o_rozdawaniu_od… O rozdawaniu odpustów i malin PDO592 sowa.blog.quicksnake.pl/…/O-rozdawaniu-od… Cari di Volinia FO211 von Stefan Kosi… Więcej
Udostępnij  Lubię to
  Więcej
Napisz komentarz
mysowa
476 7 lip
58:57
Sto jaj na stulecie w Niespisanym Testamencie Kaczyńskiego PDO591 Rafał Ziemkiewicz dostał milionow…
PDF: de.scribd.com/…/Sto-jaj-na-stul… PDF: issuu.com/…/sto_jaj_na_stul… Sto jaj na stulecie www.pinterest.de/pin/452752568785683800/ w Niespisanym Testamencie Kaczyńskiego PDO591 sowa.blog… Więcej
Udostępnij  Lubię to
  Więcej
Napisz komentarz
mysowa
506 5 lip
Regionalna Sila Sprawcza RSS prezydent-impicz-men Duda PDO590 CAPSTRZYK DLA PREZYDENTA …
29:11
PDF: de.scribd.com/…/Regionalna-Sila… PDF: issuu.com/…/regionalna_sila… Wywiad nie jest nauką, lecz sztuką, mówi pułkownik Andriej Diewiatow z Klubu Moskiewskiego, dla którego razwiedka jest sztu… Więcej
Udostępnij  Lubię to
  Więcej
Napisz komentarz
mysowa
602 3 lip
Agent KGB Antoni Macierewicz PDO589 Dlaczego ten akurat, a nie inny Co ich czeka FO44 von Stefan …
01:02:45
PDF: de.scribd.com/…/Agent-KGB-Anton… PDF: issuu.com/…/agent_kgb_anton… Agent KGB Antoni Macierewicz PDO589 m.vk.com/wall467751157_211 Dlaczego ten akurat, a nie inny? m.vk.com/wall467751… Więcej

mysowa
721 29 cze
01:08:23
Kaczyński był tam PDO588 HERODY Herodenspiel von Stefan Kosiewski Na Etykę Nową Człowieka SSetKh…
PDF: www.scribd.com/…/Kaczynski-byl-t… PDF: issuu.com/…/kaczynski_byl_t… w lipcu 2018 wraca na Szwoleżerów www.pinterest.de/pin/452752568785564677/ Kaczyński był tam PDO588 sowa.quicksnake.… Więcej

mysowa
484 25 cze
REGIO ANALIS PDO587 tysięcy dokumentów, akt wytworzonych przez tajne służby wojskowe FO von …
01:18:57
PDF: de.scribd.com/…/REGIO-ANALIS-PD… PDF: issuu.com/…/regio_analis_pd… Kto nakazal zniszczenie za czasów Prezydent
ury Lecha Kaczynskiego PDO587 vk.com/wall467751157_202 setek tysiecy dokumen… Więcej
piątek, 13 lipca 2018
SOWA PDF Uploads (934)
SOWA PDF Uploads (934)
exclusiv.blox.pl
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded