Post has attachment
MISIJNÁ NEDEĽA
22.10.2017
Photo
Photo
21. 10. 2017
2 Photos - View album
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
RUŽENCOVÁ SLÁVNOSŤ

Prijmime aj my pozvanie k matke.
Chce nás zahrnúť svojou materinskou láskou a pomocou.

POMODLI SA DENNE ASPOŇ JEDEN DESIATOK RUŽENCA
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
SVÄTÝ ARCHANJELI

Sv. Michal bojoval s diablom a vyhnal ho z raja.
Sv. Gabriel priniesol Panne Márii radostnú zvesť.
Sv. Rafael sprevádzal Tobiáša na ceste pomoci.

Svätý archanjeli nás učia a pomáhajú nám:
Sv. Michal nás učí ako odmietať zlo, hriech.
Sv. Gabriel nás učí ako byť svedkom Evanjelia.
Sv. Rafael nás učí ako byť vynaliezavý v pomoci.

ĎAKUJEME TI, BOŽE, ŽE SI NÁM DAL ARCHANJELOV. ĎAKUJEME ZA ICH PRÍKLAD VERNOSTI TVOJEJ LÁSKE.
PROSÍME ŤA, DAJ, ABY SME POD ICH OCHRANOU VYTRVALI V LÁSKE K TEBE A K BLÍŽNEMU AŽ DO KONCA - DO NEBA.


J.Buček

Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
VELEBTE PÁNA, MRÁZ A ZIMA;
VELEBTE PÁNA, ĽAD A SNEH. (Dan 3)

Dnes v Alpách, 19.9.2017, foto - D. Buček
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
EVANJELIUM AKO Z POKAZENÉHO RÁDIA

Boli sme pri omši viacerí kňazi. Jeden z nás čítal Evanjelium. No jeho prednes bol proti všetkým pravidlám rétoriky. Monotónny, zahuhňaný, nevýrazny, dookola sa opakujúca intonácia. Keďže Evanjelium bolo dlhé, mal som problém udržať pozornosť a vnímať, čo sa číta. Aj som si myslel, že sú medzi nami lepší rétori, prečo nečítajú oni.
Ale som nad tým rozmýšľal a sv. Pavol mi dal odpoveď:
"Keď ste od nás prijali Božie slovo, ktoré sme hlásali, neprijali ste ho ako ľudské slovo, ale aké naozaj je ako slovo Božie; a ono pôsobí vo vás veriacich." (1Sol2,13)
Nie prednes a všelijaké kreatívne spôsoby, ale moc Božieho Slova, ktorá sa dotýka srdca človeka, je dôležitá.

JE LEPŠIE ZASIEVAŤ SEMIAČKA AJ KEĎ NÁM TO MOC NEJDE, AKO ICH VÔBEC NEZASIEVAŤ, LEBO NEDOSTANÚ ŠANCU VYRÁSŤ


J.Buček
Photo
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment
RYBIČKA NA AUTE

Stál som pri supermarkete a čakal. Mal som sa stretnúť s mamou a ísť na nákupy. Na parkovisku bol živý ruch. Vtom jedna mamička prišla s deťmi a začalo nastupovanie do auta. Krik, vreskot, trieskanie dverami. No, ako tá mamička kričala po deťoch a čo s nimi robila!? Dverami až tak tresla do susedného auta, že sa zakývalo. Keď odchádzali, zbadal som na jej aute nalepený znak rybky. Znak ryby na aute znamená, že som veriaci, že som kresťan, som Ježišov.

KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ ? (Mt 16,13-15)
LEN NÁLEPKA NA AUTO ?

J.Buček

Photo
Commenting is disabled for this post.

RUKA v RUKE s JEŽIŠOM

Elias Vella

... žiť neznamená mať, ale žiť znamená byť.

Žiť znamená mať silný charakter, byť plný lásky, mať v srdci radosť a pokoj mysle.

Žiť znamená vedieť, ako znášať okolnosti a situácie života.

Žiť znamená vedieť sa ku každému správať láskavo, byť štedrý, dobrý.

Žiť znamená slúžiť väčšmi ako byť obsluhovaný.

Žiť znamená ovládať sa, mať pod kontrolou svoje jedenie a pitie, mať vládu nad svojimi pocitmi, sexuálnymi inštinktmi, hnevom a spurnosťou.

Žiť znamená ovládať svoje inštinkty nenávisti.

Žiť znamená byť verný svojmu záväzku a zmluve.

Žiť znamená vidieť Boha ako Pána svojho života, jediného, ktorý vie, čo potrebujeme pre to, aby sme žili šťastným životom.

(Vella, 2017, s. 140)

Viac na: http://www.cestaplus.sk/cestaplus/clanok/2017-08-18-recenzia-elias-vella-ruka-v-ruke-s-jezisom
Commenting is disabled for this post.

Post has attachment

Post has attachment
ROZJÍMAŤ O STVORENÍ

- myšlienky na dovolenku a prázdniny
z Encykliky Sv.Otca Františka - LAUDATO SI

Celý materiálny vesmír je rečou Božej lásky, nesmiernej Božej náklonnosti voči nám. Pôda, voda, hory – to všetko je Božím pohladením. Dejiny vlastného priateľstva s Bohom sa rozvíjajú vždy v určitom zemepisnom priestore, ktorý sa stáva veľmi osobným znamením, a každý z nás si uchováva v pamäti miesta, ktorých spomienka mu je veľmi príjemná. Kto vyrástol medzi vrchmi alebo kto ako dieťa sedával pri potoku, z ktorého pil, alebo kto sa hrával na námestí svojej štvrte, pri návrate na tieto miesta sa cíti povolaný obnoviť svoju identitu.

Boh napísal úžasnú knihu, „ktorej písmená tvorí množstvo stvorení prítomných vo svete“.
Biskupi Kanady sa dobre vyjadrili, že nijaké stvorenie nezostáva stáť mimo tohto Božieho prejavu: „Od tých najširších panorám až po najkrehkejšie formy života je príroda neustálym zdrojom úžasu a úcty. Okrem toho je neprestajným zjavovaním božského.“
Japonskí biskupi zasa povedali čosi veľmi sugestívne: „Vnímať každé stvorenie, ktoré spieva chválospev o svojej existencii, znamená žiť s radosťou v Božej láske a nádeji.“
Brazílski biskupi zdôraznili, že celá príroda, okrem toho, že odhaľuje Boha, je miestom jeho prítomnosti. V každom stvorení prebýva jeho oživujúci Duch, ktorý nás povoláva, aby sme s ním nadviazali vzťah.
Pán Ježiš pozýval svojich učeníkov, aby spoznali otcovský vzťah, ktorý má Boh k svojim stvoreniam, a s dojemnou nežnosťou im pripomínal, že každé z nich je v jeho očiach dôležité: „Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne“ (Lk 12, 6). „Pozrite sa na nebeské vtáky: nesejú ani nežnú, ani do stodôl nezhromažďujú, a váš nebeský Otec ich živí“ (Mt 6, 26).
Pán Ježiš pozýval druhých, aby boli pozorní na krásu, ktorá je vo svete, pretože on sám bol v neustálom kontakte s prírodou a venoval jej pozornosť plnú lásky a úžasu. Keď prechádzal po končinách svojej zeme, zastavoval sa, aby kontemploval krásu, ktorú zasial jeho Otec, a pozýval učeníkov, aby vo veciach postrehli Božie posolstvo: „Zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu“ (Jn 4, 35). „Nebeské kráľovstvo sa podobá horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojej roli. Ono je síce najmenšie zo všetkých semien, ale keď vyrastie, je väčšie než ostatné byliny a je z neho strom“ (Mt 13, 31 – 32).

Táto kontemplácia stvorenia nám umožňuje v každej veci odhaliť nejaké ponaučenie, ktoré nám Boh chce odovzdať, pretože „rozjímať o stvorení pre veriaceho znamená načúvať posolstvu, počuť paradoxný a tichý hlas“. Môžeme povedať, že „popri zjavení vo vlastnom zmysle slova, ako ho obsahuje Sväté písmo, je Božím prejavom aj žiara slnka a príchod noci“. Keď človek venuje pozornosť tomuto prejavu, učí sa spoznávať sám seba vo vzťahu k iným stvoreniam. „Vyjadrujem sa vyjadrením sveta a skúmam svoju posvätnosť, keď lúštim posvätnosť sveta.“
Keď si uvedomíme odraz Boha vo všetkom, čo existuje, srdce prežíva túžbu klaňať sa Pánovi za všetky jeho stvorenia a spolu s nimi.

chválospev sv. Františka z Assisi:
„Buď pochválený, môj Pane, so všetkým svojím tvorstvom, najmä s pánom bratom Slnkom,
ktorý je dňom a skrze neho nám dávaš svetlo. A on je krásny a žiari veľkým jasom;
o tebe, Najvyšší, je nám znamením.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Lunu a hviezdy; na nebi si ich utvoril jasné, vzácne a krásne.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Vietor,
za vzduch i mračná, za jasnú oblohu i každé počasie, čím dávaš svojim tvorom obživu.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá.
Buď pochválený, môj Pane, za brata Oheň, ktorým osvetľuješ noc.
Aj on je krásny, veselý i silný a mocný.“

AMEN

ROZJÍMAŤ O STVORENÍ PRE VERIACEHO ZNAMENÁ NAČÚVAŤ BOŽIEMU POSOLSTVU 
Photo
Commenting is disabled for this post.
Wait while more posts are being loaded