Profile

Cover photo
Bangkok World Book Capital 2013
37 followers|108,206 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
Bangkok World Book Capital 2013 facebook page
"เพราะกรุงเทพฯ มีความมุ่งมั่นที่จะนำผู้มีส่วนได้เสียในวงการหนังสือทุกส่วน รวมถึงภาคส่วนอื่นๆ เข้ามาร่วมมือกันพัฒนาการอ่าน โดยได้นำเสนอแผนโครงการที่มีความหลากหลาย มุ่งเน้นชุมชน และแสดงออกถึงการมีพันธ...
1
Add a comment...
Story
Tagline
กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลกปี 2556
Introduction
ตามที่รัฐบาลประกาศให้ “การอ่าน” เป็นวาระแห่งชาตินั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ตอบสนองนโยบายดังกล่าว ด้วยการเตรียมดำเนินโครงการที่จะพัฒนากรุงเทพมหานคร ให้เดินหน้าไปสู่การเป็นมหานครแห่งการอ่าน โดยมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ และพื้นที่การอ่านอื่นๆ ให้ครบทุกพื้นที่ รวมทั้งได้ปรับเปลี่ยนห้องสมุดประชาชนในรูปแบบใหม่ เป็นห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ที่เน้นความทันสมัย สะดวก ในการศึกษาค้นคว้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ นอกจากนี้ ผู้ใช้บริการยังสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่บรรณารักษ์ได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้
โดยมีความร่วมมือจากหน่วยงาน และเครือข่ายการทำงาน ด้านการส่งเสริมการอ่านทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงสถาบันต่างๆ ที่จะเข้ามาร่วมมือกันผลักดัน ให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งการอ่านอ่านอย่างแท้จริงและยั่งยืน เพื่อเสนอชื่อ “กรุงเทพมหานคร” เข้าชิงตำแหน่ง World Book Capital (เมืองหนังสือโลก) ในปี 2556 จากองค์กร UNESCO 

สำหรับยุทธศาสตร์ผลักดันกรุงเทพฯ สู่เมืองหนังสือโลก ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 ร่วมเปลี่ยนกระบวนทัศน์สังคม โดยทำให้ชาวกรุงเทพฯ เชื่อว่าการอ่านเปลี่ยนชีวิตได้ 

- ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายชัดเจนต่อเนื่อง โดย กทม. เป็นหลักให้ทุกภาคส่วนร่วมผลักดัน 

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมมือเครือข่ายภาคี โดยสร้างการมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางกับภาคี
                                                                                     
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 เปิดพื้นที่และทรัพยากรการอ่านที่เข้าถึงง่าย อ่านได้ทุกที่ ทุกเวลา 

- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการอ่านที่หลากหลายผ่านกิจกรรม ครอบคลุมทุกช่วงวัย ใส่ใจผู้ปฏิบัติ และสร้างอาสาสมัคร 

- ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างการสื่อสารสาธารณะ โดยบูรณาการช่องทางการสื่อสาร