Shared publicly  - 
 
 
دریاچه گیپس لندسکی استرالیا
از جمله پدیده های نادر در جهان به شمار می رود که دچار پدیده شب تابی است.
به گزارش روزگار نو، دریاچه گیپس لندسکی استرالیا گاهی به یک منظره فوق العاده تبدیل شود
واکنش های شیمیایی از زندگی موجودات زنده ساکن این دریاچه دلیل شب تابی است
گفته می‌شود در بعضی از نقاط خلیج فارس نیز به دلیل وجود نوعی جلبک ، پدیده شب تابی دیده می‌شود
Translate
1
Add a comment...