Profile cover photo
Profile photo
Pawinee Wongkor
22 followers -
today's moments are tomorrow's memories
today's moments are tomorrow's memories

22 followers
About
Communities and Collections
View all
Posts

Post has attachment
I have received gifts from today’s daily bonus! Come to get special gifts for you now!

Post has attachment
I have received gifts from today’s daily bonus! Come to get special gifts for you now!

Post has attachment
I have received gifts from today’s daily bonus! Come to get special gifts for you now!

Post has attachment
I have received gifts from today’s daily bonus! Come to get special gifts for you now!

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has shared content
ทรงพระเจริญ

#พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและสวนสนามของ
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
วันที่ 5 ธันวาคม 2550
ณ ลานพระราชวังดุสิต พระบรมรูปทรงม้า
เมื่อเย็นวันที่ 2 ธันวาคม 2550
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน
พระบรมราโชวาท แก่ทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ ความว่า

"ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความยินดียิ่งนักที่ได้ มาอยู่ในท่ามกลางทหารรักษาพระองค์ ในพิธีตรวจพล
สวนสนามในวันนี้ ขอขอบใจในไมตรีจิตของทุกคน
และขอสนองพรกับทั้ง ไมตรีนั้น ด้วยใจจริงเช่นกัน

ไทยเรารักษาเอกราชและผืนแผ่นดินให้มั่นคง
เป็นปึกแผ่นมาได้ ก็เพราะเราทุกคนมีความสำนึก ตระหนักในความเป็นไทย และหน้าที่ ที่จะธำรงรักษา ชาติประเทศไว้ให้เป็นอิสระมั่นคง ตามประวัติการณ์ ที่ปรากฏมา คนไทยจึงมีจิตใจผูกพันปรองดอง
อันหนึ่งอันเดียวกันไม่แยกพวก แยกเหล่า มีปกติ สามัคคี พร้อมเพรียงกันเสมอ แต่สถานการณ์
บ้านเมืองเราในทุกวันนี้เป็นที่ทราบแก่ใจของเรา
ทุกคน ที่สุดแล้วว่า ไม่น่าไว้วางใจ พูดได้ว่า
หากคนไทยขาดความสำนึกในชาติขาดความสามัคคี ก็อาจจะประสบเคราะห์กรรมกันทั้งชาติ

จึงขอให้ทหารทุกคน และชาวไทยทุกคนทุกหมู่ ทุกเหล่า ได้พิจารณาตัดสินใจว่า ประเทศชาติของ เรานั้นสำคัญ ควรที่เราจะรักษาไว้ให้ยั่งยืนต่อไป หรือไม่ ถ้าเห็นว่าสำคัญ มั่นใจ ก็ขอให้สังวร ระวังกาย ใจให้ตั้งมั่นอยู่ในความสัตย์สุจริต พยายามลดอคติ
และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกัน และกัน
ไม่ว่าจะทำการสิ่งใด ให้ยึดเอาความมั่นคงปลอดภัย
ของชาติเป็นที่หมายสูงสุด

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับทั้งอำนาจแห่งความภักดี โดยบริสุทธิ์
ใจ ในชาติบ้านเมืองจงดลบันดาลให้ทุกๆ ท่าน
ประสบแต่ความสุข สวัสดี และความสำเร็จ
สมประสงค์จงทั่วกัน"

#ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมเกล้าฯ
ถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี
ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และอานุภาพ
แห่งสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากล ดวงพระวิญญาณ สมเด็จบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์
ได้โปรดอภิบาลรักษาพ่อและแม่แห่งแผ่นดิน
ให้ทรงพระสิริสวัสดิ์ มีพระพลานามัยที่แข็งแรง
สมบูรณ์ มีพระราชประสงค์ในสิ่งใด
ขอจงสัมฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนา
สถิตเป็นมิ่งขวัญของปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ตราบชั่วนิรันดร์กาล ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ กราบแทบพระบาท
Photo
Wait while more posts are being loaded