Profile cover photo
Profile photo
พัชรา ผาลิบุตร
7 followers
7 followers
About
Posts

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ  10  คะแนน 1.  กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา   มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร   อธิบาย พร้อ...
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษ าธิการ
เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด
ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้
ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือปร...
อนุทิน 11
อนุทิน 11
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546  เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546  ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1.  พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ประกาศใช้เมื่อใด
และมีผลบั...
อนุทิน 10
อนุทิน 10
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.   พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ       พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง...
อนุทิน 9
อนุทิน 9
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ       พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด...
อนุทิน 9
อนุทิน 9
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ       พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด...
อนุทิน 9
อนุทิน 9
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ
พรบ. เงินเดือน เงินวิทยะฐานะ แล้วตอบคำถาม 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง  2  ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด   ตอบ    พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่...
อนุทิน 8
อนุทิน 8
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 7
1)  ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้ 1.  พรบ.สภาครูฯ  2546  ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด ตอบ      ประกาศใช้วันที่  11  มิถุนายน  2546  และบังคับใช้เมื่อ  12  มิถุนายน  2546 2.  ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง ตอบ      ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา...
อนุทิน 7
อนุทิน 7
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 6
ตอบคำถามต่อไปนี้ ( 1-3  พ.ร.บ.ภาคบังคับ , 4  พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 ตอบ       เหตุผลที่ต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กฎหมายบังคับบิดา มารดาหรือผู้ปกครองมีห...
อนุทิน 6
อนุทิน 6
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทินที่ 5
แบบฝึกหัดทบทวน เมื่อนักศึกษาได้ศึกษาบทเรียนนี้แล้ว จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 1.   นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2542  ก.การศึกษา ข. การศึกษาขั้นพื้นฐาน ค. การศึกษาตลอดชีวิต ง. มาตรฐานการศึกษา จ. การประกันคุณภาพภายใน ช...
อนุทินที่ 5
อนุทินที่ 5
yokpatchara0612.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded