പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്ക് ഇന്‍ഡന്റ് നല്‍കാന്‍ ജനുവരി 13 വരെ അവസരം
അടുത്ത
അദ്ധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്കാവശ്യമായ (2017-18) ഒന്നു മുതല്‍ 10 വരെ
ക്ലാസ്സുകളിലെ പാഠപുസ്തകങ്ങള്‍ക്കുളള ഇന്‍ഡന്റ്
കേരള/ഗള്‍ഫ്/ലക്ഷദ്വീപ്/മാഹി എന്നിവിടങ്ങളിലെ സ്‌കൂളുകളില്‍ നിന്നും
നേരിട്ട് ഐ.ടി@സ്‌കൂള്‍ വെബ്‌സൈറ്റായ www.itschool.gov.in ല്‍ ഓണ്‍ലൈനായി
20...
Shared publiclyView activity