Bảo Nam đã hangout với 12 người.Huy Đoàn, Thúy Thanh, Andreas Hildebrandt, Hậu Nguyễn, Vũ Hoàng, Lucky Trang, Boss Leslie, giang tiny, Peter Pan, Mark Scmidt, luongviet ho và Hà Mai Tấn Phát
Shared publicly