Profile

Cover photo
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
30 followers|22,631 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
โครงการส่งเสริมทักษะความรู้เชิงวิชาชีพเพื่อการแข่งขันสู่ตลาดแรงงาน
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
เสวนาอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาทองถิ่น ในรูปแบบ World cafe
 ·  Translate
1
Add a comment...
 
มุ่งสู่องค์กรคุณภาพ และทันสมัยภายใต้อุดมการณ์ : อุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชายแดนใต้
 ·  Translate
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1
Add a comment...
Have them in circles
30 people
Nur Cahaya's profile photo
การะเวก สว่างรุ่งเรือง's profile photo
lilla punzel's profile photo
mannee min's profile photo
มาตีชะห์ ยูโซะ's profile photo
อิซยาน สาลี's profile photo
แวฟารีดา ตะละมะ's profile photo
Dr.Sirichai Namburi (Dr.Chai)'s profile photo
ดร.ศิริชัย นามบุรี's profile photo
 
กิจกรรมอาซูรอสัมพันธ์
 ·  Translate
1
Add a comment...
People
Have them in circles
30 people
Nur Cahaya's profile photo
การะเวก สว่างรุ่งเรือง's profile photo
lilla punzel's profile photo
mannee min's profile photo
มาตีชะห์ ยูโซะ's profile photo
อิซยาน สาลี's profile photo
แวฟารีดา ตะละมะ's profile photo
Dr.Sirichai Namburi (Dr.Chai)'s profile photo
ดร.ศิริชัย นามบุรี's profile photo
Basic Information
Gender
Decline to State