Profile cover photo
Profile photo
Loira
7 followers -
Spoločnosť zaoberajúca sa energetickým poradenstvom, vypracovaním energetických certifikátov budov, hodnotení, auditov a termovíznych meraní
Spoločnosť zaoberajúca sa energetickým poradenstvom, vypracovaním energetických certifikátov budov, hodnotení, auditov a termovíznych meraní

7 followers
About
Posts

Ďalšie dotácie do energetickej efektívnosti podnikov

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast pripravuje v súčasnosti vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Prioritnej osi 2 – Energetika, Opatrenia 2.1 – Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike prostredníctvom schémy pomoci de minimis.

Cieľom výzvy je podporiť projekty zamerané na zvýšenie úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie stavebných objektov v oblasti priemyslu a služieb, za účelom zníženia ich energetickej náročnosti a to:

a. zlepšením tepelnoizolačných vlastností vonkajšieho povrchu obvodovej konštrukcie objektov
b. rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích systémov, systémov ohrevu teplej vody a klimatizačných systémov,
c. rekonštrukciou a modernizáciou systémov osvetlenia (týka sa výlučne vnútroareálového osvetlenia, rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia nie je premetom tejto výzvy).

Výzva je určená pre žiadateľov zo súkromného sektora – mikro-, malé a stredné podniky, ktorí budú projekt realizovať na oprávnenom území (všetky samosprávne kraje, s výnimkou Bratislavského kraja). Pomoc bude poskytovaná formou nenávratného finančného príspevku pričom maximálna intenzita pomoci závisí od veľkosti podniku a miesta realizácie projektu:

Stredné Slovensko a Východné Slovensko:

- mikro- a malý podnik 70%,
- stredný podnik 60%,

Západné Slovensko (okrem Bratislavského kraja):

- mikro- a malý podnik 60%,
- stredný podnik 50%.

Minimálna výška pomoci na projekt je 5 000 EUR, maximálna výška pomoci na projekt je 200 000 EUR (v prípade, že žiadateľ neprijal v priebehu aktuálneho a predchádzajúcich dvoch fiškálnych rokov žiadnu pomoc de minimis).

Plánovaný termín vyhlásenia výzvy je 24. – 25. kalendárny týždeň. Bližšie informácie budú zverejnené priamo na webovom sídle Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (www.siea.gov.sk ) a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky ( www.mhsr.sk ).

Zdroj: Komunikačné oddelenie MH SR
Add a comment...

Prečo je dôležité kvalitné energetické hodnotenie v štádiu projektovania budovy?

Energetické hodnotenie vypracované odborníkom, ponúka predstavu o budúcich prevádzkových potrebách budovy a ich nákladoch.

Výberom vhodných parametrov stavebných materiálov, ich vlastností , hrúbky a celkovej skladby v spojitosti s vhodne navrhnutým spôsobom vykurovania, chladenia a vetrania je možné zaistiť si potrebné pohodlie v domácnosti s čo najnižšou spotrebou energií – napr.  dom kategórie A+. 

Názory na zatepľovanie obalových konštrukcií sú rôzne. Nie všetky sú však pravdivé (napr. že tento výrobok sa zatepľovať nemusí, veď materiál použitý na obvodový múr je dostatočne hrubý). Vždy je dôležitý tepelný odpor daného materiálu, resp. kombinácie materiálov. 
Práve obal je tým najdôležitejším prvkom celej budovy, od ktorého sa odvíjajú aj energetické nároky na zachovanie vhodnej vlhkosti a teploty ako aj prísunu čerstvého vzduchu. 

Pri porovnaní dvoch domov s rovnakou architektúrou, polohou a orientáciou, líšiacich sa práve v skladbe obalových konštrukcií (podlahy, obvodovej steny a strechy), dospejeme k výrazným rozdielom v potrebách jednotlivých domov. 

V prípade optimálneho návrhu kladieme dôraz najmä na dosiahnutie najlepších tepelných odporov jednotlivých konštrukcií (zateplenie podlahovej časti je tepelnou izoláciou 20 cm, vhodný pomer nosnej časti a tepelnej izolácie – napr. nosné obvodové múry hrúbky 30 cm a 25 cm tepelná izolácia  a strecha minimálne 30 cm tepelnej izolácie), ktoré sa už pomaly stávajú štandardom, čím dosiahneme úsporu v porovnaní s klasicky zaužívanými skladbami s nevhodnou alebo malou hrúbkou izolácií (zateplenie podlahovej časti je tepelnou izoláciou 5 cm, nosné obvodové múry 30 cm bez tepelnej izolácie , strecha 18 cm tepelnej izolácie) vo výške 30 až 40 %. 
Výsledkom sú menšie nároky na vykurovanie. V letnom období nedochádza k prehrievaniu stavby a v zime k rýchlemu poklesu vnútornej teploty. Ročne ušetrené stovky EUR na vykurovanie a chladenie nám tak rýchlo pokryjú investície vložené do tepelnej izolácie. V neposlednom rade oceníme príjemné prostredie v našom dome.

Ďalšie úspory je možné dosiahnuť znížením tepelných strát, ktoré vznikajú pri vetraní domu. Ak máme dobre utesnený dom s minimálnou prievzdušnoťou,  je vhodné zabezpečiť vetranie pomocou rekuperácie tepla z odpadového vzduchu. 
Výhodou je stály prísun čerstvého vzduchu s minimálnymi nárokmi na jeho ohrev, prípadne ochladenie v letnom období. 

Príprava teplej vody tvorí takisto veľký nárok na spotrebu energie.
Je viacero možností ako skombinovať jednotlivé systémy (napr. fotovoltaické panely, solárne panely a plynový kotol a pod.)  a ich reguláciu vhodným spôsobom.

Kvalitný, odborný energetický posudok  obsahuje hodnotenie tepelnotechnickej časti - konštrukcií a následne návrh a posúdenie systémov na vykrytie tepelných strát  vykurovaním, vetraním a prípravou teplej vody. Posudok obsahuje aj predbežné zatriedenie do kategórie  A až G. 
Konečným výsledkom je zhodnotenie dokončenej budovy Energetickým certifikátom budovy (ktorý je nutnou súčasťou pre vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa zákona č.555/2005 Z.z.), kedy by mala budova dosiahnuť rovnakú kategóriu zatriedenia, ako bolo uvedené v energetickom hodnotení (samozrejme pri dodržaní všetkých návrhov opatrení).

Autor: Ing. Peter Píšťanský 
(energetický audítor, odborne spôsobilá osoba pre energetickú certifikáciu)
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment
Add a comment...

Malé rodinné elektrárne do 10 kW by mali dostať zelenú

Skrátenie času na vybavovanie pripojenia a menej byrokracie by malo znamenať, že malé elektrárne pre domácnosti zažijú svoj rozkvet. Zákonom stanovené výhody malého zdroja na výrobu elektriny môžu od 1. januára 2014 využívať domácnosti, ak väčšinu vyrobenej elektriny spotrebujú sami a ak im zariadenia nainštalujú inštalatéri s osvedčením. 

Malé elektrárne a zmeny v podpore OZE

Formy podpory využívania obnoviteľných zdrojov energie sú stanovené v zákone č.  309/2009 Z. z. Práve jeho novelizácie reagovali na fotovoltický boom, keď na Slovensku v krátkom čase vzniklo vďaka výhodným na 15 rokov garantovaným cenám za výkup elektriny viacero veľkých slnečných elektrární. Odvtedy sa ale veľa zmenilo. Trh s fotovoltikou v posledných dvoch rokoch stagnoval. Mnohí, ktorí chceli v tejto oblasti investovať, si to nakoniec rozmysleli alebo stále vyčkávajú.
Ako sa predpokladalo, s klesajúcimi nákladmi na technológiu sa postupne obmedzovala aj podpora. na ktorú majú nárok už len fotovoltické elektrárne s inštalovaným výkonom do 30 kW. Aj to iba, ak sú umiestnené na budovách, či už na streche alebo na fasáde. Viacerí z nových žiadateľov tiež nedostali súhlas na pripojenie od prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Malé elektrárne alebo tzv. malé zdroje na výrobu elektriny, z ktorej väčšinu spotrebujú priamo domácnosti, by však podľa Juraja Kubicu z kancelárie podpredsedu vlády SR pre investície mali dostať pri pripájaní zelenú.

Čo je „malý zdroj”

Podstatne menej administratívy ako v minulosti čaká domácnosti, ktoré sa od januára 2014 rozhodnú pre inštaláciu malej fotovoltickej elektrárne s tým, že nebudú žiadať doplatok. To platí pre výrobu elektriny v tzv. malom zdroji s inštalovaným výkonom elektriny do 10 kW výrobcom, ktorý je zároveň odberateľom elektriny v domácnosti a jeho ročná výroba elektriny nepresiahne 1,5 násobok 12-mesačnej skutočnej spotreby. No každý si bude musieť poriadne zvážiť, aký výkon si dá nainštalovať, pretože väčšinu elektriny bude musieť spotrebovať priamo v domácnosti. Je to možné, ak domácnosť upraví svoje správanie a zváži investíciu do akumulačného zdroja, v ktorom bude môcť prebytok elektriny vyrobenej cez deň za slnečného počasia uskladňovať, aby ju mohla využiť neskôr.

Pre malé elektrárne výhody bez doplatku

„Kto chce za vyrobenú elektrinu doplatok, je v zmysle zákona o energetike podnikateľom. Výhody malého zdroja sa týkajú len takých výrobcov elektriny, ktorých výroba elektriny sa nepovažuje za podnikanie,” zdôraznila K. Šoltésová. Týmto časť nákladov na pripojenie hradí distribučná spoločnosť. Majú nárok na bezplatné pripojenie do distribučnej sústavy, bezplatnú montáž meradla započítavajúceho v reálnom čase vyrobenú a dodanú elektrinu a bezplatnú montáž rozpínacieho zariadenia na mechanické oddelenie kontaktov pripojenia pri strate napätia v distribučnej sústave. Podľa Pavla Šimona zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu je veľkou výhodou, že majitelia malých zdrojov nemusia predkladať výkazy o výrobe elektriny. Vďaka meracím zariadeniam budú informácie Operátorovi krátkodobého trhu s elektrinou (OKTE) nahlasovať priamo distribučné spoločnosti.

Ako vybaviť pripojenie malého zdroja

Na rozdiel od podnikania s fotovoltikou, pri ktorom vybavovanie pripojenia trvá i niekoľko mesiacov, v prípade malých zdrojov zákon distribučným spoločnostiam presne stanovuje maximálne reakčné lehoty. Zvyčajne trvajú len niekoľko dní. Aby mohol byť malý zdroj pripojený a distribučné spoločnosti bezplatne v zákonom stanovených termínoch nainštalovali spomínané zariadenia, musia byť splnené základné podmienky. Podľa prvej celkový inštalovaný výkon malého zdroja nesmie presiahnuť hodnotu, ktorú zabezpečuje istenie 16 A na jedenej fáze. Splnenie ďalších podmienok musia preukázať tromi prílohami k oznámeniu o pripojení. Prvá potvrdzuje, že v mieste pripojenia je dostatočná rezervovaná kapacita. Druhá príloha je dokladom, že fotovoltická elektráreň sa skladá z komponentov, ktoré majú vyhlásenie o zhode. Do tretice sa predkladá  potvrdenie o vykonaní odbornej montáže malého zdroja osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov.

Bez formulárov

Dôležité je, že distribučným spoločnostiam sa už nepodáva žiadosť o pripojenie, ale len oznámenie o pripojení, na ktoré musí táto spoločnosť reagovať do 5 pracovných dní. Aby bolo možné podať oznámenie o pripojení, v prvom rade treba získať od distribučnej spoločnosti kladné  stanovisko k dostatočnej rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja. Ak ho dostane, má šesť mesiacov na jeho inštaláciu. Aby bolo vybavovanie čo najkratšie, zákon explicitne hovorí, že stanovisko musí distribútor vystaviť do 10 dní od doručenia žiadosti o jeho vydanie.

Dôraz na kvalitu a odbornosť pri inštalácii

Novinkou pri vybavovaní pripojenia malého zdroja je potvrdenie o vykonaní odbornej montáže osobou, ktorá má vydané osvedčenie pre inštalatérov. „Nielen na Slovensku, ale aj v rámci Európskej únie sa preukázalo, že mnohí technici síce majú skúsenosti s podobnými zariadeniami, ale obnoviteľné zdroje energie majú špecifiká, ktoré neboli pri inštaláciách zohľadnené,” vysvetlila dôvod, prečo sa na kvalitu inštalácií kladie dôraz, riaditeľka odboru legislatívy, metodológie a vzdelávania SIEA Kvetoslava Šoltésová. Zoznam vyškolených odborníkov s osvedčením zverejňuje na svojej internetovej stránke ministerstvo hospodárstva. Medzi prvé patrili školenia a skúšky súvisiace s inštaláciou tepelných čerpadiel. Začiatkom roka 2014 mohli získať osvedčenie aj špecialisti na inštaláciu fotovoltaických systémov a termických solárnych systémov.

Dotácie pre domácnosti

Využívanie inštalatérov s osvedčením by malo byť v budúcnosti samozrejmou podmienkou pri každej žiadosti o podporu využívania obnoviteľných zdrojov z verejných zdrojov. Týkať by sa to malo aj pripravovaného mechanizmu finančných príspevkov pre domácnosti na podporu inštalácie zariadení využívajúcich OZE, na ktorý vláda plánuje  vyčleniť 100 miliónov €. J. Kubica z Úradu vlády SR potvrdil zámer vyplácať domácnostiam jednorazové príspevky na inštaláciu malých zdrojov OZE do 10 kW zo štrukturálnych fondov EÚ. Konkrétne podmienky poskytnutia pomoci budú známe v polovici roka 2014.

zdroj: siea.sk
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded