Profile cover photo
Profile photo
‫ריטרסקי תומר ושות' (קבוצת RNC), חברת עו"ד ונוטריון‬‎
About
Posts

Post has attachment

Post has attachment
סימני מסחר: כל הזכויות שמורות

יש לכם עסק עם סמל או לוגו? חשוב להקפיד על רישומו של סימן מסחר במועד מוקדם ככל הניתן ולא להתמהמה יתר על המידה כדי למנוע אפשרויות הפרתו על-ידי אחר
תומר ריטרסקי

בתי-עסק רבים עושים שימוש בסמל או לוגו ייחודי לעצמם ולעיתים גם למוצריהם. חלקם מגלים לעיתים, במיוחד אם הם או מוצריהם מוכרים כהצלחה, כי אחרים העתיקו במדויק או כמעט במדויק את סימן ההיכר שלהם. למניעת תופעות מסוג זה בדיוק באו לעולם סימני המסחר המעניקים הגנה לבעלי אותם סימנים.

אדם או חברה המחזיקים בסימן מסחר או סימן שרות הנמצא בשימוש בישראל, או שיש כוונה להשתמש בו בישראל, רשאים להגיש בקשה לרישום סימן מסחר בישראל אם מבקשים הם זכות ייחודית לשימוש באותו סימן. את הבקשה ניתן להגיש עצמאית או באמצעות עורך-דין או עורך פטנטים. הבקשה נבחנת כדי לקבוע אם לסימן המסחר המוצע אופי מבחין והאם הוא ניתן לרישום בהתאם להוראות פקודת סימני המסחר.

החוק קובע, כי "סימן מסחר יכול שיוגבל, כולו או מקצתו, לצבע או לצבעים מוגדרים; הרשם או בית המשפט, בבואם להחליט בדבר אופיו המבחין, יתחשבו בהגבלה זו; במידה שסימן מסחר רשום ללא הגבלת צבע יראו כאילו הוא רשום לכל הצבעים".

בהקשר זה חשוב להיעזר בשירותיו של בעל מקצוע, עורך-דין או עורך פטנטים, מאחר שאופי ההגנה המוענק על-ידי סימני המסחר מורכב. כך, למשל, קיימים יתרונות לשימוש בצבע מסוים שהרי לעיתים הוא מסימני ההיכר הבולטים של הסימן ולכן עשוי בעל הסימן לבקש דווקא לרשום את הזכות בו. עם זאת, רישום שכזה עשוי להקל על שימוש בסימן דומה על-ידי אדם אחר בשינוי הצבע. לעיתים יבחר בעל הסימן להגן על הצבע המסוים בחלקו של הסימן ויותיר את יתר הצבעים כלליים.

מורכבות דומה קיימת גם באשר להחלטה לאיזה חלק מהסימן להעניק הגנה – לכולו או לחלקו, ואם לחלקו, לאיזה חלק? הענקת הגנה לכל הסימן עשויה להקל על המבקש לעשות שימוש בחלקו בלבד לצרכיו תוך טענה ל"אופי מבחין". גם ההיפך הוא הנכון. מורכבות זהה קיימת גם לקטגוריה במסגרתה יירשם סימן המסחר מאחר וקיימות מכוח הפקודה עשרות קטגוריות שונות, ורישומו באחת מהן אינו יספק בהכרח הגנה מלאה לייתר הקטגוריות.

לפיכך יבחר לעיתים בעל המקצוע לרשום על הסימן המבוקש מספר סימני מסחר שיעניקו את ההגנה הרחבה ביותר. בעל מקצוע טוב ומיומן יוכל להעניק הגנה טובה לסימן תוך הגנה מתאימה לאינטרס הכלכלי שלכם, המכתיב מטעמי אגרה שלא לרשום מספר רב מדי של סימני מסחר.

הפקודה מוסיפה ומפרטת רשימה ארוכה של סימנים שאינם כשרים לרישום כסימני מסחר, רובם סימנים שאינם בעלי "אופי מבחין" או כאלה העושים שימוש בסמל ממלכתי או סמל ציבורי או העשוי להטעות את הציבור. בין היתר רשאי הרשם לסרב לבקשת רישומו של סימן מסחר הזהה עם שמו של אדם אחר או של עסקו או הדומה לאותו שם.

אם סירב הרשם להתיר רישומו של סימן כ"סימן מסחר", עומדת למבקש זכות ערעור על החלטתו זו בפני בית-המשפט העליון. נעתר הרשם לבקשה – יפרסם הבקשה והסימן שרישומו מבוקש. בתוך 3 חודשים ממועד הפרסום רשאי מי שמתנגד לרישום הסימן להגיש התנגדותו. מבקש הרישום רשאי להשיב להתנגדות ואם לא עשה יראו אותו כמי שזנח את בקשתו.

תוקפו של רישום סימן המסחר הינו 10 שנים וניתן להאריכו מעת לעת באמצעות תשלום אגרה. עם זאת, לא יוארך רישומו של סימן המסחר אם במשך שנתיים שקדמו למחיקת סימן המסחר לא היה בו שימוש עסקי בתום-לב, או אם השימוש בסימן המסחר שמבקשים רישומו אינו עלול לגרום הטעיה בגלל שימוש קודם בסימן המסחר שנמחק. הפקודה אף קובעת פרוצדורה לפיה יימחק סימן מסחר בשל העדר שימוש בו לבקשת כל אדם מעוניין.

סימן מסחר מוכר היטב, אפילו אם אינו סימן רשום, יזכה את בעליו בשימוש ייחודי. בעל סימן מסחר רשום בלבד רשאי להגיש לבית-המשפט תביעה בשל הפרת הסימן על-ידי אחר, אבל גם מי שברשותו סימן מסחר מוכר היטב אף אם אינו רשום, רשאי לעשות כן. בתביעה מסוג זה רשאי בית-המשפט להורות על עשיית כל פעולה בטובין שלגביהן נעשתה הפרה של סימן המסחר ולרבות על השמדתם.

חשוב, אם כן, להקפיד על רישומו של סימן מסחר במועד מוקדם ככל הניתן ולא להתמהמה יתר על המידה כדי למנוע אפשרויות הפרתו על-ידי אחר. את הרישום כדאי לרוב לבצע באמצעות בעל מקצוע מנוסה גם אם יש בכך כדי לייקר מעט את ההליך. כדאי לזכור כי המדובר בהגנה לטווח ארוך על סימן ההיכר העיקרי של בית-העסק או המוצר, אותו סימן עליו נשען לרוב המוניטין כולו.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
סוגיה כאובה: "דואר ישראל" או כמו שנאמר "הצבי ישראל על במותיך חלל..."
Add a comment...

Post has attachment
חיסול הגבלת חשבון: לנצח את הבנק במשחק שלו

אם הבנק הפך את חשבונכם למוגבל סביר להניח שאתם מרגישים חלשים וחסרי אונים בשעה שההיפך הוא הנכון. הדין מעמיד לרשותכם כלים רבים שבשימוש יעיל יעמידו דווקא את פקידי הבנק פעורי פה ואת הבנק חסר אונים. ו…כן, הוא ינסה “לחפש” אתכם אח”כ בכל “צעד ושעל” אבל אתם כבר תדעו לשמור על עצמכם!

בשנים האחרונות, בהן הופך מצבם הכלכלי של רבים לקשה יותר, נפוצה עד מאוד תופעת השיקים החוזרים. החוק קובע כי חשבון יהפוך לחשבון מוגבל ובעליו יהפוך ללקוח מוגבל אם סורבו, במשך 12 חודשים, עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון. הכרזת לקוח מוגבל או חשבון מוגבל מקשה על ניהול אורח חיים תקין: הבנק יסרב לפתוח חשבון ללקוח מוגבל, לא ינפק לו פנקסי צ’קים ולא יכבד צ’קים שלו, וזו רק ההתחלה…

אז מה לעשות אם גילית שאתה לקוח מוגבל, לפעמים שלא באשמתך? מתברר שלא הכל אבוד. לשון החוק קובעת כי “חשבון יהיה מוגבל… ובעליו יהיה מוגבל… אם סורבו במשך 12 חדשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות 15 ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון”. לפי החוק, אם “סורבו צ’קים בחשבון במספר שנקבע בתקנות, ישלח הבנק התראה לכל אחד מבעלי החשבון, ממיופי הכוח או ממורשי החתימה”.

עוד נקבע בחוק, כי “מי שהתקיים בו אחת מאלה הוא לקוח מוגבל בנסיבות מחמירות… לקוח מוגבל שחשבון נוסף שלו הוגבל; מי שהיה לקוח מוגבל וחשבונו הוגבל שנית תוך שלוש שנים מיום שנסתיימה התקופה שבה היה לקוח מוגבל”. לשון החוק מוסיפה וקובעת כי “מי שהוא לקוח מוגבל חמור, יוגבלו כל חשבונותיו, וכן החשבונות המשותפים לו ולאחרים והחשבונות שבהם הוא מיופה כוח, למעט החשבונות שבהם הוא מורשה חתימה. שותפיו לחשבון של לקוח מוגבל חמור ובעלי החשבון שבו הוא מיופה כוח כאמור, יוגבלו רק במשיכת צ’קים מהחשבון, אך הם יהיו רשאים לפתוח חשבון אחר. אם הוגבל חשבון בגלל היותו של לקוח מוגבל חמור מיופה כוח באותו חשבון, והודיע בעל החשבון על ביטול יפוי הכוח של הלקוח האמור, תבוטל הגבלת החשבון”.

תקופת ההגבלה של חשבון מוגבל או של לקוח מוגבל היא שנה אחת. תקופת ההגבלה של לקוח מוגבל חמור ושל חשבונותיו היא שנתיים. על בנק שהודיע בטעות על הגבלה, לתקן את הטעות ולהודיע על כך לבנק ישראל, והגבלת חשבון תהיה בטלה.

אז מה בכל זאת ניתן לעשות אם הפכת ללקוח מוגבל? פגם בכל אחד מהקריטריונים להגבלה עשוי להביא לביטול הגבלת חשבון ואף לחיוב הבנק בתשלום פיצויים כלפי מי שסבל חסרון כיס בשל הכרזתו כ לקוח מוגבל (העניין אף עשוי בהחלט להיחשב כעוולת לשון הרע המזכה, במקרים מסוימים, בפיצוי של עד 100,000 שקל ללא הוכחת נזק).

לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור, רשאים לבקש מבית משפט השלום שיבטל הבאת צ’ק במניין הצ’קים שסורבו, ובכך לבטל את הכרזתו כלקוח מוגבל או כלקוח מוגבל חמור, (וכמובן את הכרזת החשבון כמוגבל) בהתקיים אחד מאלה:

הבנק סירב לפרוע את הצ’ק מחמת טעות;
הבנק סירב לפרוע את הצ’ק מחמת עיקול שהוטל על החשבון בעת שהצ’ק נמשך, לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך 60 הימים שמיום קבלת הודעת העיקול על-ידי הבנק;
ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את הצ’ק, אם בשל יתרה מספקת בחשבון, ואם מאחר שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.
בית המשפט רשאי, לבקשת מי שהגיש ערעור, לתת צו שימנע את תחילת הגבלת חשבון ובדרך כלל אף נוהג כך (כאשר הערעור, על פניו, אינו חסר בסיס לחלוטין ובמידה שנוכח ש הגבלת חשבון עלולה להסב נזק ללקוח). את הערעור יש להגיש תוך 20 ימים מיום קבלת ההודעה על הגבלת חשבון. הבנק רשאי להשיב לערעור בתוך 20 ימים מהיום בו הומצא לו הערעור, ואם לא עשה זאת – הוא לא יורשה להתנגד לערעור.

במקרים רבים של הגבלת חשבון, קיימת אפשרות לבטלה באמצעות הגשת ערעור ואילו במקרים רבים של הגבלה חמורה קיימת אפשרות להפכה להגבלה רגילה (אם לא לבטלה לחלוטין). עם זאת יש להקפיד לפעול בדחיפות ומייד עם קבלת הודעת הבנק על הגבלת חשבון.

שימו לב שגם אם פעל הבנק כראוי לכאורה ואכן חרגתם ממסגרת האשראי, עדיין עשויה טעות עבר של הבנק (למשל אי-זיכוי עבור צ’ק שהוחזר מנימוק טכני ואמור היה להיות מופקד שוב) להביא ל”החזרתכם” למסגרת האשראי ולביטול ההגבלה.

כאמור, במקרים רבים ניתן יהיה לעכב, באמצעות ההליך המשפטי, את הכרזתכם כ לקוח מוגבל עד להכרעת הערעור ובכך יימנע נזק כבד (ובלתי הפיך לעיתים) לשמכם ולמהלך חייכם (או עסקיכם) התקין.
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ברוכים הגולשים לדף הגוגל+ החדש שלנו. כאן נשמח לשמוע מכם, לשפר ולעדכן. מעת לעת נדאג גם להעלות תכנים מקצועיים רלוונטיים והכי חשוב... מעניינים!
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded