บางทีกินเผ็ดมากก็ไม่ดี ... ><
Shared publiclyView activity