Profile cover photo
Profile photo
กองนโยบายและแผน ราชมงคลพระนคร
4 followers -
ยินดีต้อนรับสู่ Google+ Fanpage กองนโยบายและแผน
ยินดีต้อนรับสู่ Google+ Fanpage กองนโยบายและแผน

4 followers
About
Posts

Post has attachment
การประชุมพิจารณาร่างงบประมาณเงินรายได้ประจำปี งปม. พ.ศ. 2562 (28 ส.ค. 61)
http://bit.ly/2Coiqa1

#กองนโยบายและแผน #ราชมงคลพระนคร #rmutp
Photo
Add a comment...

Post has attachment
ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 7/2561 (16 ส.ค. 61)
http://bit.ly/2L0WrVG
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (16 ส.ค. 61)
http://bit.ly/2MnBH0d
Photo
Add a comment...

Post has attachment
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและการวางระบบควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระยะที่ 3 (8 ส.ค. 61)
http://bit.ly/2vKkHXx
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 5/2561 (24 ก.ค. 61)
http://bit.ly/2NERqUH

#กองนโยบายและแผน #ราชมงคลพระนคร #rmutp
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและแก้ไขปัญหาการก่อสร้าง ราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 4/2561 (26 มิ.ย.61)
http://bit.ly/2MmfWcy

#กองนโยบายและแผน #ราชมงคลพระนคร #rmutp
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการและประมาณราคางานก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) ครั้งที่ 2/2561 (18 มิ.ย. 61)
http://bit.ly/2lo8fXQ

#กองนโยบายและแผน #ราชมงคลพระนคร #rmutp
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนผลการดำเนินงานตามนโยบายสภา ราชมงคลพระนคร และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย (RMUTP Retreat 2018) (14 มิ.ย. 61)
http://bit.ly/2yqcBHh

#กองนโยบายและแผน #ราชมงคลพระนคร #rmutp
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมคณะกรรมการจัดทำรูปรายการและประมาณราคา งานก่อสร้างอาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์ 1 หลัง (งานส่วนที่เหลือ) (30 พ.ค. 61)
http://bit.ly/2xnHJXe

#กองนโยบายและแผน #ราชมงคลพระนคร #rmutp
Photo
Add a comment...

Post has attachment
การประชุมดำเนินการจัดทำรายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ปี งปม. 2563 (25 พ.ค. 61)
http://bit.ly/2J4iFJM

#กองนโยบายและแผน #ราชมงคลพระนคร #rmutp
Photo
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded