Profile cover photo
Profile photo
GOSPODIN TONEV
3 followers -
ВЯРВАМ,че ако човек има послание към хората, е длъжен да го заяви: „В това вярвам и това е решението, което предлагам.” Вярвам, че Социалното пазарно стопанство може да създаде благосъстояние за всички, да предизвика подем и добруване в България.
ВЯРВАМ,че ако човек има послание към хората, е длъжен да го заяви: „В това вярвам и това е решението, което предлагам.” Вярвам, че Социалното пазарно стопанство може да създаде благосъстояние за всички, да предизвика подем и добруване в България.

3 followers
About
Posts

Post has attachment
Photo
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Господин Тонев: Справедливо е да се осигурят възможности за избор

Много хора имат усещането, че нещата в България не стават справедливо. Общественият преход, който изживяваме, се оценява от мнозинството граждани като несправедлив към техните съдби. Прехвърлянето от държавни в частни ръце, по начина, по който се извърши, се възприема като неморално. Чувството за правдиво и добро между демократичните избиратели е наранено. Един от най-тежките упреци към гражданските партии е, че не наказаха злосторниците, а влязоха в съюз с тях.

Справедливостта е ключова тема. Тя е идеята на близките години, тя е основен проблем пред всички политики. И днес социалистите, чието знаме е социалната справедливост, считат себе си за пазители на тази ценност и това сякаш запазва влиянието им, въпреки очевидните несъответствия между щедри обещания и реални действия.

Какво е гражданското разбиране за ценността справедливост:

Основа на възгледа за справедливост е равенството на всички хора в личното им достойнство, без значение какви успехи или неуспехи има отделният човек.

Еднакво право за всички, това е равенството пред закона. Справедливостта изисква да се прилага една и съща мяра спрямо еднаквите неща и различна мяра спрямо различните неща.

В хаоса от липсата на правила, в повсеместната самонадеяност и масовото незачитане на трайни норми, потребността от налагане на ясни правила е очевидна. Едно активно общество няма друг път пред себе си.

Наличието на условия, при които хората могат да упражняват свободата си, е допълнение към равенството пред закона. Позицията на старта на всеки един от нас не бива да предопределя житейския му път. Затова е важно да се създадат справедливи възможности, за да приемем естествените неща, че различните способности, различните усилия, които полагаме, късметът, който ни е споходил или ни е обърнал гръб, дават различни резултати. Именно когато са налице ясни правила и нормални възможности за развитие, чувството за справедливост ще налага да се признават личните усилия и успехите на хората.

Нямаме нужда от дебати за завистта, а от признание за усилията и постиженията. Наложително е да установим култура на признаването, на зачитането на постиженията, а не на завистта. Всеки човек е извор на инициативи – икономически, морални, политически и културни. Доброто общество трябва да разгръща простор за подобни инициативи и да зачита успеха на хората.

Отворен достъп и широк избор за образование, като се преодоляват неблагоприятните дадености, е израз на справедливост. Децата в различните региони и общини учат при коренно различни условия. На много места определени липси и недостатъци в обучението се компенсират с понижаване качеството на образованието, за да не се блокира развитието на младите хора. Те са наистина в неравностойно положение спрямо връстниците си в големите градове.

Пътят очевидно е в тази посока: създай по-отворени възможности за образование, а когато младият човек вече учи в средно или висше училище по свой избор, поощрявай го, но и изисквай от него. Известна е метафората за обърнатата фуния на образованието в България. Целта е да се „влезе”, да се мине входа; който веднъж премине през него, се счита, че вече без големи усилия ще се добере и до дипломата в края. Разликата в подходите с някои държави е очевидна.

Остра, централна тема на 21 век е справедливостта между поколенията, тема, която се пренебрегва постоянно. Тя засяга пряко сигурността на социалните системи. Не е ли дискриминация отношението към хората над 50 години, особено на пазара на труда. Нима за тях всичко се свежда до пенсия и полагане на грижи. Младите биха отвърнали, справедливо ли е да блокираш бъдещето на младежите, защото искаш да запазиш при всякакви обстоятелства извоюваните права на по-старите поколения? А демографската криза стои пред всички със своята неумолимост.

Две централни предизвикателства пред човечеството също са свързани с темата за справедливостта – опазването на климата и достъпът до енергия. Това са важни елементи на устойчивото развитие, трудно постижимото съчетание между икономика, социална сфера и екология.

Едно изследване на ООН за щастието показва, че хората са доволни, когато могат да влияят на съдбата си. Затова и най-важната задача на политиката е да формира такива условия, че хората да могат да постигат нещо за себе си и за другите. Не да бъдат равни, а да имат повече възможности за участие. Участието – това е основният въпрос на 21 век . Това е разбирането за справедливост на шансовете и за осигуряване на широки възможности за личен избор.

В това е и същността на свободата и справедливостта.

Размислите са публикувани а сайта „Ценности и общност”: http://cao.bg/
Add a comment...

Свобода и отговорност – програма от 10 точки на Господин Тонев

За действителен прелом в България е наложително изграждането на всеобхватен икономически, социален и морално-културен ред. България и Европа са в нравствена криза! Социалното пазарно стопанство е изход от тази криза! Във всички области на живота трябва да се реализират принципите на свобода и лична отговорност.

Смисълът на Социалното пазарно стопанство е да съедини свободата и достойнството на човека със социалното равновесие и с нравствената отговорност на всеки пред Бога, пред себе си и пред общността.

1.Въвеждане принципите на Социалното пазарно стопанство – редът на свободата – в обществения и икономически живот на България

Изграждане на свободен и социален стопански ред в България, който ще създаде условия за реализиране на общите ни интереси като български граждани. Съживяване на икономиката, излизане от капана на бедността и на контролираната мизерия, постепенно и сигурно нарастване на доходите и провеждане на политика на заетост чрез разгръщане на предприемчивостта и творческата инициатива, особено на малкия и среден бизнес.

2. Настоявам за създаване на парламентарнo-гражданска комисия, която да установи истината за започналата още в средата на 80-те години на миналия век трансформация на собствеността и властта в България.

3. Създаване на действителен конкурентен ред

Създаване на действителен конкурентен ред чрез конституцията на свободата – нов закон срещу ограничаване на конкуренцията, който създава възможностите за отстраняване и предотвратяване на всякакви монополни позиции и осигурява свободата на хората. За персонална отговорност на тези, които прибягват до злоупотреба и произвол с властови позиции.

4. Изпреварващо развитие на българската икономика

Изпреварващо развитие на българската икономика и нейното превръщане в икономика на знанието, създаване на условия за ускорено развитие на средна класа. Няма бъдеще за хората в България, ако не се премахне непоносимата материална зависимост и с растящите доходи не се даде нов смисъл на труда. Създаване на условия за иновативни производства, гарантиращи работните места и доходите. Повишаване дела на инвестициите в образование, изследвания и наука над средното европейско ниво.

5. Образованието като фундаментална ценност.

Училището изпълнява ценностна мисия – няма стабилно общество без усъвършенстване на човешката личност. И тъй като хората са различни, различни и смислени трябва да бъдат пътищата им да се образоват. Това е пътят на свобода и отговорност за отделното училище.

Всеки младеж трябва да има възможност да постигне възможно най-високото образование в избрано от него училище или форма на обучение и възпитание, независимо от финансовото състояние на своите родители, от своя социален и етнически произход.

Разгръщане на инициативата „Обучение през целия живот” като всеобхватен модел за развитие на обществото, основаващо се на знанието.

6. Най-важно е колко е добър учебният час

Изработване на адекватни държавни образователни изисквания, за да знаем какво трябва да умеят и да постигат в училище младите хора. Аз съм за повишаване стандартите на средното образование. Най-важно е колко е добър учебният час и как той поощрява изграждането на личности, които са способни да се конкурират и да имат успехи в живота.

Въвеждане на норми за ред, сигурност и дисциплина в класната стая, борба срещу насилието и разпространението на наркотици в училище.

Осигуряване на условия за добро качество на образованието чрез квалификацията, заплащането според постиженията в рамките на увеличен бюджет за образование, чрез квалификацията и развитието на учителите, както и чрез стимулиране на младите хора да станат учители. Добрите учители съграждат доброто училище.

7. Рязко намаляване на избуяващата неграмотност

Рязко намаляване на избуяващата неграмотност.

Свеждане до минимум на преждевременно напускащите училище младежи.

Изграждане на ефективна система на професионално образование, основана на дуалната система, която свързва образованието с практиката и специализацията.

8. Повишаване ефективността на публичния сектор

Повишаване ефективността на публичния сектор чрез премахване на всички паразитни дублиращи институции и свързаните с тях паразитни доходи, постепенно намаляване на публичните административни разходи. Гарантиране на гражданско участие в дейността на институциите.

9. Балансирано развитие на българските селища и региони

Преодоляване на погрешната тенденция за съсредоточаването на населението в големите градове поради липса на поминък, високи нива на безработица и ниско качество на живот, преодоляване на тенденцията за изоставяне и обезлюдяването на селища и цели райони.

10. Модерно фамилно фермерство

Развитие на земеделието преимуществено чрез модерно фамилно фермерство, което използва естествените ресурси на регионите, произвежда хранителни стоки с добро качество, щади в най-голяма степен околната среда и създава условия за развитие на леката промишленост и туризма. Като осигурява трайна заетост, модерното фамилно фермерство допринася за устойчивото развитие на българските региони, спира тяхното обезлюдяване и възстановява привлекателността на селския живот

Всеки човек е призван да създава и да бъде творец на своя живот! Всеки български гражданин има право на добър и достоен живот! Каузата да постигнем това е Социалното пазарно стопанство!
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded