Profile cover photo
Profile photo
Suphansa Kanghae
10 followers
10 followers
About
Posts

Post has attachment
ข้อสอบ
1. กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมทั้ง      ยกตัวอย่างประกอบอย่างย่อ ๆ ให้ได้ใจความพอเข้าใจ ตอบ กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายทางการศึกษามีที่มาเเตกต่างกัน กฎหมายทั่วไปคือ กฎหมาย ที่บัญญัติขึ้นเพื่อใช้ควบคุมพฤติกรรมขอ...
ข้อสอบ
ข้อสอบ
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้ ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือประ...
อนุทิน 11
อนุทิน 11
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด  และมีผลบังคั...
อนุทิน 10
อนุทิน 10
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 9
1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ................................................................. 2. ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด...
อนุทิน 9
อนุทิน 9
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม (1), (2), (3) และ (4) (1) พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและ...
อนุทิน 8
อนุทิน 8
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 7
1) ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด ตอบ ประกาศใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2546 และบังคับใช้เมื่อ 12 มิถุนายน 2546 ................................................................. 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง ...
อนุทิน 7
อนุทิน 7
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 6
1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2545 ตอบ  เหตุผลที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปี โดยใ...
อนุทิน 6
อนุทิน 6
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
**
1.  นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ . ศ . 2542          ตอบ        ก . ก ารศึกษา หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าว...
My law
My law
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 4
1.  ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
และมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นอย่างไร อธิบาย ตอบ   ผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก
คือ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่  7 เหตุผลที่ผู...
อนุทิน 4
อนุทิน 4
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 3
1.  ท่านคิดว่าทำไมมนุษย์เราเองต้องมีกฎหมายหากไม่มีจะเป็นอย่างไร ตอบ      สังคมมนุษย์จะมีการอยู่กันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะเกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกัน
และจะทำให้เกิดการขัดแย้ง เพราะมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้นสังคมจึงต้องมีกฎหมายและระเบียบต่างๆขึ้นเพื่อจำกัดสิทธิบ...
อนุทิน 3
อนุทิน 3
suphansa5411103038.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded