സഹായിക്കൂ...
ഇതു ഷെയർ ചെയ്താൽ ഗൂഗിൾ പ്ലസ് ആർക്കും കാശൊന്നും കൊടുക്കില്ല.
പക്ഷെ, കൈവിട്ടുപോയെന്നുറപ്പിച്ച ജീവിതം തിരികെക്കിട്ടും!
Photo
Shared publiclyView activity