وقتي عشقت تنهات گذاشت نگران خودت نباش كه بدون اون چكار ميكني شرمنده دلت باش كه بهت اعتماد كرد
Photo
Shared publiclyView activity