Profile cover photo
Profile photo
Biuro Rachunkowe Ulga Zbigniew Sztymelski
117 followers
117 followers
About
Biuro Rachunkowe Ulga Zbigniew Sztymelski's posts

W przypadku niepełnego roku obrotowego spółki można złożenie sprawozdania finansowego przesunąć do roku następnego? Potwierdzamy! Jeśli rozpoczęliście działalność spółki w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres możecie połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Post has attachment
Drodzy!
Dziś jest ostatni dzień, aby złożyć zeznania podatkowe PIT-28, PIT-16, PIT-4R oraz CIT10Z do Urzędów Skarbowych. Przypominamy, że wysyłając dokumenty pocztą tradycyjną liczy się data nadania listu.
Photo

Drodzy przedsiębiorcy!
Zapewne już wiecie, że do 20.01. jest obowiązek zgłoszenia zmian formy opodatkowania. Jednak nowością może być dla Was sposób zgłaszania owych zmian. Mianowicie od tego roku powinna ona odbyć się poprzez zmianę w CEIDG i złożenie formularza zmiany w Urzędzie Miasta. Jednak my profilaktycznie zalecamy oprócz wniosku w Urzędzie Miasta wysyłkę pisma o tejże zmianie do Urzędu Skarbowego.

Post has attachment
Przedsiębiorcy! Od nowego roku transakcje powyżej 15.000 zł zostaną wzięte pod lupę! Każda zapłata powyżej tej kwoty powinna być dokonana za pomocą rachunku bankowego. Jeżeli zostanie dokonana za pomocą gotówki, to kwoty tej nie będzie można zaliczyć do kosztów podatkowych.
Od razu odpowiadamy na pierwsze nasuwające się pytanie: rozłożenie płatności na raty niestety nic nie da.
Photo

Post has attachment
Powoli zbliża się czas przeziębień, co wiąże się z większą ilością zwolnień lekarskich trafiających do pracodawców. Pamiętajmy, że jesteśmy zobowiązani dostarczyć naszemu pracodawcy zaświadczenie w wersji papierowej o czasowej niezdolności do pracy lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny (popularnie zwane L4), w terminie do siedmiu dni od dnia wystawienia takiego zaświadczenia. Ustawodawca nie precyzuje szczegółowo sposobu w jakim mamy dokonać tej czynności. W sytuacji, gdy spóźnimy się z dostarczeniem druku ZUS ZLA, stwierdzającego naszą niezdolność do pracy zasiłek chorobowy lub odpowiednio opiekuńczy ulegnie proporcjonalnemu obniżeniu o 25 %. Zgodnie jednak z art. 62 ust. 3 ustawy zasiłkowej, konsekwencji obniżenia zasiłku unikniemy w sytuacji, gdy przekażemy pracodawcy (płatnikowi składek) informację o naszej niezdolności do pracy, a druk ZUS ZLA zastępczo wyślemy pocztą e-mail, fax-em lub w innej uzgodnionej formie, nie zwalnia nas to z obowiązku dostarczenia oryginału, ale nie powoduje uchybienia terminu.

Warto pamiętać, że papierowe zaświadczenia lekarskie mają obowiązywać do 31 grudnia 2017 roku, od 2 stycznia 2016 wprowadzone zostały zaświadczenia lekarskie ZUS e-ZLA. W przypadku, gdy lekarz wystawi nam popularnie zwane L4 w takiej formie, jesteśmy wyłącznie zobowiązani do poinformowania pracodawcy o niezdolności do pracy, bez konieczności dostarczania jakiegokolwiek dokumentu. W przypadku elektronicznego zwolnienia nasz pracodawca otrzyma je niezwłocznie na własną skrzynkę z ZUS i nie da się tu już chować choroby w kieszeń. 
Photo

Przedsiębiorcy! Terminy wypłat wynagrodzeń dla pracowników są ważną datą w miesiącu pracy każdego pracodawcy. Warto także zaplanować i prawidłowo ustalić maksymalny termin wypłat. Zdarzają się sytuacje, gdzie pracownik powinien otrzymać dodatek do wynagrodzenia. Najpowszechniejsze z nich to dodatki za pracę w nadgodzinach, za pracę w niedzielę i święta, a także za funkcyjne i stażowe. Kiedy takie dodatki powinny być wypłacane pracownikom? Kodeks pracy zobowiązuje do wypłaty pensji za dany miesiąc w stałym i ustalonym z góry terminie, nie później niż do dziesiątego dnia następnego miesiąca. Dodatkowo warto dodać, że nieterminowa wypłata wynagrodzenia za pracę jest wykroczeniem zagrożonym karą grzywny od 1 000zł do 30 000zł.

Oddelegowałeś pracowników za granicę? Zapoznaj się ze zmianami w ustalaniu podstawy wymiaru składek ZUS. Od 1 października nowe brzmienie nabierze § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w tej samej sprawie (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236): „część wynagrodzenia pracowników, których przychód jest wyższy niż przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy, zatrudnionych za granicą u polskich pracodawców, z wyłączeniem osób wymienionych w art. 18 ust. 12 ustawy - w wysokości równowartości diety przysługującej z tytułu podróży służbowych poza granicami kraju, za każdy dzień pobytu, określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju, z tym zastrzeżeniem, że tak ustalony miesięczny przychód tych osób stanowiący podstawę wymiaru składek nie może być niższy od kwoty przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy,”.

Post has attachment
Zostały podjęte decyzje odnośnie nowelizacji ustawy podatkowej i została ona przekazana do podpisu Prezydenta. Na posiedzeniu Sejmu 5 września br. uchwalono, że od 1 stycznia 2017 r. obniżony zostanie podatek CIT do 15% (obecnie 19%). Zmniejszona stawka podatkowa obejmie tzw. małych podatników, ale pod warunkiem, że ich roczny obrót nie przekracza 1,2 mln euro. Rozwiązanie to będzie obejmie również podatników rozpoczynających swoją działalność. Preferencyjną stawką podatku nie zostaną objęte podatkowe grupy kapitałowe.
Photo

Post has attachment
Od 1 stycznia 2017 roku wzrośnie minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i o świadczenie usług. Resort pracy poinformował, że minimalna stawka godzinowa będzie wzrastała w stopniu równym wzrostowi minimalnego wynagrodzenia ustalanego dla pracowników. Dlatego przy kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę wynoszącej 2000 zł, wprowadzana minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych wynosić będzie - zgodnie z przepisami ustawy - 13 zł za godzinę. W latach kolejnych, wysokość tej stawki uzależniona będzie również od corocznej dynamiki wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Photo

Post has attachment
Chcielibyśmy Państwa poinformować, że z wyroku NSA z 10 maja 2016 r., sygn. akt II FSK 700/14, wynika, że wydatki na imprezy rozrywkowe organizowane przy okazji szkoleń kontrahentów, na których podawany jest w dużej ilości alkohol, jak również wydatki na imprezy rozrywkowe w ramach spotkań szkoleniowo-integracyjnych, nie stanowią kosztów podatkowych.
Photo
Wait while more posts are being loaded