Profile cover photo
Profile photo
วาสินีย์ รอบคอบ
35 followers
35 followers
About
Posts

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่ง : ข้อสอบมีทั้งหมด  7   ข้อ
ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ  10  คะแนน 1.  กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา   มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร   อธิบา...

Post has attachment
อนุทิน 11
ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษ าธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ
เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร  ประกาศใช้เมื่อใด
ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น  เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระเบียบนี้
ที่จะต้องนำไปปฏิบัติคือปร...

Post has attachment
อนุทิน 10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546
เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ.2546 ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด   และมีผลบังค...

Post has attachment
อนุทิน 9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.   มีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ    พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 2.   ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
ให้นักศึกษาอ่านและสร...

Post has attachment
อนุทิน 8
ให้นักศึกษาอ่านรายละเอียดของ
พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ แล้วตอบคำถาม 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด   ตอบ      พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งข...

Post has attachment
อนุทิน 7
1) ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด ตอบ     ประกาศใช้วันที่ 11 มิถุนายน 2546 และบังคับใช้เมื่อ 12 มิถุนายน 2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง ตอบ      ครู ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา
และบุคลากรทา...

Post has attachment
อนุทิน 6
ตอบคำถามต่อไปนี้ ( 1-3 พ.ร.บ.ภาคบังคับ , 4 พ.ร.บ.บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) 1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 ตอบ       เหตุผลที่ต้องประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ
พ.ศ. 2545 กฎหมายบังคับบิดา
มารดาหรือผู้ปกครองมีหน้...

Post has attachment
การสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ
การสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า

Post has attachment

Post has attachment
Mind Map องค์ประกอบต่าง ๆ ของกลุ่มสาระคณิตศาสตร์
Wait while more posts are being loaded