Profile cover photo
Profile photo
vaovaomahafaly.com
Fa toy izao no nitiavan’ Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay (Jaona 3 : 16)
Fa toy izao no nitiavan’ Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay (Jaona 3 : 16)
About
Posts

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Fa tonga aty anatinay izao MAZAVA LEHIBE

https://youtu.be/MrX1u_gaDNg
Add a comment...

Post has attachment
Mba faingàna re, ry mino
1 . Mba faingàna re, ry mino,  
Aza mba tamana aty,  
Ary aza manadino Ny anjaranao, ary.  

Fiv : Ny Mpamonjy anao,
 No manangana faneva,  
Ary mampihevaheva  
Azy eo alohanao. 

http://youtu.be/hqTzZJCz52Q?list=UUz6vKa2MTRiB0tPX1LN5ulw
Add a comment...

Post has attachment
Hira maro samihafa hamelombelomana ny vanin'andro anio

http://vaovaomahafaly.com/Hira/Hira.htm
Add a comment...

Post has attachment
Hay teo foana i Kristy
Hay teo foana i Kristy
Niandry ahy izay nania
Hay teo foana i Kristy

http://youtu.be/IYBnXdQ4giI
Add a comment...

Mandritra ity erinandro masina ity dia andeha isika handinika ny teny fito izay nambaran'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny Hazo fijaliana.
Koa amin'izao Asabotsy masina izao dia ny teny fahaenina no andeha ho dinihintsika

TENY FAHENINA
Jaona 19:30 "Ary rehefa nanandrana ny vinaingitra Jesosy, dia nanao hoe: Vita; dia nanondrika ny lohany Izy ka nanolotra ny fanahiny." Vita ny famonjena
Tsy tolokon’ny tapitra aina akory izany, toy ny milaza hoe « vita ny amiko », fa hikam-pandresena, anambarana ilay asa tontosa lavorary teo amin’ny hazo fijaliana. Ny teny grika tokana hoe « telestai » na koa hoe « vita » , no anaovana antso avo :
- Ny zava-bita momba ny iraka nontontosain’i Jesosy teto a-tany nampanaovin’ny Ray Azy
- Ny fahatanterahann’y faminaiana lehibe ao amin’ny Testamenta Taloha momba ny hijalian’ny Mesia
- Ny asam-panavotana tontosa noho ilay zanak’ondrin’Ansriamanitra natolotra ho sorona sady Paska ka nilana fanavotana tamin’ny alalan’ny rà
- Ny fotoana feno fahasahiana nandresena an’I satana
- Tsy misy na inona na inona intsony azo anampy lay asa vita teo amin’ny hazo fijaliana ho famonjena. Mbola misokatra izao ny lalam-pamonjena ho ani’zay rehetra mino ny asa vitan’I Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana. Mbola manasa antsika am-pitiavana Jesosy handray izany famonjena izany ary hametraka ny fiainantsika rehetra ao ambany fitarihan’ilay Jesosy Tompo izay efa maty ho antsika ary manomana fiainana mandrakizay ho ani’zay rehetra mino Azy.
http://www.dailymotion.com/video/xyfbhx_ffpm-617-aza-manadino-ahy-quel-ami-fidele-et-tendre-what-a-friend-we-have-in-jesus_music

Add a comment...

Mandritra ity erinandro masina ity dia andeha isika handinika ny teny fito izay nambaran'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny Hazo fijaliana.
Koa amin'izao Alakamisy masina izao dia ny
teny fahaefatra no andeha ho dinihintsika

«Ary nony tokony ho tamin’ny ora fahasivy, dia niantso tamin’ny feo mahery Jesosy ka nanao hoe: Ely, Ely, lamà sabaktany? izany hoe : Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana no dia mahafoy Ahy Ianao?» (Mat27: 46)
Nandritra ny 3 ora voalohany nanombohana Azy dia tsy niloa-ba-va Jesosy nanoloana ireo olona naneso sy nanaraby Azy.
Dia nisy aizina nandrakotra ny tontolo. Nitsahatra ny fanesoana, nangina ny rehetra. Norakofan’Andriamanitra ny fangirifirian’ny Zanany.
Farany dia niantso tamin’ny feo mahery Jesosy: «Andriamanitra ô, Andriamanitra ô, nahoana Ianao no nahafoy Ahy». Akoakon’ny fahatsapany fa irery Izy, toa nilaozan’ny Rainy…Teny mifono mis-tery.
Ora vitsivitsy talohan’ny nanombohana Azy dia nanambara ny nanekeny ny hitondra ny fahotantsika Jesosy. «Ny kapoaka izay nomen’ny Raiko ho Ahy va tsy hosotroiko?»
Niharan’ny fitsaran’Andriamanitra ny amin’ny otantsika Izy teo ambony hazo fijaliana.
Andriamanitra irery ihany no tena nahafantatra ny nozakain’I Je-sosy teo ambony hazo fijaliana.
Ary isika koa, amim-panajana, sy ny fihetsem-po, manoloana ny hikam-pahoriany, dia mitsaoka Azy.
Nahatsiaro ho irery Izy satria nandao azy ny Rainy, Izy izay tsy nitsahatra nankato, sy naneho ny fitiavany. Ka dia nikiaka Izy hoe
«nahoana Ianao no dia mahafoy Ahy ?»
Noho isika no nandaozan’Andriamanitra ny Zanany. Jesosy dia nizaka ny vokatry ny fandavantsika ny Ray. «Ary Izy nitondra ny
fahotantsika tamin’ny tenany teo ambony hazo». (1 Petera 2:24)
Fa Kristy koa aza efa nijaly indray mandeha noho ny ota, ny Mari-na hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin’Andria-manitra” (1 Petera 3:18).
Ny fandaozan’Andriamanitra ny Zanany no nahafahan’ny mpa-nota rehetra, ary koa izaho sy ianao, mibebaka ka mandray ny famelan-keloka noho ny ota ka handraisana ny fiainana mandra-kizay.

http://youtu.be/woa6Kt7TFYA

Add a comment...

Mandritra ity erinandro masina ity dia andeha isika handinika ny teny fito izay nambaran'i Jesosy Kristy teo ambonin'ny hazo fijaliana.
Koa amin'izao Alarobia masina izao dia ny teny fahatelo no andeha ho dinihintsika
«Ravehivavy, indro ny zanakao ! ary hoy izy tamin’ny mpianatra: Indro ny reninao!» Jao19:26-27
Maria, renin’i Jesosy dia nijoro teo anilan’ny hazo izay nanom-boana an’i Jesosy, tamin’ny fahanginana sy ny fitiavana.
Na tao anatin’ny fangirifiriany aza Jesosy dia nitsinjo azy. Hoy Jesosy : « ravehivavy, ity ny zanakao ». Ary hoy Izy tamin’i Jaona « ilay mpianatra tiany » : « ity ny reninao ».
Misy mihoatra noho Jaona izay nandray ny fitiavan’ny Tompo ve afaka hanampy ny hafa ?
Izao fanehoam-pitiavana izao dia mifanohitra tanteraka amin'ny rivo-pankahalana manodidina ny hazo fijaliana.
Ity Teny fahatelo ity dia manamafy ny fitiavan’I Jesosy, ary mi-laza koa fa mahatoky Izy ary mora am-panahy.
Ary manipika koa io Teny io fa Jesosy dia Mpamonjy: Izy dia nanome ny ainy ho an’ireo izay mino ary anisan’izany mpino izany i Maria.
Nefa ny fatorana izay ambony indrindra eto an-tany dia ho apaka: ny fatorana mamatotra ny reniny amin’ny zanany.
Jesosy irery no afaka nanolo-tena ho sorona ho an’Andriama-nitra ho famelan-keloka, hahatanteraka ny famonjena satria
Izy irery no tanteraka. Izy no Mpamonjy.
Ny Teny nolazain’I Jesosy t@ reniny sy ny mpianany alo-han’ny nahafatesany, dia manambara ny fatorana mamatotra
ny mpianakavy, mamatotra ny vahoakan’Andriamanitra noha-vaozina. Io vahoaka nohavaozina io dia ho sehatry ny fahasi-tranana, ny famahana ny fangejana @ alalan’ny Tenin’Andria-manitra, hitoeran’ny Fanahy Masina, ary ny fifampiononana
eo @ mpirahaly ao amin’ny finoana.
Ary eo anivon’ny fiangonana kristiana no nahitan’I Maria ny fiantrana, ny fiononana, ary ny fifaliana ao @ Kristy nitsanga-na t@ maty.

http://youtu.be/54pHXUTcvLA
Add a comment...

Post has attachment
Add a comment...

Post has attachment
Miarary Noely Samabatra ho antsika tsirairay

FFPM 63 : Tany finaritra -Toi qui disposes - Fairest Lord Jesus
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded