ولی عصر پایین تر از پارک ساعی روبروی شهر کتاب.
امروز ساعت هفت صبح.
اینجا همونجائيه که چند روز پیش دختر جام در دست رو کشیده بودن. من از جلوش رد شدم ولی جدی نگرفتمش ... بعد از ظهر پاک شده بود.
این یکی رو از دست ندادم
Photo
Shared publiclyView activity
Related Collections