ارزش اصلی bim که صنعت ساختمان باید از آن مطلع باشد ،توانایی کسب اطلاعات و گسترش استفاده از آن از طریق ارتباط دادن آن با فرآیندها و روند کاری مربوطه است. این روند کاری حاوی تاثیرات عملکردی اساسی شامل تخمین زدن ، برنامه زمان بندی ، سازمان دهی و ایمنی است.

http://goo.gl/FkR59R

Photo
Shared publicly