Shared publicly  - 
 
روز جهانی چک لیست و هدیه فلایتیو به شما....
https://goo.gl/mlHJG1
Translate
مسافرت کردن خود به خود کاری است که برای به بهترین شکل انجام دادن آن کارهای زیاد دیگری باید انجام داد، یکی از ضروری ترین و کاربردی ترین این کارها همین تهیه چک لیست است، ممکن است شما با هر وسیله ای مثل قطار، هواپیما، اتوبوس یا خودروی شخصی بخواهید به سفر بروید، بر این اساس ما چک لیستی به شما ارائه می کنیم که طی هر سفری به کارتان بیاید و بتوانید از آن استفاده کنید.
1
Add a comment...