Profile cover photo
Profile photo
jatuporn1092
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
**
ข้อสอบปลายภาค คำสั่ง ข้อสอบมีทั้งหมด 7  ข้อ
ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน 1. กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา
มีที่มาความเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมทั้ง ...

Post has attachment
อนุทิน11
ระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร ประกาศใช้เมื่อใด ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพบจากระ...

Post has attachment
อนุทิน10
1. พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ ประกาศใช้เมื่อใด และมีผลบังคับใช้เมื่อใด ตอบ ประกาศใช้เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และบังคับใช้เมื่อ 10 ตุลาคม 2546 2. ผู้รักษาตามพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือใคร ตอบ พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 3. เหตุผลที่ประกาศใช้พระราชกฤษฎีก...

Post has attachment
อนุทิน9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ........................................

Post has attachment
อนุทิน8
พรบ.เงินเดือนเงินวิทยะฐานฯ 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2 ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด ตอบ พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ 2547 ให้...

Post has attachment
อนุทิน 7
พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้นักศึกษาตอบคำถามดังนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด ตอบ ประกาศ 11 มิถุนายน 2546 บังคับใช้ 12 มิถุนายน 2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง ตอบ ครู ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา...

Post has attachment
อนุทิน6
จงตอบคำถาม 1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2545 ตอบ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนว...

Post has attachment
อนุทิน5
แบบฝึกหัดทบทวน 1.นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตอบ   ก.การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ ก้า...

Post has attachment
**
แบบฝึกหัดทบทวน 1. ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกและมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา เป็นอย่างไร อธิบาย ตอบ ผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก คือ สมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เ...

Post has attachment
อนุทิน3
                                                           แบบฝึกหัด 1. ท่านคิดว่าทำไมมนุษย์เราเองต้องมีกฎหมายหากไม่มีจะเป็นอย่างไร ตอบ การที่มาร่วมกันอยู่เป็นจำนวนมาก จะต้องเกิดมีเห็นที่แตกต่างกัน เกิดการขัดแย้ง ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งกฎและระเบียบขึ้นเพื่อ...
Wait while more posts are being loaded