Việc giao thương từ các vùng Nam Bộ vào trung tâm Sài Gòn thường phải qua các tuyển đường ở Quận 8 là chính, đặc biệt hơn vùng đất ở đây vẫn chưa có nhiều hạ tầng hoàn chỉnh nên giá đất ở đây hiện tại vẫn còn rất thấp so với Quận 2 hoặc Quận 9.
Shared publiclyView activity