Profile cover photo
Profile photo
siemens control
About
Posts

Post has attachment
نمایندگی زیمنس: استفاده از توابع ریاضی

دستور ABS : دستور ABS قدر مطلق محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، قدر مطلق مقدار MD0 در MD10 ذخیره می شود . با I 0.0 = 1 فانکشن انجام شده و در صورتی که تبدیل انجام نشود ، خروجی Q 4.0 صفر می شود.

دستور SQRT : دستور SQRT ریشه ، دوم محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، ریشه دوم MD0 محاسبه شده و در MD10 ذخیره می شود.

دستور SQR : دستور SQR توان دوم محتوی ACCU1 را محاسبه کرده و نتیجه را در خود ACCU1 ذخیره می کند . در مثال زیر ، مجذور مقدار MD0 در MD10 ذخیره می شود.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39303/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Photo
Add a comment...

Post has attachment
دستورات R در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

دستور +R : دستور +R محتویات ACCU1 و ACCU2 را با هم جمع کرده و نتیجه را در ACCU1 ذخیره میکند . هر دو آکومولاتور فوق محتوی اعداد اعشاری 32 بیتی هستند . در مثال زیر ، مقادیر اعشاری MD0 و MD4 با هم جمع شده و نتیجه در MD10 ذخیره می شود . در این مثال ، با I 0.0 = 1 عمل جمع انجام شده در حالت عادی خروجی Q 4.0 یک است و در صورتی که نتیجه خارج از رنج باشد ، خروجی Q 4.0 صفر می شود.

دستور *R : دستور *R محتویات ACCU1 و ACCU2 را در هم ضرب کرده و نتیجه را در ACCU1 ذخیره میکند . هر دو آکومولاتور فوق ، محتوی اعداد اعشاری 32 بیتی هستند .

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39294/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Photo
Add a comment...

Post has attachment
استفاده از عملیات محاسباتی اعداد اعشاری در اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسبات اعشاری نیز در قسمت Program Element و در پوشه ی Floating Point وجود دارند. این دستورات شبیه دستورات محاسباتی عدد صحیح ، آکومولاتور های 1 و 2 را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در آکومولاتور 1 ذخیره می­سازد.

برای این منظور ابتدا عدد اول به آکومولاتور 1 بار شده و سپس ، محتویات آکومولاتور 1 به آکومولاتور 2 شیفت پیدا میکند و عدد دوم به آکومولاتور 2 بار میشود. بعد از انجام عمل محاسباتی ، نتیجه در آکومولاتور 1 ذخیره شده و آکومولاتور 2 همچنان مقدار قبلی خود را که در واقع ، همان عدد اولی است را حفظ می­نماید. در حالتی که CPU دارای 4 آکومولاتور است ، محتویات آکومولاتور 3 در آکومولاتور 2 کپی شده و محتویات آکومولاتور 4 در آکومولاتور 3 کپی میشود.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39293/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Photo
Add a comment...

Post has attachment
نمایندگی زیمنس: دستور (MOD) Division Remainder Double Integer (32-bit) در اتوماسیون زیمنس

دستور MOD برای محاسبه ی باقیمانده تقسیم دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود. این دستور محتوی ACCU2 را بر محتوی ACCU1 تقسیم کرده و باقیمانده را در ACCU1 ذخیره میکند ، ولی خارج قسمت ذخیره نمیشود. در مثال زیر ، مقدار MD 0 بر مقدار MD 4 تقسیم شده و باقیمانده در MD 10 ذخیره میشود. به عنوان نمونه ، اگر MD 0 = 13 و MD 4 = 4 باشد ، MD 10 = 1 خواهد بود.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39292/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Photo
Add a comment...

Post has attachment
دستورات D در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

دستور +D : این دستور مشابه دستور +I است ، با این تفاوت که برای جمع کردن دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود.

دستور -D : این دستور نیز مشابه -I است ، با این تفاوت که برای تفریق دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود.

دستور *D : این دستور نیز مشابه *I است ، با این تفاوت که برای ضرب دو عدد صحیح 32 بیتی به کار میرود.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39291/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Photo
Add a comment...

Post has attachment
دستور Divide Integer (/I) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

این دستور برای تقسیم دو مقدار عدد صحیح به کار میرود ( ثابت یا متغیر ). برای تقسیم دو عدد صحیح باید دقت داشت که همیشه مقدار IN1 بر IN2 تقسیم میشود ، بنابراین مقدار IN1 باید بزرگتر از IN2 باشد. در صورتی که عدد صحیح از عددی که بر آن تقسیم میشود کوچکتر باشد ، حاصل جواب به صورت عدد اعشاری بدست می آید و در این قسمت غیر قابل تعریف هستند، بنابراین جواب در خروجی برابر با صفر میشود.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39290/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس
Photo
Add a comment...

Post has attachment
دستور Multiply Integer (*i) در اتوماسیون صنعتی زیمنس

از این دستور ، برای نصب کردن دو عدد صحیح شانزده بیتی در هم استفاده میشود. اگر سرریزی اتفاق بیفتد ، نتیجه غلط است و یک عدد منفی است.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39286/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Photo
Add a comment...

Post has attachment
دستور Subtract Integer (-i) در برنامه نویسی اتوماسیون زیمنس

این دستور برای کم کردن دو مقدار عدد صحیح به کار میرود (ثابت یا متغیر ) نکته مهم این است که مقدار IN2 از IN1 کم میشود. به عبارت دیگر ، اگر مقدار IN2 بزرگتر از مقدار IN1 باشد ، حاصل در پایه ی Out به صورت منفی ظاهر میشود.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39285/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Photo
Add a comment...

Post has attachment
آموزش های نمایندگی زیمنس:

نمایندگی زیمنس: دستور (Add Integer (+I

از این دستور برای جمع کردن دو عدد ثابت یا دو عدد متغیر یا یک عدد ثابت و یک عدد متغیر ، استفاده کرده و نتیجه را از طریق پایه ی OUT به یک حافظه از Memory یا Data Block وارد می کنیم. عملیات ADD کردن را میتوان توسط یک شرط ورودی EN انجام داد. در مثال زیر ، عمل جمع کردن با I 0.0 = 1 شروع شده و مقدار IN1 + IN2 میشود و نتیجه در خروجی OUT قرار میگیرد.

اگر این عمل انجام شود ، Q 4.0 = 1 خواهد شد و در غیر این صورت ، مثلاً ، اگر مقدار حاصله خارج از رنج باشد (مثلاً بزرگتر از 32767) Q 4.0 = 0 خواهد بود . شرط EN و ENO در دیگر دستورات محاسباتی نیز وجود دارد.

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39284/

لینک کانال تلگرام زیمنس کنترل: @SFP10
Add a comment...

Post has attachment
استفاده از دستورات عملیات محاسباتی اعداد صحیح اتوماسیون زیمنس

دستورات محاسباتی ، آکومولاتور های 1 و 2 را با هم ترکیب کرده و نتیجه را در آکومولاتور 1 ذخیره میکند . برای این منظور ، ابتدا عدد اول به آکومولاتور 1 بار میشود و سپس محتویات آکومولاتور 1 به آکومولاتور 2 شیفت یافته و عدد دوم به آکومولاتور 2 بار میشود . بعدازانجام عمل محاسباتی ، نتیجه در آکومولاتور 1 ذخیره شده و آکومولاتور 2 همچنان مقدار قبلی خود که در واقع همان عدد اولی است ، حفظ می نماید . در حالتی که CPU دارای 4 آکومولاتور است ، محتویات آکومولاتور 3 در آکومولاتور 2 کپی شده و محتویات آکومولاتور 4 در آکومولاتور 3 کپی میگردد .

ادامه مطلب: http://www.siemenscontrol.com/Blog/Post/39283/

#نمایندگی_زیمنس #اتوماسیون_صنعتی_زیمنس #پی_ال_سی_زیمنس #زیمنس #PLC
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded