Shared publicly  - 
 
Tạo Backlink gov miễn phí chất lượng cao :
1) -biometrics(.)gov: http://biometrics.gov/LeavingSite.aspx?url=http://zalo-vn.com
2) -transtats.bts(.)gov: http://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://zalo-vn.com
3) -water.weather(.)gov: http://water.weather.gov/ahps2/nwsexit.php?url=http://zalo-vn.com
4) -nationalcityca(.)gov: http://nationalcityca.gov/redirect.aspx?url=http://zalo-vn.com
5) -ibm(.)com http://www.ibm.com/links/?cc=us&lc=en&prompt=1&url=%2F%2Fzalo-vn.com
Chúc các bạn cày được nhiều link ^^
Translate
2
1