നെർസ്സുമാരുടെ അനാവശ്യ സമരത്തിൽ അനുകൂല പോസ്റ്റ്‌ ഇടുന്നവരെ അൺഫോളൊ ചെയ്താലോന്ന് ആലോയ്ക്കുന്ന്..

മീഡിയയിൻ മൗനം സഖാവിൻ രാജശാസനം
Shared publiclyView activity