ഈ പടം കണ്ടിട്ടാണൊ ആളുകൾ കൊടീം മുദ്രാവാക്യോം ആയി തിയറ്റർ നിറച്ചത്‌ ? പ്ഫ്ഹ്ഹ്‌

തിയറ്റർ പാർട്ടി ആപ്പീസാക്കിയ പാർട്ടിയുടെ ഭാവി മുകുളങ്ങളിലും അതു കണ്ട്‌ വികാരിയായ വെൽഡൺ വാസു മോഡൽ ബുദ്ധി ജീവികളിലും ഇപ്പൊ എനിക്ക്‌ നല്ല വിശ്വാസം വരുന്നുണ്ട്‌ .. :))
Shared publiclyView activity