Profile

Cover photo
ห้องติวกฎหมาย
14 followers|87,879 views
AboutPostsPhotosVideos

Stream

 
ข้อ ๔
------
บริษัท เมียวดีสยาม จำกัด ซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งสภาพบุคคลตามกฎหมายพม่า สำนักงานแห่งใหญ่ที่แท้จริงตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีอยู่ ๑๐ คน ซึ่งผู้ถือหุ้นไทยมีจำนวน ๙ คน และผู้ถือหุ้นพม่ามีจำนวน ๒ คน ส่วนทุนของบริษัทจำนวนร้อยละ ๙๐ เป็นของผู้ถือหุ้นไทย และอีกร้อยละ ๑๐ เป็นของผู้ถือหุ้นพม่า โดยมีนายสมชายซึ่งมีสัญชาติไทยเป็นกรรมการผู้จัดการ
          โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ ถามว่า บริษัท เมียวดีสยาม จำกัด มีสัญชาติไทยหรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
 ·  Translate
1
1
Add a comment...
 
ข้อ ๓
------
นายแอคเว่เกิดในประเทศฝรั่งเศสใน พ.ศ.๒๕๑๒ จากนายจองและนางแมรี่คนสัญชาติฝรั่งเศส  เขาได้ถือหนังสือเดินทางที่ออกโดยรัฐบาลฝรั่งเศส และเอกสารนี้ยอมรับว่า เขามีสัญชาติฝรั่งเศส
เขาได้เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศลาวตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๔  นายแอคเว่ได้สมรสตามกฎหมายกับนางสกุณาซึ่งเป็นคนสัญชาติไทยใน พ.ศ.๒๕๔๕  และบุคคลทั้งสองไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ตั้งแต่สมรส จนถึงปัจจุบัน
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๐ เขาไปเดินป่าในเขาใหญ่ และหายไป ไม่มีใครพบเขาอีกเลยหลังจากนั้น
           โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ถามว่า หากนางสกุณาร้องขอให้ศาลไทยสั่งให้นายแอคเว่เป็นผู้ไม่อยู่ในระหว่างที่ยังไม่อาจสั่งให้สาบสูญ ศาลไทยจะต้องใช้กฎหมายไทยกำหนดความเป็นผู้ไม่อยู่ของของนายแอคเว่ได้หรือไม่ ? เพราะเหตุใด ?
 ·  Translate
1
ห้องติวกฎหมาย's profile photo
 
แนวคำตอบ ข้อ3
---------------
          จะเห็นว่า ปัญหาความเป็นบุคคลของนายแอคเว่นั้นมีจุดเกาะเกี่ยวกับหลายรัฐ กล่าวคือ ประเทศฝรั่งเศสในสถานะของรัฐเจ้าของสัญชาติของนายแอคเว่ ประเทศลาวในสถานะของรัฐเจ้าของถิ่นอันเป็นภูมิลำเนา และประเทศไทยในสถานะของรัฐเจ้าของรัฐเจ้าของสัญชาติของภริยาของนายแอคเว่และเจ้าของถิ่นที่เกิดการหายตัวไปของนายแอคเว่ ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่กรณีความไม่อยู่ของนายแอคเว่อาจจะต้องถูกนำไปกล่าวอ้างใน ๓ ประเทศที่เกี่ยวข้องดังกล่าว
           โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ปัญหาความเป็นผู้ไม่อยู่เป็นปัญหา กฎหมายเอกชน และเมื่อมีลักษณะระหว่างประเทศ กฎหมายที่ศาลไทยจะต้องนำมาเริ่มพิจารณาคดี จึงได้แก่กฎหมายขัดกันไทย เพราะเป็นกฎหมายขัดกันของรัฐเจ้าของศาลผู้พิจารณาคดี ซึ่งก็คือ พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ ซึ่งเรื่องความเป็นผู้ไม่อยู่ถูกกำหนดไว้ในมาตรา ๑๑ วรรค ๑ ซึ่งมีใจความว่า “ถ้าคนต่างด้าวในประเทศสยามได้ไปเสียจากภูมิสำเนาและถิ่นที่อยู่ตามเงื่อนไข ซึ่งระบุไว้ในมาตรา ๕๓ และ ๕๔ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ศาลสยามจะสั่งการให้ทำพลางตามที่จำเป็นนั้น ให้เป็นไปตามกฎหมายสยาม"
          เมื่อปรากฏว่า นายแอคเว่ มิใช่  "คนต่างด้าวในประเทศสยามได้ไปเสียจากภูมิสำเนาและถิ่นที่อยู่" ศาลไทยจึงไม่อาจใช้กฎหมายไทยในการสั่งการให้ทำพลางตามที่จำเป็นได้ และไม่มีมาตราอื่นใดที่กำหนดถึงเรื่องนี้ กรณีจึงตกอยู่ในช่องว่างแห่งกฎหมายซึ่งมาตรา ๓ แห่งพ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑ จึงกำหนดให้ศาลไทยต้องปฏิบัติตามหลักทั่วไปแห่งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล กล่าวคือ ศาลไทยจะต้องใช้กฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติ
          ดังนั้น เพื่อที่จะปฏิบัติตามกฎหมายฝรั่งเศส ศาลไทยจึงต้องพิจารณาต่อไปถึงกฎหมายขัดกันฝรั่งเศส จะเห็นว่า กฎหมายนี้ระบุให้ใช้กฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติของบุคคลในการกำหนดปัญหาบุคคลเช่นกัน เนื่องจากประเทศฝรั่งเศสก็มีแนวคิดเกี่ยวกับกฎหมายขัดกันว่าด้วยบุคคลในแบบของ Civil Law เช่นกัน
        ดังนั้น ศาลไทยจึงจะต้องใช้ประมวลกฎหมายแพ่งว่าด้วยบุคคลของประเทศฝรั่งเศสในการกำหนดความเป็นผู้ไม่อยู่ของนายแอคเว่เนื่องจากปรากฏตามข้อเท็จจริงว่า บุคคลดังกล่าวมีสัญชาติฝรั่งเศส
       แต่อย่างไรก็ตาม ศาลไทยจะใช้กฎหมายฝรั่งเศสภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องนำสืบเนื้อหากฎหมายนี้ได้จนศาลพอใจ (มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑) และกฎหมายนี้จะถูกใช้ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไทย (มาตรา ๕ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการขัดกันแห่งกฎหมาย พ.ศ.๒๔๘๑)
 ·  Translate
Add a comment...
 
 
ข้อสอบปลายภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ข้อ ๑
นางแพง เกิดที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ.๒๔๘๗ จากบิดาและมารดาซึ่งมีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทยโดยการเกิด  เธอจึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ทั้งนี้  ในราว พ.ศ.๒๕๐๕ เธอได้รับการจัดทำทะเบียนบ้านประเภท ท.ร.๑๔ อยู่ที่อำเภอวารินชำราบ และถือบัตรประชาชนตาม พ.ร.บ.บัตรประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖
ส่วนนายมุ่ยเป็นคนเชื้อสายเวียดนามซึ่งเกิดที่เมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ และในราว พ.ศ.๒๔๙๐ เมื่อมีปัญหาความไม่สงบในประเทศเวียดนาม เขาและครอบครัวจึงได้อพยพผ่านประเทศลาวเข้ามาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายมุ่ยมีชื่อในทะเบียนราษฎรของประเทศเวียดนาม แต่กลับปรากฏว่า เขาได้รับการจัดทำทะเบียนบ้านตามกฎหมายไทยประเภท ท.ร.๑๓ อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพราะเขาได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว ในปัจจุบัน นายมุ่ยถือบัตรประจำตัวตามกฎหมายทะเบียนราษฎรที่มีชื่อว่า “ญวนอพยพ”
ใน พ.ศ.๒๕๐๑ นางแพงและนายมุ่ยได้เป็นสามีภริยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุคคลทั้งสองมีบุตรด้วยกัน ๑ คน กล่าวคือ นางสาวดวงตะวันซึ่งเกิดที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
ใน พ.ศ.๒๕๒๓ จังหวัดนครพนมโต้แย้งว่า นางสาวดวงตะวันไม่มีสัญชาติไทยโดยผลของ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เธอจึงฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลยืนยันว่า นางสาวดวงตะวันผู้เป็นโจทก์มีสถานะเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิด
จึงเกิดคดีพิพาททางปกครองระหว่างนางสาวดวงตะวันและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ในที่สุด ศาลฎีกาได้ชี้หลักกฎหมายว่า ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ มีผลต่อบุตรของบุคคลที่เกิดในไทยจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร หรือมิใช่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่า นางสาวดวงตะวันไม่ตกอยู่ภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เพราะเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาไทยโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนายมุ่ยก็เป็นเพียงบิดาที่มิชอบด้วยกฎหมายของนางสาวดวงตะวัน ศาลจึงยืนยันที่สุดว่า นางสาวดวงตะวันเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิด
           โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ถามว่า นางสาวดวงตะวันมีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐใดบ้าง ? เพราะเหตุใด ?
 ·  Translate
1
1
Add a comment...
Have them in circles
14 people
yoe fc's profile photo
ANN ANNITA's profile photo
Decha Kan's profile photo
kraitep totsaporn's profile photo
รัชดากร กุลสุทธิ์'s profile photo
Nar Wk's profile photo
Maso Masochism (Phoom)'s profile photo
ไพรัตน์ ทรัพยอนันต์'s profile photo
Chayakorn s.'s profile photo
 
สืบเนื่องจากข้อเท็จจริงในข้อที่ ๑
          โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ศาลไทยใช้กฎหมายใดบ้างในการพิจารณาคดีพิพาทระหว่างนางสาวดวงตะวันและผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ตามข้อเท็จจริง ?
 ·  Translate
1
1
ห้องติวกฎหมาย's profile photo
 
แนวคำตอบข้อ 2
------------
            โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล เมื่อปัญหาเป็นเรื่องสัญชาติของนางสาวดวงตะวัน ปัญหานี้จึงจัดเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายมหาชน แม้จะมีลักษณะระหว่างประเทศ ก็จะต้องเป็นไปภายใต้กฎหมายมหาชนของรัฐคู่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีการกำหนดเป็นอื่น
           โดยทางปฏิบัติของนานาอารยประเทศ สัญชาติของนางสาวดวงตะวัน ย่อมเป็นไปตามกฎหมายมหาชนของรัฐคู่กรณี ซึ่งนานารัฐในประชาคมระหว่างประเทศมักยอมรับให้สัญชาติของตนแก่ (๑) บุคคลธรรมดาที่สืบสายโลหิตจากคนชาติของตน (๒) บุคคลธรรมดาที่เกิดในประเทศไทยของตน และ (๓) บุคคลธรรมที่ไม่มีจุดเกาะเกี่ยวโดยการเกิดทั้งโดยหลักบุคคลหรือโดยหลักดินแดน แต่ต่อมามีจุดเกาะเกี่ยวภายหลังการเกิดกับตน
           ในข้อเท็จจริงของนางสาวดวงตะวัน บุคคลนี้จะมีสัญชาติไทยหรือไม่ ย่อมต้องเป็นไปตามกฎหมายไทย หรือบุคคลนี้จะมีสัญชาติเวียดนามหรือไม่ ก็ย่อมจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของรัฐเวียดนาม
           ในกรณีของกฎหมายของรัฐไทยว่าด้วยสัญชาติไทยของบุคคลธรรมดานั้น ในระดับของกฎหมายทั่วไป ประเทศไทยมีกฎหมายลายลักษณ์อักษรทั่วไปว่าด้วยสัญชาติของบุคคลธรรมดา ดังนั้น ผู้ออกข้อสอบจึงคาดหวังจะเห็นนักศึกษานำเอากฎหมายไทยที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับนายดวงตะวันมาพิจารณา อันได้แก่
           (๑)  มาตรา ๗ (๒) และ (๓) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ฉบับดั้งเดิม  ซึ่งมีผลในขณะที่นางสาวดวงตะวันเกิด
          (๒) ข้อ ๑ แห่งประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕
          (๓) มาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมีผลในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ และ
          (๔) มาตรา ๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ ซึ่งมีผลในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕
          โดยพิจารณาข้อกฎหมายไทยทั้งหมด เราจะพบในประการแรกว่า นางสาวดวงตะวันไม่ได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดาในขณะที่เกิด เพราะไม่มีข้อเท็จจริงครบตามที่กำหนดในมาตรา ๗ (๒) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ฉบับดั้งเดิม  ซึ่งมีผลในขณะที่นางสาวดวงตะวันเกิด เพราะแม้มีมารดาเป็นคนสัญชาติไทย และไม่ปรากฏมีบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย แต่ดวงตะวันก็ไม่ได้เกิดนอกประเทศไทย
          ในประการที่สอง เราพบว่า นางสาวดวงตะวันมีัสัญชาติไทยโดยหลักดินแดนโดยการเกิดโดยผลของมาตรา ๗ (๓) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ฉบับดั้งเดิม  ซึ่งมีผลในขณะที่นางสาวดวงตะวันเกิด เพราะเกิดในประเทศไทย โดยไม่ปรากฏมีบิดาและมารดาต่างด้าวซึ่งฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสถานะเป็นคนต่างด้าวที่มีเอกสิทธิ์ตามกฎหมายระหว่างประเทศ (มาตรา ๘ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘) ทั้งนี้ แม้เมื่อมีการประกาศใช้ ปว.๓๓๗ ดวงตะวันก็ไม่เสียสัญชาติไทยเพราะกฎหมายนี้
          ในประการที่สาม เราพบว่า นางสาวดวงตะวันได้สัญชาติไทยโดยหลักสืบสายโลหิตจากมารดาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕  เพราะมีข้อเท็จจริงครบตามที่กำหนดในมาตรา ๑๐ แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ และ มาตรา ๗ (๑) แห่ง พ.ร.บ.สัญชาติ พ.ศ.๒๕๐๘ ซึ่งถูกแก้ไขและเพิ่มเติม โดย พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕ กล่าวคือ มีมารดาเป็นคนสัญชาติไทยในขณะที่เกิด
          นอกจากนั้น ในประการสุดท้าย เราพบว่า สัญชาติไทยที่ดวงตะวันได้มาในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ นี้ ทำให้ดวงตะวันมีสถานะเป็น “คนสัญชาติไทยโดยการเกิด” มิใช่คนสัญชาติไทยภายหลังการเกิด ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า นางสาวดวงตะวันไม่มีสัญชาติไทยตั้งแต่เกิดจนถึงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ และจะเริ่มต้นมีสัญชาติไทยโดยการเกิดตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๕ จนถึงปัจจุบัน
          จะเห็นว่า ความมีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐต่างประเทศไม่เป็นอุปสรรคต่อการได้มาซึ่งสัญชาติไทย หรือการมีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับประเทศไทยก็ไม่หมายความว่า จะต้องทำให้ได้สัญชาติไทยเสมอไป  การมีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับรัฐไทยกับสิทธิในสัญชาติไทยเป็นคนละเรื่องกัน เป็นที่แน่นอนว่า โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศ คนที่อาจได้สัญชาติไทยย่อมจะต้องมีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับประเทศไทย แต่คนที่มีจุดเกาะเกี่ยวที่แท้จริงกับประเทศไทยอาจไม่มีสัญชาติไทย สิทธิในสัญชาติย่อมเป็นไปตามกฎหมายของรัฐเจ้าของสัญชาติ ซึ่งอาจมีข้อเท็จจริงอื่นมากำหนดเงื่อนไขแห่งสิทธิ นอกเหนือไปจากจุดเกาะเกี่ยวที่มนุษย์มีกับรัฐไทย
 ·  Translate
Add a comment...
 
ข้อสอบปลายภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล หลักสูตรปริญญาตรีนิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา ๒๕๕๐
ข้อ ๑
นางแพง เกิดที่อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานีใน พ.ศ.๒๔๘๗ จากบิดาและมารดาซึ่งมีเชื้อชาติไทยและสัญชาติไทยโดยการเกิด  เธอจึงมีสัญชาติไทยโดยการเกิด ทั้งนี้  ในราว พ.ศ.๒๕๐๕ เธอได้รับการจัดทำทะเบียนบ้านประเภท ท.ร.๑๔ อยู่ที่อำเภอวารินชำราบ และถือบัตรประชาชนตาม พ.ร.บ.บัตรประชาชน พ.ศ.๒๕๒๖
ส่วนนายมุ่ยเป็นคนเชื้อสายเวียดนามซึ่งเกิดที่เมืองไซ่ง่อน ประเทศเวียดนาม เมื่อ พ.ศ.๒๔๘๐ และในราว พ.ศ.๒๔๙๐ เมื่อมีปัญหาความไม่สงบในประเทศเวียดนาม เขาและครอบครัวจึงได้อพยพผ่านประเทศลาวเข้ามาอาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนม ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายมุ่ยมีชื่อในทะเบียนราษฎรของประเทศเวียดนาม แต่กลับปรากฏว่า เขาได้รับการจัดทำทะเบียนบ้านตามกฎหมายไทยประเภท ท.ร.๑๓ อยู่ที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เพราะเขาได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองให้เข้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยเพียงชั่วคราว ในปัจจุบัน นายมุ่ยถือบัตรประจำตัวตามกฎหมายทะเบียนราษฎรที่มีชื่อว่า “ญวนอพยพ”
ใน พ.ศ.๒๕๐๑ นางแพงและนายมุ่ยได้เป็นสามีภริยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส บุคคลทั้งสองมีบุตรด้วยกัน ๑ คน กล่าวคือ นางสาวดวงตะวันซึ่งเกิดที่อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม เมื่อ พ.ศ.๒๕๑๔
ใน พ.ศ.๒๕๒๓ จังหวัดนครพนมโต้แย้งว่า นางสาวดวงตะวันไม่มีสัญชาติไทยโดยผลของ ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เธอจึงฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นต่อศาล เพื่อขอให้ศาลยืนยันว่า นางสาวดวงตะวันผู้เป็นโจทก์มีสถานะเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิด
จึงเกิดคดีพิพาททางปกครองระหว่างนางสาวดวงตะวันและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม
ในที่สุด ศาลฎีกาได้ชี้หลักกฎหมายว่า ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ มีผลต่อบุตรของบุคคลที่เกิดในไทยจากบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งเป็นต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวร หรือมิใช่บุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาต่างด้าวเข้าเมืองในลักษณะไม่ถาวรโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้น ศาลจึงเห็นว่า นางสาวดวงตะวันไม่ตกอยู่ภายใต้ประกาศคณะปฏิวัติฉบับ ๓๓๗ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๑๕ เพราะเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศไทยจากมารดาไทยโดยไม่ปรากฏบิดาที่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนายมุ่ยก็เป็นเพียงบิดาที่มิชอบด้วยกฎหมายของนางสาวดวงตะวัน ศาลจึงยืนยันที่สุดว่า นางสาวดวงตะวันเป็นคนสัญชาติไทยโดยการเกิด
           โดยหลักกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล ถามว่า นางสาวดวงตะวันมีจุดเกาะเกี่ยวกับรัฐใดบ้าง ? เพราะเหตุใด ?
 ·  Translate
1
1
ห้องติวกฎหมาย's profile photo
2 comments
 
ขอขอบคุณข้อมูลจาก http://www.learners.in.th/blogs/posts/300031
 ·  Translate
Add a comment...
People
Have them in circles
14 people
yoe fc's profile photo
ANN ANNITA's profile photo
Decha Kan's profile photo
kraitep totsaporn's profile photo
รัชดากร กุลสุทธิ์'s profile photo
Nar Wk's profile photo
Maso Masochism (Phoom)'s profile photo
ไพรัตน์ ทรัพยอนันต์'s profile photo
Chayakorn s.'s profile photo