Profile cover photo
Profile photo
Dr. Snea Thinsan
244 followers -
โดย ดร. เช เสรีไทย
โดย ดร. เช เสรีไทย

244 followers
About
Posts

Post has attachment
แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่องการแสดงจุดยืนต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘เนื่องด้วยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ “สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย” ได้จัดกิจกรรม “รวมพลคนอยากเลือกตั้ง” แต่กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเชียงใหม่

ได้กล่าวโทษต่อ ๖ ผู้ชุมนุม ในข้อหาฝ่าฝืนข้อ ๑๒ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และกรณีที่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อผู้ชุมนุมที่ได้มีการแสดงความคิดเห็นทางการเมืองบริเวณถนนราชดำเนินกลางในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในข้อหาฝ่าฝืนข้อ ๑๒ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘ เช่นเดียวกัน ซึ่งในการชุมนุมทั้งสองกรณีนั้น ประกอบไปด้วยสมาชิกสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นิสิตนักศึกษาจากหลายมหาวิทยาลัยต่าง ๆ รวมไปถึงประชาชนชาวไทยภาคส่วนอื่น ๆสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้แสดงจุดยืนที่ไม่เห็นด้วยต่อการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นการปิดกั้นซึ่งเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ

ที่ถูกรับรองไว้ตามมาตรา ๓๔ และมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ของประชาชน อีกทั้งยังเรียกร้องต่อพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติถึงเรื่องการยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘ มาโดยตลอด ซึ่งก็ยังไม่มีท่าทีหรือความคืบหน้าใด ๆ ของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในประเด็นดังกล่าวในการนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังคงยืนหยัดต่อจุดยืดเดิมและเรียกร้องไปยังเจ้าหน้าที่รัฐผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ยุติการกล่าวโทษต่อผู้เข้าร่วมชุมนุมซึ่งเป็นประชาชนชาวไทยอันมีสิทธิและเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยที่ได้รับรองไว้ทุกประการสุดท้ายนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอสนับสนุนต่อการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทยตามที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธซึ่งรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติจะต้องไม่ปิดกั้นหรือขัดขวางการใช้เสรีภาพดังกล่าว เพื่อให้เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดให้ “ สิทธิมนุษยชน ” เป็นวาระแห่งชาติ ตามคำประกาศวาระแห่งชาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย ๔.๐ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑-------------------

#FREETHAI

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=163980177726586&set=gm.2058577174413381&type=3&theater&ifg=1
แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการแสดงจุดยืนต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘
แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่องการแสดงจุดยืนต่อคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๓ / ๒๕๕๘ เนื่องด้วยในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ “สมัชชาเสรีแห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อประชาธิปไตย” ได้จัดกิจกรรม “...
redantsrevolution.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Thailand 4.0 ตำนานการสิ้นชาติ และราชสกุล
************************************ ๐ ภาพเด็กไทย ในสังคม ระทมทุกข์ ทูตเถลิงสุข สนุกกระไร ฤาไม่เห็น เด็กซูบแห้ง แล้งปัญญา ล้าลำเค็ญ ชูประเด็น จนเข็ญใจ Thailand 4.0 ไทยแลนด์โฟร์ ฯ ๐ จัดงานเลี้ยง ก้องเกรียงไกร ในต่างชาติ แต่ลูกหลาน อาหารขาด อนาถนัก...โถ กงส...
Add a comment...

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment

Post has attachment
Wait while more posts are being loaded