Profile cover photo
Profile photo
NowoczesnaKsiegowa.pl
118 followers -
Internetowa księgowość dla każdego. Prosto, szybko i wygodnie.
Internetowa księgowość dla każdego. Prosto, szybko i wygodnie.

118 followers
About
Posts

Rozdzielność majątkowa nie wpływa na liczenie pięciu lat dla sprzedaży nieruchomości

Ustanowienie umownie rozdzielności majątkowej małżeńskiej nie wpływa negatywnie na skutki podatkowe w stosunku do dzielonego majątku. W efekcie 5 letni termin, po których nastąpić może sprzedaż nieruchomości nabytej przez małżonków, liczyć należy od chwili kupna jej do majątku wspólnego. Podział umowny i przydzielenie jej w całości na rzecz jednego z nich nie będzie miała znaczenia.

Małżonkowie mają prawo dokonywać podziału majątku wspólnego i sprzedaży go. Jeśli ustanowią rozdzielność majątkową oraz podział majątku wspólnego i nieruchomości, w tym również prawa do nich (np. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego) przekażą jednemu z nich nabyła w całości, to podział nie stanowi nabycia tego majątku dla celów podatkowych.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy – nabywa się do majątku wspólnego w częściach niepodzielnych, nieidentyfikowalnych
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością.

Ustawowy ustrój między małżonkami może ulec zniesieniu lub ograniczeniu wskutek zawartej między nimi umowy, na skutek orzeczenia sądu albo z mocy prawa. Zarówno w przypadku umownego jak i sądowego wyłączenia wspólności ustawowej w czasie trwania małżeństwa wspólność ustawowa ustaje.

NSA: Podatkowo – istotny moment nabycia do majątku wspólnego, nawet gdy później następuje rozdział majątku
Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości.

Analogiczna kwestia określenia momentu nabycia nieruchomości i praw majątkowych, mająca zastosowanie również w związku z podziałem majątku małżeńskiego, była przedmiotem uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 15 maja 2017 r., sygn. akt II FPS 2/17. Wskazano w niej, że dla celów opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych nabytych przez małżonka w wyniku dziedziczenia po drugim małżonku, datą ich nabycia lub wybudowania w rozumieniu tego przepisu jest dzień nabycia (wybudowania) tych nieruchomości i praw majątkowych do majątku wspólnego małżonków.

W uzasadnieniu tej uchwały Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że w przypadku nabycia nieruchomości przez małżonków pozostających w majątkowej wspólności małżeńskiej nie ma możliwości określenia tego, w jakich częściach nastąpiło nabycie nieruchomości. Nie jest możliwe nabycie nieruchomości w określonym udziale przez małżonków pozostających we współwłasności majątkowej małżeńskiej i działających jednocześnie, co wynika z istoty wspólności małżeńskiej. Wspólność małżeńska (łączna) to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego, jako całości. Nie mogą także rozporządzać udziałem w jakimkolwiek przedmiocie należącym do tego majątku.

Skoro, z uwagi na wspólność majątkową, nie można wyodrębnić udziałów, które małżonkowie posiadali w chwili nabycia nieruchomości w małżeństwie, to nie można też przyjąć – w sprawie wskazanej przez NSA - że pięcioletni termin biegnie od daty nabycia nieruchomości w drodze spadku. Dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości kluczowy jest moment poniesienia wydatku na nabycie tego składnika do majątku wspólnego i to, że tego wydatku – w momencie jego poniesienia – nie można przypisać jednemu bądź drugiemu małżonkowi w udziałach o określonej wielkości.

Podział majątku i przypisanie go jednemu z małżonków nie wpływa na okres 5 lat od daty nabycia
Zatem gdy do nabycia udziału w lokalu mieszkalnym dojdzie po ustaniu małżeńskiej wspólności ustawowej w wyniku zawarcia majątkowej umowy małżeńskiej o podziale majątku wspólnego, okres 5 lat liczyć należy od daty pierwotnego nabycia majątku. Zarówno w wyniku podziału majątku dorobkowego jak i w wyniku ustania wspólności ustawowej wobec jednego z małżonków następuje nabycie nieruchomości lub prawa majątkowego wcześniej nabytego do ustawowej wspólności małżeńskiej i za datę nabycia w świetle uchwały należy uznać tą datę. Późniejsze/następcze zdarzenia prawne (sposób ustania ustawowej wspólności małżeńskiej) nie mają zatem w tym aspekcie prawnopodatkowego znaczenia dla ustania daty nabycia nieruchomości lub prawa majątkowego.

Źródło: Dyrektor KIS w interpretacji z dnia 6.07.2018 r., sygn. akt 0115-KDIT2-1.4011.209.2018.1.MN.
Add a comment...

Nie składaj już oświadczenia o założeniu KPiR lub zewnętrznej księgowości

Nie będzie już obowiązywał nakaz informowania pisemnie naczelnika urzędu skarbowego o powrocie do rozliczeń podatkowych poprzez podatkową księgę przychodów i rozchodów. W efekcie zmian podatnik, który zdecyduje się ją prowadzić od maja 2018 r. musi po prostu zacząć ewidencjonować czynności w tej formie.

Do tej pory podatnicy, którzy rozpoczynali prowadzenie działalności gospodarczej albo w poprzednim roku podatkowym byli opodatkowani na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub prowadzili księgi rachunkowe byli obowiązani zawiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika o prowadzeniu księgi w terminie 20 dni od dnia jej założenia.

Obecnie obowiązek ten został usunięty. Podatnicy muszą natomiast pamiętać o konieczności poinformowania organów podatkowych o zmianie lub o wyborze formy opodatkowania, co w efekcie wpływa na wiedzę organu skarbowego o tym, że podatnik ma obowiązek prowadzić księgi podatkowe.


Brak oświadczeń o dokumentacji prowadzonej przez biuro rachunkowe
Usunięty został odpowiednio również obowiązek zawiadomienia o prowadzeniu księgi przez biuro rachunkowe. Do tej pory zawiadomienia dokonać musiał podatnik powierzający prowadzenie księgi biuru rachunkowemu - w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z biurem rachunkowym. Na zawiadomieniu wskazywana była nazwa i adres biura, miejsce prowadzenia oraz przechowywania księgi i dowodów związanych z jej prowadzeniem.

Jeżeli działalność gospodarcza prowadzona była w formie spółki cywilnej osób fizycznych, spółki jawnej osób fizycznych lub spółki partnerskiej, zawiadomienie składali wszyscy wspólnicy naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Obecnie obowiązku tego nie ma – organ skarbowy może zatem uzyskać taką informację na podstawie wizyty u przedsiębiorcy i uzyskania od niego osobistej informacji o miejscu przechowywania dokumentacji podatkowej poza siedzibą firmy.

źródło: PIT.pl
Add a comment...

MPiPS: e-Zwolnienia lekarskie dopiero od 1 grudnia 2018 r.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało przesunięcie terminu wprowadzenia e-zwolnień lekarskich z 1 lipca na 1 grudnia 2018 roku. Decyzja resortu pracy jest odpowiedzią na liczne, negatywne głosy ze strony środowiska lekarskiego.

Proponujemy przesunięcie terminu wejścia w życie e-zwolnień na 1 grudnia 2018 roku - powiedziała minister Elżbieta Rafalska. Szefowa resortu rodziny pracy i polityki społecznej dodała, że są regiony, w których procent wystawianych zwolnień jest wciąż niewielki.
Minister Elżbieta Rafalska zapowiedziała przesunięcie wejścia w życie przepisów, dotyczących e-zwolnień, które miały stać się od 1 lipca jedyną formą wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy.
- „Zdecydowaliśmy o przesunięciu terminu obligatoryjnego wejścia w życie e-zwolnienia na grudzień 2018 roku”.

Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej poinformowała, że przesunięcie terminu wprowadzenia rozwiązania znajdzie się w projekcie ustawy o identyfikacji cyfrowej, który prowadzi ministerstwo cyfryzacji. Dodała, że zwróci się do posłów PiS, aby przygotowali projekt nowelizacji ustawy, która również przesunie termin wejścia w życie e-zwolnień.
Minister Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że lekarze wystawiają coraz więcej e-zwolnień, ale wciąż są regiony, w których procent takich zwolnień jest niewielki.
Przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących e-zwolnień to nie jedyna propozycja.

- "Proponuję również rozwiązanie, które było zgłaszane przez liczne środowiska lekarskie. Dotyczy to asystenta medycznego, a więc osoby, która mogłaby stanowić istotne wsparcie, pomoc przy wystawianiu elektronicznych zwolnień" - powiedziała minister Elżbieta Rafalska.
Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że chodzi tu o odciążenie lekarzy.
- „E-zwolnienia” to rozwiązanie przyjazne pacjentom. Po analizie przygotowaliśmy rozwiązania, które mają być pomocne lekarzom, aby nie było to dla nich dodatkowym obciążeniem” – powiedziała minister Elżbieta Rafalska, dodając, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dobrze przygotowany do wdrożenia e-zwolnienia.
Od stycznia do 18 kwietnia br. zostało wystawionych 3,02 mln zaświadczeń lekarskich w formie e-ZLA, 171,9 tys. zaświadczeń lekarskich w aplikacjach gabinetowych, a 53,6 mln w formie papierowej. Uprawnionych do wystawiania zaświadczeń lekarskich o niezdolności do pracy jest 145,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów. 78,7 tys. lekarzy i lekarzy felczerów posiada profil informacyjny na portalu Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS), na której zwolnienia e-ZLA (e-zwolnienia) wystawia 25,5 tys. lekarzy

Źródło: MPiPS
Add a comment...

Samotny rodzic nie rozliczy się wspólnie z dzieckiem (jako samotnie wychowujący)

Jeśli tylko rozwiedzeni rodzice dziecka oboje posiadają władzę rodzicielską nad nim i faktycznie opiekują się dzieckiem, to żadne z nich nie może uznać się za samotnego rodzica uprawnionego do rozliczenia wspólnie z dzieckiem. Takie stanowisko przyjął fiskus ograniczając tym samym szerokie wykorzystywanie przepisów o wspólnym rozliczeniu jako samotny rodzic.

Ustawodawca uzależnił prawo do skorzystania z preferencyjnych zasad obliczania podatku dochodowego przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci od spełnienia łącznie następujących warunków:
posiadania statusu osoby samotnie wychowującej dziecko,
wychowywania w roku podatkowym dzieci (dziecka),
wyrażenia wniosku o rozliczenie na preferencyjnych warunkach w rocznym zeznaniu podatkowym, złożonym w ustawowym terminie przewidzianym do jego składania.

Zdaniem organów podatkowych przepisy ustawy o podatku PIT nie mogą być odczytywany w ten sposób, że każda osoba mająca dzieci i znajdująca się w stanie wolnym określonym w tym przepisie jest osobą samotnie wychowująca dziecko.
Fiskus ograniczył więc w rozpatrywanej sprawie, prawo do korzystania z preferencji osobie rozwiedzionej, która wychowuje swoje dziecko. Nie sposób jego zdaniem bowiem stwierdzić, że osoba taka spełnia wszystkie warunki uprawniające do opodatkowania jako osoby samotnie wychowującej dziecko.
Jeżeli bowiem władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem została powierzona przez Sąd obojgu rodzicom i obowiązki związane z wychowywaniem i opieką nad dzieckiem rodzice dzielą między siebie, to bezsprzecznym pozostaje fakt, że część danego roku dziecko przebywa pod opieką ojca i to on wówczas je wychowuje, zatem drugi z podatników w roku podatkowym nie wychowuje dziecka samotnie, tzn. bez udziału drugiego z rodziców.

Kto może korzystać z preferencji podatkowej?

Zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 200) od dochodów rodzica lub opiekuna prawnego, podlegającego obowiązkowi podatkowemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1, będącego panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:
małoletnie,
bez względu na ich wiek, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
do ukończenia 25 roku życia uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita

Polska państwie, jeżeli w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu według skali lub ryczałtowo (na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b), w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł
- podatek może być określony na wniosek wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym, w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci, z tym że do sumy tych dochodów nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w tej ustawie.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 29.01.2018, sygn. akt 0114-KDIP3-3.4011.530.2017.2.JK3

źródło: VAT.pl
Add a comment...

Bezpłatny profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT

Ministerstwo Finansów zachęca do zakładania bezpłatnego profilu zaufanego eGo dzięki któremu mikroprzedsiębiorcy szybko i bezpiecznie wyślą do urzędu skarbowego plik JPK_VAT. Pierwsze pliki JPK_VAT za styczeń mikroprzedsiębiorcy prześlą do 26 lutego.


Ministerstwo Finansów udostępniło podatnikom alternatywę dla płatnego e-podpisu, służącego do uwierzytelniania comiesięcznych plików JPK_VAT. Alternatywą tą jest profil zaufany eGo będący narzędziem za pomocą którego przedsiębiorca potwierdzi swoją tożsamość i wyśle plik JPK_VAT do administracji skarbowej.

Jak założyć profil zaufany eGo do wysyłki JPK_VAT?

Profil zaufany eGo można założyć przez Internet na trzy sposoby:
Za pośrednictwem internetowego konta bankowego – o ile bank z którego korzysta przedsiębiorca taką funkcje posiada oraz
Za pośrednictwem certyfikatu kwalifikowanego – w przypadku przedsiębiorców, którzy już posiadają certyfikat kwalifikowany,
Osobiście w punktach potwierdzających – w bankach i urzędach.
Szczegółową instrukcję zakładania profilu zaufanego można znaleźć na stronie obywatel.gov.pl.

Termin ważności profilu zaufanego

Profil zaufany zakładany przez przedsiębiorcę nie jest wydawany bezterminowo. Profil zaufany ważny jest 3 lata. Po upływie tego czasu przedsiębiorca ma możliwość przedłużenia jego ważności o kolejne 3 lata.

źródło: VAT.pl
Add a comment...

Kary za brak terminali płatniczych przy kasach fiskalnych

Szykuje się kolejna rewolucja wśród podatników ewidencjonujących sprzedaż na kasach fiskalnych. Zgodnie z nowymi wymogami, oprócz zapowiadanego wymogu podłączenia kas pod sieć Internet celem bieżącego raportowania transakcji, przedsiębiorcy zobowiązani będą do udostępnienia przynajmniej jednej formy płatności bezgotówkowych.

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem płatności elektronicznych zakłada nałożenie obowiązku stosowania terminali płatniczych na przedsiębiorców zobowiązanych do korzystania z kas rejestrujących. Obowiązkowym ma być zapewnienie akceptacji przynajmniej jednego instrumentu płatniczego w formie elektronicznej. Do sposobów przyjmowania płatności będą należały: płatność przelewem elektronicznym, kartą płatniczą, płatność za pomocą aplikacji w telefonie komórkowym, czy za pomocą Blika itp.

Nowa regulacja dotyczyć ma przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego obrotu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących. W efekcie nie wszyscy podatnicy będą zmuszeni do spełnienia nowego obowiązku. Po pierwsze, terminal nie będzie obowiązkowy w jednostkach, które nie osiągają 20.000 zł obrotu rocznie na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych (odpowiednio u rozpoczynających sprzedaż jeżeli przewidywany przez podatnika obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 000 zł). Po drugie terminale nie będą przymusowe w jednostkach, które zajmują się wyłącznie działalnością B2B (na rzecz przedsiębiorców).
Terminal nie będzie również obowiązkowy w jednostkach, które ze względu na rodzaj sprzedaży nie są obowiązane stosować w ogóle kas fiskalnych – dotyczy to zarówno transakcji takich jak np. usługi finansowe, ubezpieczeniowe, usługi związane z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowywaniem terenów zieleni z wyłączeniem usług związanych z zagospodarowywaniem terenów zieleni (PKWiU 81.30.10.0), jak również sprzedaży która została ustalona w taki sposób, aby płatności były prowadzone wyłącznie poprzez bank lub skok – np. dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), jeżeli dostawca towaru otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres).

Problem z kasami w gabinetach lekarskich, kancelariach prawnych

Istnieje cała grupa zawodów, które kasę fiskalną posiadać muszą niezależnie od wielkości obrotów. Obowiązek ten nałożony został np. na taksówkarzy, prawników, lekarzy, doradców podatkowych, fryzjerów, kosmetyczki czy kosmetologów. Projekt zmian przepisów o kasach fiskalnych nie zawiera regulacji wskazujących, by te grupy zawodowe były zobowiązane do posiadania terminali płatniczych, czy też akceptacji płatności elektronicznych. Zakłada bowiem wyłącznie nałożenie obowiązku stosowania terminali płatniczych na przedsiębiorców, którzy z racji osiąganego przychodu są zobowiązani do stosowania kas rejestrujących. Na tę chwilę nie sposób odnieść się do propozycji i należy oczekiwać, że ostateczny kształt rządowych przepisów może również te grupy zawodowe zobowiązać do zmiany zasad przyjmowania płatności.

źródło: PIT.pl
Add a comment...

Zmiany w Kodeksie pracy 2018

2 formy zatrudnienia, 26 dni urlopu wypoczynkowego dla wszystkich pracowników, bezpłatny urlop na żądanie, czy też zakaz dorabiania w trakcie urlopu wypoczynkowego, to najnowsze pomysły zmian w Kodeksie pracy. Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy, który ma być gotowy w marcu 2018 roku.

Trwają prace zespołu komisji ds. indywidualnego prawa pracy w zakresie nowelizacji ustawy - Kodeks pracy. W dużej mierze zmiany dotknąć mają urlopów wypoczynkowych. Nie ominą jednak również samych form zatrudnienia, urlopów na żądanie, czy zasad świadczenia pracy z domu.

2 formy zatrudnienia: etatowe i nieetatowe

Okazuje się, że zmian spodziewać się możemy już w zakresie samych form zatrudnienia. Na posiedzeniu komisji ds. prawa pracy padły bowiem pomysły wyodrębnienia w nowelizacji Kodeksu pracy dwóch form zatrudnienia: etatowego i nieetatowego. Przy czym zatrudnienie nieetatowe miałoby dotyczyć pracowników świadczących pracę do 16 godzin w tygodniu, z gwarancją płacy i urlopu. Zmiany nie ominą również samych umów zleceń, które pomimo, że nie będą całkowicie wyeliminowane, to ich stosowanie będzie zawężone wyłącznie do wyjątkowych sytuacji.

Duże zmiany w urlopach wypoczynkowych 2018

Największe zmiany dotkną jednak urlopów wypoczynkowych. Jedną z bardziej kontrowersyjnych propozycji zapowiadanych przez komisję jest umożliwienie pracodawcy jednostronnego wyznaczenia daty urlopu wypoczynkowego, w terminie dwóch miesięcy od dnia poinformowania o tym pracownika. Prawo do samodzielnego wyznaczania terminu urlopu będzie bowiem występowało wyłącznie w przypadku braku porozumienia z pracownikiem co do terminu takiego urlopu. Bez zmian pozostanie jednak minimalny 14-dniowy odpoczynek.
Komisja pracuje również nad przepisami wyrównującymi długość urlopów wypoczynkowych dla wszystkich pracowników. Obecnie urlop ten uzależniony jest od stażu pracy i wynosi od 20 do 26 dni. W myśl zmian urlop wypoczynkowy ma wynosić 26 dni dla wszystkich pracowników, bez względu na staż pracy.
Skróceniu ma ulec termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego. Komisja planuje bowiem powrót do wcześniejszych przepisów Kodeksu pracy mówiących o tym, że zaległy urlop wypoczynkowy należy wykorzystać najpóźniej do końca marca następnego roku kalendarzowego. Przypomnijmy, że aktualny termin na wykorzystanie zaległego urlopu to koniec września następnego roku kalendarzowego.
Należy spodziewać się dużych zmian również w zakresie ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Ekwiwalent po zmianach nie będzie wypłacany w przypadku, gdy dojdzie do porozumienia co do wykorzystania niewykorzystanej części urlopu wypoczynkowego dotychczasowego zatrudniającego pracodawcy z przyszłym pracodawcą. Przerwa pomiędzy zakończeniem zatrudnienia u jednego pracodawcy i rozpoczęciem zatrudnienia u drugiego nie będzie mogła być jednak dłuższa niż miesiąc.

Komisja proponuje również wyeliminowanie możliwości wysyłania na urlop wypoczynkowy pracownika w trakcie okresu wypowiedzenia.

Bezpłatny urlop na żądanie

W nowelizacji Kodeksu pracy znajdą się również nowe przepisy dotyczące urlopów na żądanie. Bez zmian pozostanie sam wymiar urlopu. Każdemu pracownikowi nadal przysługiwać będą 4 dni takiego urlopu. Nie zawsze będzie on jednak uznawany za część urlopu wypoczynkowego. Jeżeli w porozumieniu z pracodawcą urlop ten nie zostanie uznany za część urlopu wypoczynkowego – będzie on urlopem bezpłatnym.

Praca z domu

W Kodeksie pracy znaleźć mają się również nowe przepisy regulujące odrębnie zasady świadczenia pracy z domu i telepracy. Praca z domu ma być wykonywana wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, kiedy pracownik nie może świadczyć pracy bezpośrednio z siedziby firmy np. w przypadku choroby dziecka. Wówczas za zgodą pracodawcy będzie mógł za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej wykonywać swoje obowiązki z domu.

źródło: PIT.pl
Add a comment...

Kilka pism z urzędu w sprawie - jeden termin na odwołanie

Nawet jeżeli organ kilkukrotnie doręcza podatnikowi i jego pełnomocnikowi tę samą decyzję, to i tak termin do wniesienia odwołania należy liczyć od dostarczenia pierwszego dokumentu decyzji. Taką tezę przedstawił NSA wskazując, że pełnomocnik nie może przedłużyć terminu odbioru pisma adresowanego do niego – w przypadku, gdy podatnik odebrał już (również w trybie doręczenia zastępczego) to samo pismo adresowane do niego.

Sytuacja dotyczyła pisma doręczonego zastępczo (fikcja dorozumianego doręczenia pisma podatnikowi). Po takiej formie doręczenia podatnik ustanowił pełnomocnika, który to samo pismo odebrał ponownie. O ile jednak doręczenie zastępcze miało miejsce 6 grudnia, to pełnomocnik ustanowiony został jeszcze w listopadzie, po wysyłce pisma przez organ, lecz przed jego przekazaniem podatnikowi. Pełnomocnik natomiast pismo odebrał 14 grudnia, czyli później niż miało miejsce fikcyjne doręczenie pisma jego mocodawcy. Pojawił się więc problem, od której daty liczyć termin na wniesienie odwołania, szczególnie że pismo po raz trzeci, w ostatnich dniach grudnia zostało ponownie doręczone pełnomocnikowi, który zaraz potem odwołał się od niego.

NSA wskazał, że pełnomocnik nie może w takim przypadku liczyć terminu na odwołanie od chwili, w której to on otrzymuje pismo, gdyż stosuje się tylko jeden, jednolity termin na zaskarżenie decyzji organów, co przewiduje ordynacja podatkowa.

Zgodnie z zasadą doręczenia zastępczego, W razie niemożności doręczenia pisma podatnikowi.
operator pocztowy w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej - w przypadku doręczania pisma przez operatora pocztowego;
pismo składa się na okres 14 dni w urzędzie gminy (miasta) - w przypadku doręczania pisma przez pracownika organu podatkowego lub przez inną upoważnioną osobę.

W przypadku niepodjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. W chwili wysyłki pisma organ nie był poinformowany o ustanowieniu pełnomocnictwa. Na podatniku i jego reprezentantach ciąży w takim przypadku obowiązek przekazania informacji o zmianie zasad oraz adresu doręczeń pisma. Jeśli informacja taka nie wystąpi – organ ma prawo działać na zasadach wynikających z posiadaną przez niego wiedzą.
W efekcie nie ma podstawy, by przekazane pełnomocnictwo przedłużało termin pierwotny na odwołanie się od decyzji organu podatkowego. Co więcej, nie jest to również podstawa przywrócenia terminu na takie odwołanie.

Podstawa prawna:
Wyrok NSA z 19 września 2017 roku (II FSK 2182/18)
Add a comment...

Walka z wyłudzaniem podatku VAT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów. Główny cel projektu ustawy to walka z wyłudzaniem podatku VAT. Za lata 2015-2016 kontrola skarbowa stwierdziła zmniejszenie wpływów budżetowych na ok. 19,8 mld zł w wyniku wyłudzeń podatku VAT.

Jednym z popularnych mechanizmów wyłudzeń VAT są tzw. „karuzele podatkowe”. Polegają one na tym, że towar w ramach szeregu transakcji krąży wielokrotnie między często fikcyjnymi firmami, a za każdym razem w transakcji bierze udział tzw. „znikający podatnik”, który nalicza VAT, ale nie płaci go do urzędu skarbowego. To powoduje, że budżet może wiele razy tracić należną kwotę podatku za ten sam towar (przez jego zwrot w chwili wywozu towaru za granicę Polski).
Aktualnie wzrasta znaczenie transakcji dokonywanych drogą elektroniczną. Transakcje te znalazły się również w obszarze zainteresowań grup przestępczych, zwłaszcza o charakterze zorganizowanym. Powoduje to, że będzie rosnąć rola i znaczenie analizy przepływów finansowych, a jej przygotowywanie stanie się jedną z podstawowych procedur wykonywanych w identyfikacji zagrożeń dla systemu bankowego. Transakcje elektroniczne stwarzają także zagrożenia dla sektora publicznego przez wykorzystywanie systemów bankowych do uwiarygodniania działalności, która faktycznie ma na celu wyłudzenie podatku VAT.
Projekt zakłada dokonywanie przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) analizy ryzyka wykorzystywania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania przestępstw oraz przestępstw skarbowych. Chodzi o przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT, w tym także polegające np. na wystawianiu pustych faktur. Analiza ryzyka będzie dokonywana przy uwzględnieniu wskaźnika ryzyka ustalanego przez izbę rozliczeniową w jej systemie teleinformatycznym, zwanym STIR.
Ponadto przewidziano m.in:
automatyczne ustalanie w STIR wskaźnika ryzyka wykorzystywania banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do popełniania wyłudzeń skarbowych, STIR będzie analizował dane z banków i SKOK-ów oraz dane publicznie dostępne, przekazane z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji Podatników (CRP KEP);
nałożenie na banki i SKOK-i obowiązku przekazywania do STIR niektórych danych, w tym stanowiących tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową SKOK – w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;
zapewnienie izbie rozliczeniowej stałego, automatycznego dostępu do danych z CRP KEP, nie stanowiących tajemnicy skarbowej, w tym znajdujących się tam danych z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;
przekazywanie przez izbę rozliczeniową informacji o wskaźniku ryzyka szefowi KAS;
przekazywanie przez izbę informacji o wskaźniku ryzyka bankom i SKOK-om – w celu realizacji obowiązków wynikających m.in. z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
umożliwienie szefowi KAS uzyskiwanie (na wniosek), za pośrednictwem STIR, dodatkowych informacji od banków i SKOK-ów związanych z dokonywaną analizą ryzyka;
prowadzenie elektronicznie wykazów podmiotów, które nie zostały zarejestrowane jako podatnicy VAT; zostały wykreślone z rejestru z urzędu bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu; zostały przywrócone jako podatnicy VAT. Wykazy te będą udostępniane na stronach internetowych w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów;
rozszerzenie zadań Krajowej Administracji Skarbowej o rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw związanych z tzw. praniem brudnych pieniędzy;
informowanie przez KAS organów ścigania o wystąpieniu podejrzenia popełnienia przestępstwa oraz przekazywanie im wstępnej analizy dowodów uzasadniających podejrzenie.
Dane przekazywane do STIR będą dotyczyły rachunków przedsiębiorców niezależnie od tego, czy są oni podatnikami VAT. Banki oraz SKOK-i nie mają bowiem obecnie praktycznej możliwości ustalenia, którzy z ich klientów posiadają status podatnika VAT. Ustalenie wskaźnika ryzyka dotyczyć będzie także podmiotów, które nie są jeszcze zarejestrowane jako podatnicy VAT. W razie uzyskania informacji, że dany podmiot może prowadzić działania zmierzające do wykorzystania działalności banków lub SKOK-ów do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, naczelnik urzędu skarbowego będzie miał możliwość odmowy jego rejestracji jako podatnika VAT.
Procedery przestępcze zmierzające do wyłudzenia podatku VAT często wykorzystują tzw. „znikającego podatnika”. W takich sytuacjach ważne jest podjęcie szybkich działań, aby zabezpieczyć środki, które powinny zostać przeznaczone na zapłatę należnego podatku.
Dlatego zaproponowano tu dwa rozwiązania:
mechanizm blokady rachunku na żądanie szefa KAS (środki zabezpieczone w ten sposób zostaną zwolnione, jeżeli zapłacony zostanie podatek należny wynikający z wystawionych faktur);
odmowę rejestracji i wykreślenie z urzędu podmiotu, jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu.
Nowe przepisy wejdą w życie po 14 dniach od opublikowania w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego artykułu, który zacznie obowiązywać po 3 miesiącach od publikacji.

Źródło: KPRM
Add a comment...

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

1 października 2017 r. zacznie działać nowa agencja rządowa Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Stypendia przyznawane na podstawie decyzji Dyrektora NAWA będą zwolnione od podatku.

Od 1 października rozpocznie działalność Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Nowa agencja rządowa ma zwiększyć obecność nauki polskiej w międzynarodowym środowisku naukowym. Chodzi m.in. o bardziej aktywną wymianę studentów, doktorantów, pracowników naukowych i dydaktycznych oraz zachęcenie zagranicznych naukowców do pracy w polskich ośrodkach naukowych, a młodych ludzi do studiowania w Polsce. Jednym z zadań agencji będzie także propagowanie języka polskiego za granicą.

Pełną ofertę programową NAWA przedstawi w 2018 r. Wówczas rozpocznie się również rekrutacja do programów.

Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz.U. poz. 1530) modyfikuje m.in. ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wprowadzono nowe zwolnienie od podatku (przez dodanie pkt 39 a do art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, który zawiera katalog zwolnień). Uchylono jednocześnie dotychczasowe przepisy, które stanowiły podstawę zwolnienia od podatku świadczeń związanych z kształceniem na zagranicznych uczelniach, przeznaczonych na pokrycie kosztów rekrutacyjnych, czesnego, zakwaterowania, utrzymania, przejazdów i ubezpieczeń.

Źródło: mf.gov.pl
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded