📢📢📢 آنهایی که قصد دارند #مدیر یک #مجتمع_مسکونی شوند ویا کسانی که مشتاقند بدانند چگونه باید یک #آپارتمان را #مدیریت نمود این صفحه را بخوانند.

بخش اول‌: قسمتهای مختلف ساختمان‌

الف. ارکان اداره #ساختمان :
منظور از اداره ساختمان، کلیه اقداماتی است که انجام تعهدات و استیفای حقوق آن را میسر می سازد. اداره هر #ساختمان، بر عهده دو رکن اصلی است:
📝 رکن تصمیم گیرنده (مجمع عمومی) و رکن اداره کننده (هیأت مدیره)
مجمع عمومی #مالکان در رأس اداره ساختمان است و مدیران باید گزارش عملکرد خود را به آن ارائه دهند. همچنین تصمیمات مهم راجع به امور ساختمان باید به تأیید مجمع عمومی برسد. اما مجمع عمومی نمی تواند برای اداره امور ساختمان هر روز جلسه تشکیل دهد. پس باید مدیرانی را انتخاب نماید تا به نمایندگی از طرف آن عمل کنند. به همین منظور در #مجتمع های بزرگ آپارتمانی، هیأت مدیره ای تشکیل می شود که اداره روزانه امور ساختمان را بر عهده دارند.

✅ اصل بر صحت اعمال مدیران است و فرض این است که اقدامات #مدیر در جهت تأمین منافع ساختمان است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. اما #مالکان می توانند به منظور جلوگیری از بروز هر نوع تخلف و نظارت بر حسن عملکرد مدیران، اقدام به تعیین بازرس نمایند.
🏠 www.pelak21.com
☎️📞 ۰۲۱-۴۲۰۸۴۳۲۱
✉️ info@pelak21.com
👉 telegram.me/pelak21official
Photo
Shared publicly