แผ่นใส เรื่อง ประวัติคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ (Computer) หมายถึง เครื่องมืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่รับข้อมูล จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ   http://nuclear.rmutphysics.com/blog-sci5/?p=7100
Shared publicly