Profile cover photo
Profile photo
รสิตา 052
5 followers
5 followers
About
Posts

Post has attachment
ข้อสอบปลายภาค
ข้อสอบปลายภาค คำสั่งข้อสอบมีทั้งหมด 7 ข้อ ให้นักศึกษาทำทุกข้อ
ห้ามลอกกันเขียนคำตอบโดยใช้สำนวนเหมือนกันถือว่ามิใช่ความคิดของนักศึกษาเอง
ปรับให้ตกทั้งคู่ ข้อละ 10 คะแนน 1 .กฎหมายทั่วไปกับกฎหมายการศึกษา
มีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างปร...
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 11
ระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ ให้นักศึกษาอ่านระเบียบต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการ
เมื่อนักศึกษาอ่านระเบียบแล้วให้สรุปประเด็นที่สำคัญ เช่น
ระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วยเรื่องอะไร    ประกาศใช้เมื่อใด   ใครเป็นผู้ลงนามในระเบียบนั้น    เนื้อหาสาระที่ได้หรือค้นพ...
อนุทิน 11
อนุทิน 11
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ประกาศใช้เมื่อใด  และมีผลบัง...
อนุทิน10
อนุทิน10
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน10
ให้นักศึกษาศึกษาพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 เมื่อนักศึกษาอ่านพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 ตอบคำถามดังต่อไปนี้ 1. พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้
ประกาศใช้เมื่อใด  และมีผลบัง...
อนุทิน10
อนุทิน10
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน9
ให้นักศึกษาอ่านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กและตอบคำถามต่อไปนี้ 1.  พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กมีการบังคับใช้กำหนดไว้กี่วัน ตอบ      พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้เมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 2.  ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็...
อนุทิน9
อนุทิน9
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน8
จงตอบคำถามต่อไปนี้   1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2     ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด   ตอบ      พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 254...
อนุทิน8
อนุทิน8
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 7
จงตอบคำถามต่อไปนี้ 1. พรบ.สภาครูฯ 2546 ประกาศใช้และบังคับเมื่อใด       ตอบ   ประกาศ  11  มิถุนายน  2546  บังคับใช้  12  มิถุนายน  2546 2. ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูออกให้แก่ใครบ้าง     ตอบ   ผู้บริหารการศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา   ครู    บุคลากรทางการศึกษาอื่น...
อนุทิน 7
อนุทิน 7
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
**
อนุทิน6 1. เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2545 ตอบ     เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแลได้รับการศึกษาภาคบังคับจำน...
MyLaw
MyLaw
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน5
ตอบคำถาม 1.นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตอบ ก.การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม     โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความ ก้าวหน้...
อนุทิน5
อนุทิน5
rasita052.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
อนุทิน 5
ตอบคำถาม 1.นักศึกษาอธิบายคำนิยามต่อไปนี้
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ . ศ . 2542                ตอบ ก.การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม       โดยการถ่ายทอดความรู้
การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรร...
อนุทิน 5
อนุทิน 5
rasita052.blogspot.com
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded