Profile cover photo
Profile photo
Maliwan Thai Language
4 followers
4 followers
About
Maliwan Thai's posts

Post has attachment
Most common mistake 7
phû:t พูด To speak
kuy คุย To chat
bɔ̀:k บอก To talk
1.💃+phû:t+ language.......
2.💃+kuy gàp+💃.
*You can also say; 💃+phû:t gàp+💃.
3.1💃+bɔ̀:k+💃wâ:+sentence.
*You can also say;+phû:t gàp+💃.wâ:+sentence.
3.2💃+bɔ̀:k+💃+hâi+verb+object.
*You can also say;+phû:t gàp+💃+wâ:+hâi+verb+object.
Example;
1.She speaks English.
káo phû:t pha:-sǎ: aŋ-grìt.
เค้าพูดภาษาอังกฤษ
2.She talked to John yesterday.
mᵾ̂a-wa:n káo kuy gàp John.
เมื่อวานเค้าคุยกับจอน
mᵾ̂a-wa:n káo phû:t gàp John.
เมื่อวานเค้าพูดกับจอน
3.She told me(male formal speaker)that she likes John.
káo bɔ̀:k phǒm wâ: káo chɔ̂:p John.
เค้าบอกผมว่าเค้าชอบจอน
káo phû:t gàp phǒm wâ: káo chɔ̂:p John.
เค้าพูดกับผมว่าเค้าชอบจอน
4.She told me to come here tomorrow.
káo bɔ̀:k phǒm hâi ma: thî:-nî: phrûŋ-ní:
เค้าบอกผมให้มาที่นี่พรุ่งนี้
káo phû:t gàp phǒm wâ: hâi ma: thî:-nî: phrûŋ-ní:
เค้าพูดกับผมว่าให้มาที่นี่พรุ่งนี้
kam-sàp คำศัพท์ Vocabulary
káo เค้า She
phǒm ผม I(male speaker formal)
phû:t พูด To speak
pha:-sǎ: ภาษา Language
aŋ-grìt อังกฤษ English
bɔ̀:k.......hâi บอก........ให้ To tell🚶that........................
bɔ̀:k.....wâ: บอก......ว่า To tell🚶to..............
chɔ̂:p ชอบ Like
kuy gàp คุยกับ To talk to
ma: มา To come
mᵾ̂a-wa:n เมื่อวาน Yesterday
phrûŋ-ní: พรุ่งนี้ Tomorrow
thî:-nî: ที่นี่ Here

Post has attachment
Most common mistake 6
To teach in Thai language is "sɔ̌:n"สอน
🚶+sɔ̌:n+something+🚶
🚶+sɔ̌:n+🚶+verb+object.
Example
1.English;I(elder speaker)teach Peter Thai.
Thai;phî: sɔ̌:n pha:-sǎ: Thai Peter.
พี่สอนภาษาไทยปีเตอร์
2.English;I(male speaker formal)teach Peter to speak Thai.
Thai;phǒm sɔ̌:n Peter phû:t pha:-sǎ: Thai.
ผมสอนปีเตอร์พูดภาษาไทย
3.English;She teaches me(male speaker formal)mathematics.
Thai;káo sɔ̌:n ka-nít phǒm.
เค้าสอนคณิตผม
4.English;She taught me(elder speaker)to calculate.
Thai;káo sɔ̌:n phî: kít-lê:k.
เค้าสอนพี่คิดเลข
You can say;🚶+s:n+🚶something.
"phî: sɔ̌:n Peter pha:-sǎ: Thai" ,but it can be odd in some situations.It better to say like the way I show you in the examples above.
kam-sàp คำศัพท์ Vocabulary
phî: พี่ I/me(elder speaker)
phî: พี้ You(elder speaker)
phǒm ผม I/me(male speaker formal)
káo เค้า She
ka-nít คณิต Mathematics.
kít-lê:k คิดเลข To calculate
pha:-sǎ: ภาษา Language
phû:t พูด To speak
sɔ̌:n สอน To teach
https://web.facebook.com/Learnthaimaliwan-953679591371904/?ref=page_internal
Photo

Post has attachment
Most common mistake 5
Where to put the word "mâi"?
mâi means is not/are not/was not/were not
does not/did not/will not/would not
1.put the word mâi after subject,before adjective.
Subject+mâi+adjective.
The bag is not heavy.
grà-pǎo mâi nàk.
กระเป๋าไม่หนัก
2.put the word mâi after subject,before verb.
Subject+mâi+verb.
He did not drink beer.
káo mâi gin bia.
เค้าไม่กินเบียร์
*3.in case of there are both verb and adjective in one sentence,put the word mâi before adjective.
Subject+verb+mâi+adjective.
She does not often drink beer.
káo gin bia mâi bɔ̀:y.
เค้ากินเบียร์ไม่บ่อย
I do not drive fast.
Phǒm kàp-rót mâi rew.
ผมขับรถไม่เร็ว
https://web.facebook.com/pg/Learnthaimaliwan-953679591371904/posts/?ref=page_internal
Photo

Post has attachment
Most common mistake 4
To call
tho:-hǎ: โทรหา
tho:-pai โทรไป
chán tho:-hǎ: nɔ:ŋ-sǎ:w
ฉันโทรหาน้องสาว
(I called my sister.)
chán tho:-pai bɔ:-ri-sàt
ฉันโทรไปบริษัท
(I called the company.)
Never say;
chán tho:-pai nɔ:ŋ-sǎ:w
ฉันโทรไปน้องสาว
(I called my sister.)
tho:-hǎ:+someone
tho:-pai+place
More example;
I will call you tomorrow.
phǒm jà tho:-hǎ: kun phrûŋ-ní:
ผมจะโทรหาคุณพรุ่งนี้
I have to call the hospital.
chán tɔ̂:ŋ tho:-pai ro:ŋ-pha-ya:-ba:n.
ฉันต้องโทรไปโรงพยาบาล
The mother called the police.=mԑ̂: tho:-hǎ: tam-rùat.
แม่โทรหาตำรวจ
The manager called the customer’s company.
phû:-jàt-ga:n tho:-pai bɔ:-ri-sàt lû:k-ká:
ผู้จัดการโทรไปบริษัทลูกค้า
Vocabulary
have to tɔ̂:ŋ ต้อง
customer lû:k-ká: ลูกค้า
company bɔ:-ri-sàt บริษัท
Photo

Post has attachment
Most common mistake 3
mâi and mâi châI are negative from of Thai language(will not/do not/did not/isn't/aren't etc)
1.This is not an orange.
an-ní: mâi châi sôm.
"an-ní: mâi sôm",is not correct because "sôm" or "orange"is a noun.(mâi châi +noun)
2.The tomato is not fresh.
má-kᵾ̌a-thê:t mâi sòt.
"má-kᵾ̌a-thê:t mâi châi sòt",is not a correct sentence either."sòt"or "fresh"is an adjective.(mâi+verb/adjective.)
Vocabulary
an-ní: This
mâi châi is not
sôm Orange
má-kᵾ̌a-thê:t Tomato
mâi is not
sòt Fresh
Photo

Post has attachment
Most common mistake 2
Flood in Thai language is nám-thûam(น้ำท่วม). nám(น้ำ) means water,thûam(ท่วม) means "overflow"
flood is nám-thûam,no flood is nám mâi thûam.
mâi nám-thûam is not correct because you can't put mâi before nouns,nám is a noun.
Photo

Post has attachment
Most common mistake
Rain in Thai language is fǒn-tòk(ฝนตก). fǒn(ฝน) is rain and tòk(ตก) is "to fall" so no rain is fǒn-mâi-tòk(ฝนไม่ตก).Don’t say mâi-fǒn-tòk(ไม่ฝนตก).
Traffic jam in Thai language is rót-tìt(รถติด). rót(รถ) is a car and tìt(ติด) is "to stuck" so no traffic jam is
rót-mâi-tìt(รถไม่ติด).Don’t say mâi-rót- tìt(ไม่รถติด).
In Thai language do not put mâi(ไม่)before nouns,it's only verbs or adjective.rót and fǒn are nouns,tìt(ติด) and tòk(ตก) are verbs.
https://web.facebook.com/Learnthaimaliwan-953679591371904/
Photo

Post has attachment
http://www.learnthaimaliwan.com/speak-thai/speak-thai-lesson-5/
kondiaw means alone
eeng means by oneself,imply noone help you.
see examples in the lesson 5

Post has attachment
http://www.learnthaimaliwan.com/learn-thai/speak-thai-lesson-4/
A classifier is like a unit of measurement that is put after number.In English yiu say"2 hats",In Thai we would say"muak 2 bai".Each noun has different has different classifier when we mention the amount of something.

Thai lesson-future tense/how to use"for" "when" "either,too,also" "be able to" "together"and comparative
http://www.learnthaimaliwan.com/speak-thai/speak-thai-lesson-3/
Wait while more posts are being loaded