می دانم
تو مفهومِ رهاییِ در بندی
Shared publiclyView activity