Profile cover photo
Profile photo
Waraporn Khwanthong
11 followers
11 followers
About
Posts

Post has attachment
ขอเพิ่มคะแนน 2 คะแนน :)
  พิจารณาชื่อตัวแปรต่อไปนี้ว่าถูกต้องตามกฎเกณฑ์การตั้งชื่อหรือไม่ พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลหากชื่อนั้นถูกตั้งไม่ถูกกฎเกณฑ์           ____________________________________________________              หาผลลัพธ์จากการใช้ตัวดำเนินการแบบต่างๆโดยกำหนดค่าเริ่มต้นให้...
Add a comment...

Post has attachment
Post 4 Answer 5 Question on pages 94
คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 1.จงอธิบายความหมายของการเขียนโปรแกรมและขั้นตอนในการพัฒนาโปรแกรม ตอบ ขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมประกอบด้วย การวิเคราะห์ปัญหา การออกแบบโปรแกรม การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม การทำเอกสารประกอบโปรแกรม      ...
Post 4 Answer 5 Question on pages 94
Post 4 Answer 5 Question on pages 94
waraporn32101.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
Post 3 Creative Chapter 4 on mind mapping style
Chapter 4 on mind mapping style
Add a comment...

Post has attachment
Post 2 Creative Chapter 3 on mind mapping style
Chapter 3 on mind mapping style   
Add a comment...

Post has attachment
Post 1 Choose between Activity 1 or 2 on pages 68 and explain it into your blogger.
กิจกรรมที่ 1 ให้นักเรียนเลือกปัญหาในชีวิตประจำวันมา 1 ปัญหา แล้วเขียนอธิบายการถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาด้วยการใช้ข้อความหรือคำบรรยาย การถ่ายทอดความคิดในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันด้วยการบรรยาย การเตรียมตัวไปโรงเรียน รายละเอียดของปัญหา : การเตรียมไปโรงเรียน...
Add a comment...

Post has attachment
การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง
5.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้รหัสจำลอง พร้อม 1 ตัวอย่าง เป็นรหัสคำสั่งที่ใช้เขียนเลียนแบบคำสั่งโปรแกรมอย่างย่อ รหัสจำลองจะใกล้เคียงกับภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูง ซึ่งเป็นภาษาอังกฤษ เช่น    
Add a comment...

Post has attachment
การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง
4.การถ่ายถอดความคิดในการแก้ปัญหาโดยการใช้สัญลักษณ์ พร้อม 1 ตัวอย่าง     เป็นการถ่ายทอดความคิดในรูปแบบแผนภาพ ใช้สัญลักษณ์ต่างๆ เรียกว่า
การเขียนแผนผัง(flowchart)
ใช้สำหรับการสื่อสารขั้นตอนวิธีในการแก้ปัญหาให้เข้าใจตรงกัน เช่น การออกแบบขั้นตอนวิธีด้วยผังงาน   
Add a comment...

Post has attachment
3.การถ่ายถอดความคิดโดยการแก้ปัญหาในการเขียนบรรยาย พร้อม 1 ตัวอย่าง
Add a comment...

Post has attachment
มุมเทคโนโลยี
มุมเทคโนโลยี ความสามารถของคอมพิวเตอร์ตามลำดับก่อน-หลัง  มีดังนี้ 1.การกำหนดค่าเริ่มต้น  (initalization) คือ การกำหนดค่าให้กับตัวแปรบางชนิด 2.การรับข้อมูล ( input ) คือ การรับตัวแปรเข้ามา ซึ่งตัวแปรจะได้จากการวิเคราห์โจทย์ โดยการรับข้อมูลจะทำก่อนการนำตัวแปรม...
มุมเทคโนโลยี
มุมเทคโนโลยี
waraporn32101.blogspot.com
Add a comment...

Post has attachment
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขั้นตอนการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 1)    การวิเคราะห์และกำหนดรายละเอียดของปัญหา    (State The Problem)  ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกสุดก่อนที่จะลงมือแก้ปัญหา แต่ผู้แก้ปัญหามักจะมองข้ามไป จุดประสงค์ของขั้นตอนนี้ คือ การทำความเข้าใจกับปัญหาเพื่อแยกให้ออกว่าข...
Add a comment...
Wait while more posts are being loaded