Shared publicly  - 
 
[Môn cơ sở - triết học] Đề tài tiểu luận - thầy Phạm Văn Sinh
Đề tài 1 : Đường lối và chính sách phát triển Kinh tế thị trường ở VN ( Phân tích từ góc độ lý luận hình thái kinh tế xã hội) 5 nội dung: 1. Về chủ trương phát triểu kinh tế thị trường ở VN: Tr ọng tâm là tư tưởng trong văn kiện dại hội 9 và 12 2. Các chính...
Translate
Đề tài 1 : Đường lối và chính sách phát triển Kinh tế thị trường ở VN ( Phân tích từ góc độ lý luận hình thái kinh tế xã hội) 5 nội dung: ...
1
Add a comment...