Các câu hỏi, đề thi môn Triết học trong chương trình Cao học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội
Thân gửi mọi người một số câu hỏi, đề thi mô Triết học trong chương trình Cao học của trường Kinh tế Quốc Dân Hà Nội. Đề cao học 22 Câu 1: Giá trị
và hạn chế của các quan điểm biện chứng trong triết học Trung Hoa cổ - trung đại? Câu 2: Trên cơ sở
quy luật t...
Shared publiclyView activity