ആറു മാസത്തിനു ശേഷം സൂര്യനെ കണ്ടതിന്റെ അഹങ്കാരം. മറ്റ നാളോടെ അഹങ്കാരം തീരും
Photo
Shared publiclyView activity