Đức Chúa Jêsus phán cùng họ rằng: Không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội.
Lu-ca 5:31‭-‬32 VI1934
http://bible.com/193/luk.5.31-32.VI1934
Translate
13
Add a comment...