Profile cover photo
Profile photo
Thuy Ngoc Tran
52 followers
52 followers
About
Thuy Ngoc's posts

Post has attachment
Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình Và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta,
Hê-bơ-rơ 8:10‭-‬11 VI1934
http://bible.com/193/heb.8.10-11.VI1934
Photo

Post has attachment
Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y-sơ-ra-ên Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, Họ sẽ làm dân ta. Trong vòng họ sẽ chẳng có ai dạy bảo công dân mình Và anh em mình, rằng: Hãy nhìn biết Chúa; Vì hết thảy trong vòng họ, Từ kẻ rất nhỏ cho đến kẻ rất lớn đều sẽ biết ta,
Hê-bơ-rơ 8:10‭-‬11 VI1934
http://bible.com/193/heb.8.10-11.VI1934
Photo

Post has attachment
Ấy đó thật là thầy tế lễ thượng phẩm mà chúng ta có cần dùng, thánh khiết, không tội, không ô uế, biệt khỏi kẻ có tội, được cất lên cao hơn các từng trời: không như những thầy tế lễ thượng phẩm khác, cần phải hằng ngày dâng tế lễ, trước vì tội mình, sau vì tội dân; Ngài làm việc đó một lần thì đủ cả, mà dâng chính mình Ngài làm tế lễ. Vì luật pháp lập những người vốn yếu đuối làm thầy tế lễ thượng phẩm; nhưng lời thề có sau luật pháp thì lập Con, là Đấng đã nên trọn lành đời đời.
Hê-bơ-rơ 7:26‭-‬28 VI1934
http://bible.com/193/heb.7.26-28.VI1934
Photo

Post has attachment
Vả, người bực cao chúc phước cho kẻ bực thấp, ấy là điều không cãi được. Lại, đằng nầy, những kẻ thâu lấy một phần mười đều là người hay chết: còn đằng kia, ấy là kẻ mà có lời làm chứng cho là người đang sống.
Hê-bơ-rơ 7:7‭-‬8 VI1934
http://bible.com/193/heb.7.7-8.VI1934
Photo

Post has attachment
Vả, người bực cao chúc phước cho kẻ bực thấp, ấy là điều không cãi được. Lại, đằng nầy, những kẻ thâu lấy một phần mười đều là người hay chết: còn đằng kia, ấy là kẻ mà có lời làm chứng cho là người đang sống.
Hê-bơ-rơ 7:7‭-‬8 VI1934
http://bible.com/193/heb.7.7-8.VI1934
Photo

Post has attachment
và tôi có sự trông cậy nầy nơi Đức Chúa Trời, như chính họ cũng có vậy, tức là sẽ có sự sống lại của người công bình và không công bình. Cũng vì cớ ấy, nên tôi vẫn gắng sức cho có lương tâm không trách móc trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt loài người.
Công-vụ Các Sứ-đồ 24:15‭-‬16 VI1934
http://bible.com/193/act.24.15-16.VI1934
Photo
Wait while more posts are being loaded