Profile cover photo
Profile photo
Kancelaria Radców Prawnych Kaszta & Janikowska spółka cywilna
9 followers
9 followers
About
Posts

Post has attachment
Rozwód i separacja - podobieństwa i różnice między tymi instytucjami. Zapraszamy na bloga Kancelarii.

Post has attachment
Uchwała Sądu Najwyższego zmieniająca rozumienie „wspólnego pożycia" budzi wiele kontrowersji. Sąd Najwyższy uznał, że do istnienia „wspólnego pożycia" nie jest konieczna różnica płci ani stałość relacji.

SN uznał, że zawarty w art. 115 § 11 k.k. zwrot „osoba pozostająca we wspólnym pożyciu” określa osobę, która pozostaje z inną osobą w takiej relacji faktycznej, w której pomiędzy nimi istnieją jednocześnie więzi duchowe, fizyczne oraz gospodarcze. Odmienność płci osób pozostających w takiej relacji nie jest warunkiem uznania ich za pozostających we wspólnym pożyciu w rozumieniu art. 115 § 11 k.k.

http://rozwodyopole.pl/2016/02/26/rozumienie-wspolnego-pozycia-w-najnowszej-uchwale-sadu-najwyzszego/

Post has attachment

Post has attachment
Jak pączki, to tylko z radcą prawnym
Photo

Post has attachment
Koniec z umowami śmieciowymi?

1 stycznia 2016 r weszły w życie nowe przepisy Kodeksu pracy. Nowelizacja wprowadziła inne zasady zatrudniania w oparciu o umowę o pracę na czas określony. Pracodawca aktualnie może zawrzeć z pracownikiem tylko trzy takie umowy, a ich łączny czas trwania nie może przekroczyć 33 miesięcy. Nowe przepisy wprowadzają również zmiany w zakresie okresów wypowiedzenia umów na czas określony. Długość okresu wypowiedzenia uzależniono od długości umowy, a nie jak dotychczas jej rodzaju.

Więcej informacji na stronie: http://www.kasztajanikowska.pl/2016/01/12/koniec-z-umowami-smieciowymi/

Prawo dzieci do równej z rodzicami stopy życiowej

Prezentujemy nadal aktualną uchwałę Sądu Najwyższego z 16.12.1987 r., sygn. akt III CZP 91/86, która zawiera szereg wytycznych w zakresie wykładni prawa i praktyki sądowej w sprawach o alimenty.

Jedną z głównych zasad w zakresie rozstrzygania o wysokości alimentów jest fakt, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej niezależnie od tego, czy żyją z nimi wspólnie, czy też oddzielnie. Oznacza to, że rodzice powinni zapewnić dziecku warunki materialne odpowiadające tym, w jakich żyją sami.

Rodzice nie mogą uchylić się od obowiązku alimentacyjnego na tej podstawie, że wykonywanie tego obowiązku stanowiłoby dla nich nadmierny ciężar. Są obowiązani podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. W szczególnych przypadkach, gdy sytuacja dziecka tego wymaga, rodzice mają obowiązek wyzbywania się posiadanego majątku bądź jego niektórych składników, aby w ten sposób podołać ciążącemu na nich obowiązkowi alimentacyjnemu, np. dla ratowania zdrowia dziecka. Podstawą oddalenia powództwa o zasądzenie alimentów może być tylko brak wszelkich możliwości po stronic zobowiązanego, nie zaś szczupłość środków, jakimi on rozporządza.

W przyszłości będziemy prezentować inne wytyczne wyrażone w tej uchwale, gdyż pomimo upływu czasu jej zapisy nie straciły na aktualności.

Post has attachment

Post has attachment
Czy zastanawialiście się może, czy przedsiębiorstwo prowadzone przez jednego z małżonków w formie jednoosobowej działalności gospodarczej wchodzi w skład majątku wspólnego?
Odpowiedź na to pytanie znajdziecie Państwo na Naszej stronie internetowej:

http://www.kasztajanikowska.pl/2015/12/04/przedsiebiorstwo-prowadzone-przez-jednego-z-malzonkow-w-formie-jednoosobowej-dzialalnosci-gospodarczej-wchodzi-w-sklad-majatku-wspolnego/

Post has attachment
Kiedy można żądać podwyższenia alimentów?
Kwota zasądzonych alimentów nie musi być taka sama przez cały okres alimentacji. Istnieją procedury, które w uzasadnionych okolicznościach mogą spowodować podwyższenie. Wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb dziecka oraz możliwości majątkowych i zarobkowych rodziców. W razie zmiany tych potrzeb i możliwości należy wystąpić do sądu z pozwem o podwyższenie alimentów.
Najczęściej spotykaną przesłanką podwyższenia alimentów jest wiek dziecka. Z wiekiem usprawiedliwione potrzeby dziecka wzrastają. Wiąże się to z ogólnym rozwojem dziecka - zwiększonymi wydatkami na jedzenie, ubrania, zajęcia dodatkowe, itd. Ponadto, podstawą do podwyższenia wysokości alimentów może być rozpoczęcie nauki w szkole, czy też podjęcie studiów. W orzeczeniu z 1 czerwca 1965 r. Sąd Najwyższy stwierdził, że różnica wieku dzieci spowodowana upływem czasu od daty orzeczenia wysokości alimentów uzasadnia wzrost potrzeb związany z uczęszczaniem do szkoły, pobieraniem dodatkowych lekcji, co z kolei pociąga za sobą konieczność ponoszenia zwiększonych wydatków (sygn. akt I CZ 135/64).
Również inne okoliczności mogą mieć wpływ na zwiększenie wysokości alimentów. Choroba dziecka, potrzeba rehabilitacji, przestrzegania specjalnej diety, to te sytuacje, które uzasadniają podwyższone alimenty. Dodatkowo sąd podwyższy alimenty, gdy dziecko przejawia zdolności, które należy rozwijać poprzez dodatkowe zajęcia, np. muzyczne, plastyczne, aktorskie.
Kolejną przesłanką jest zwiększenie się możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Gdy jeden z rodziców poweźmie informację, że zobowiązany do ponoszenia alimentów otrzymał podwyżkę w pracy, lepiej płatną posadę lub w inny sposób się wzbogacił może na tej podstawie żądać podwyższenia alimentów na dziecko.
Warto wiedzieć, że osoba występująca o podwyższenie alimentów musi uzasadnić, że nastąpiły zmiany stosunków majątkowych.
Photo

"Nie chcę być świadkiem na sprawie rozwodowej swoich sąsiadów"
Każda osoba wezwana przez sąd w charakterze świadka ma obowiązek stawić się w miejscu i czasie oznaczonym w wezwaniu. To sąd decyduje o tym, czy w danej sprawie jest konieczne przesłuchanie świadka. Nawet wówczas, gdy samemu świadkowi wydaje się, że nie ma w sprawie nic do powiedzenia, a nawet nie zna stron, to i tak jest zobowiązany stawić się przed sądem i odpowiedzieć na zadane mu pytania.
Świadkowie mogą zeznawać na różne okoliczności. Przykładowo zdradzana żona może powołać na świadka swoją sąsiadkę, żeby potwierdziła, że mąż często nocował poza domem i widziany był z kochanką. Sytuacja może być również taka, że świadek zostanie powołany dla wykazania, że mąż jest dobrym ojcem i dba o rodzinę.
Jeszcze raz podkreślam, że wezwani świadkowie mają obowiązek stawienia się w sądzie. Świadka, który powyższego obowiązku nie wywiązuje, a swojej nieobecności nie usprawiedliwił, sąd skaże na grzywnę, po czym wezwie go ponownie. Sąd w razie ponownego niestawiennictwa świadka może zarządzić jego przymusowe sprowadzenie przez Policję.
Ustawodawca przewidział dla świadka możliwość uzyskania zwrotu wydatków związanych ze stawiennictwem na rozprawie oraz wynagrodzenia, jeżeli wskutek stawiennictwa utracił zarobek. W tym celu należy złożyć stosowny wniosek.
Od powyższej zasady istnieje wyjątek, kiedy to osoby powołane na świadka mogą odmówić zeznań w sądzie. Zgodnie z art. 261 k.p.c. prawo do odmowy zeznań w procesie cywilnym przysługuje jedynie małżonkom stron, ich wstępnym, zstępnym i rodzeństwu oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osób pozostających ze stronami w stosunku przysposobienia. Dodatkowo świadek może odmówić odpowiedzi na zadane mu pytanie, jeżeli zeznanie mogłoby narazić jego lub jego bliskich na odpowiedzialność karną, hańbę lub dotkliwą i bezpośrednią szkodę majątkową albo jeżeli zeznanie miałoby być połączone z pogwałceniem istotnej tajemnicy zawodowej. Jednak w celu skorzystania z powyżej przedstawionych możliwości świadek musi stawić się w sądzie i oświadczyć, że korzysta z przysługujących mu uprawnień.
Wait while more posts are being loaded