Block people không có hiệu quả là sao Ò_ó
Shared publiclyView activity