ناگفته‌های سید حسین مرعشی از تاسیس هواپیمایی ماهان

(1) بخشی از مصاحبه
مرعشی: ...سیاست دیگری که آن را در مؤسسه دنبال می‌کردیم این بود که از هیچ امتیازی به عنوان امتیاز ویژه استفاده نکنیم.
خبرنگار: یعنی تاکنون امتیاز خاصی از سوی مقامات دولتی در اختیار مؤسسه قرار نگرفته است؟
مرعشی: خیر، ما از هیچ امتیاز خاصی برای هیچ یک از شرکت‌های وابسته به مؤسسه استفاده نکرده‌ایم. نه از سهمیه ارزی، نه وام منابع اعتباری، نه مجوز خاصی برای صادرات و واردات...

(2) بخش دیگری از همان مصاحبه
مرعشی: ...ما با طرف مصری نشستیم و مذاکره کردیم و قرار گذاشتیم یک شرکت مشترک [ماهان] به صورت پنجاه پنجاه تشکیل دهیم، به شرط آنکه سهم ایران را او تأمین مالی کند و از ما طلبکار باشد تا از درآمد شرکت آن را بردارد. یک ربع بیشتر مذاکره طول نکشید و در نهایت هم به توافق رسیدیم.
خبرنگار: یعنی پول هواپیما را پرداخت نکردید؟
مرعشی: ...بعد مطلع شدیم که دولت ایران در زمان شاه چند وام به دولت مصر داده بود که دولت مصر نتوانسته وام‌ها را به ایران بازپرداخت کند. آقای کامل [سهامدار مصری] به ما گفتند اگر شما بتوانید موافقت طرف ایران را بگیرید من هم موافقت طرف مصر را می‌گیرم تا این هواپیماها را به جای طلب به ایران بدهیم. من فوراً با دکتر نواب در وزارت اقتصاد تماس گرفتم و ایشان هم موضوع طلب ایران از مصر را تأیید کرد و گفت چندین سال است که مصر به ایران بدهکار است اما طلب خود را پرداخت نمی‌کند. دکتر نواب قبول کرد به جای طلب ایران هواپیما را از آقای کامل تحویل بگیریم. ایشان رفتند موافق دولت مصر را گرفتند ما هم اینجا به آقای دکتر نوربخش گزارش دادیم و آقای هاشمی را هم در جریان گذاشتم. آقای هاشمی اول به من تأکید کرد که این کار را پیگیری کن ولی مطمئن باشد که انجام نمی‌شود. در نهایت با استفاده از این امکان، مؤسسه مولی الموحدین ما به ازای ریالی را به دولت پرداخت کرد.

متن مصاحبه: http://bit.ly/NsoxL2
Photo
Shared publiclyView activity