Profile

Cover photo
cemil SAMUR
Lived in Altındağ/ANKARA ŞİMDİKİ YER Muratpaşa /ANTALYA, yım
1,527 followers|149,240 views
AboutPostsVideos+1's

Stream

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
kafa dinlemek için mükemmel kızıldereli müzüğü
 ·  Translate
2
Add a comment...

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
 
EĞER SEN ERKEK OLSAYDIN!!!

Esma Sultan, Osmanlı tarihinde, saltanata aday gösterilmiş tek kadındır. Sultan 1. Abdülhamid’in kızı ve 2. Mahmud’un kardeşidir. Ortaköy’deki yalısı 10 yaşında iken kendisine hediye edilmişti. Günümüzde sadece iskeleti kalan bu yalı, bir zamanlar, gözleri kamaştıran büyüleyici bir özelliğe ve güzelliğe sahipti.

25 yaşında dul kalan Esmâ Sultan, bir daha hiç evlenmedi. Oldukça otoriter bir prensesti. Kardeşi Sultan 2. Mahmut zaman zaman kendisine latîfeyle, “Hemşîrem! Eğer sen erkek olsaydın, işte o zaman benim vay hâlime. Aslâ saltanât yüzü göremezdim” derdi. Zirâ, yeniçeriler isyan çıkarıp Topkapı Sarayı’na saldırdıklarında, saray muhâfızları da yeniçerileri engellemeye çalıştıkları sırada ilginç bir hâdise yaşanmıştı. Saray muhâfızları, isyancı yeniçerilerin elebaşlarına “Ne yapıyorsunuz! Sultan Mahmud’u öldürürseniz kim padişah olacak. Hânedanda başka erkek yok” dediklerinde yeniçeriler de şöyle cevap vermişlerdi: “Olsun. Biz de Esmâ Sultan’ı padişah yaparız”

Daha önce de birçok defa yeniçeri isyanı yaşanmıştı sarayda. Tahttan indirilen pâdişahlar olmuştu lâkin mahlû ( devrik ) pâdişâhın yerine hiçbir zaman bir şehzadeden başkası geçmemişti. Böyle bir şeyin düşünülmesi dahi söz konusu değildi. Lâkin Sultan Mahmut’u öldürmek isteyen yeniçeriler bu gözü dönmüşlükle Osmanlı târihinde asırlardır olmamış bir şeyi uygulamayı dahi göze almışlardı: Esmâ Sultanı pâdişah yapmayı. Yâni Osmanlıda ilk defâ bir kadın pâdişah olacaktı.

İşte, Sultan 2. Mahmut’un, Esmâ Sultan’a ‘Eğer sen erkek olsaydın’ derken, telmihte bulunduğu hâdise budur. Sultan Mahmut bu serzenişinde haklıydı. Zirâ Esmâ Sultan, Osmanlı târihinde saltanata aday gösterilen tek kadın idi. Ve eğer tahta çıksaydı, ilk kadın pâdişah olacaktı.
 ·  Translate
1
1
fatma sevim çeviker's profile photo
Add a comment...

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
3
5
YU YUNG SUN's profile photofrancky Bloom's profile photo
Add a comment...

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
Enes İbn-i Malik (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edilen bir hadîs-i şerifte Rasûlüllâh (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurmuştur:

"Her kim haram aydan,(yani bu aydan) üç gün, Perşembe, Cuma ve Cumartesini tutarsa, Allah ona dokuz yüz sene ibadet (sevabı)
yazar."

(İbn-i Şahin. İbn-i Asâkir, Ezdi, Gazali, İhya. Zebîdî, İthaf, 4/256,Gunye, 2/124)

Haram Aylar Dört Tanedir. Üçü Peşpeşe Biri Tektir Zilkade Zilhicce Muharrem Tek Olan Receb-i Şeriftir (Hadisi Şerif)
 ·  Translate
4
Add a comment...

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
PEYGAMBER EFENDİMİZİN NAMAZ İLE İLGİLİ HADİSLERİ

"Sizden birinin kapısının önünden bir nehir geçer de her gün o nehirde beş kere yıkanırsa, ne dersiniz, onda kir diye bir
şey kalır mı? diye sordu. Orada bulunanlar "hayır, kir diye bir şey kalmaz yâ rasulellah" dediler. Sonra Hz. Peygamber,
işte beş vakit namaz da bu nehir gibidir. Allah Teâla beş vakit namazla hata ve günahları temizler."

"Kıyâmet gününde kişinin ilk hesaba çekileceği ibadet namaz olacaktır. Namazı iyi netice veren kurtulur. Namazla ilgili
hesabı doğru çıkan, diğer hesaplardan da kolay geçer. Namazdan hesabı bozuk çıkanın diğer hesapları da bozuk ve
çetin olacaktır."

"Namaz mü'minin nurudur. Bir müslümanın evinde kıldığı namazı evinin nurudur. Evlerinizi namaz kılarak ve Kur'an
okuyarak nurlandırınız."

"Namaz kılmamak, kişi ile kafirlik ve şirk arasında bir durumdur. Yani namazsızlık, kafirliğe bir geçittir, namaz kılmamakta
ısrar etmekte küfre (dinsizliğe) giden bir yol vardır."

"Bizimle (müslümanlarla) kafirler arasında en ayırıcı fark, ilâhi bir taahhüd (anlaşma) olan namazdır. Her kim namazı bile
bile kılmazsa küfre girmiş olur."

"Her şeyin bir alâmeti (nişanı) vardır. İmanın alâmeti de namaz kılmaktır."

KAMET
Allâhü ekber (4 kere) Allah en büyüktür
Eşhedü enlâ ilâhe illallâh (2 kere) Ben şahitlik (kabul) ederim ki Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur
Eşhedü enne Muhammede'r-rasûlullâh (2 kere) Yine şahitlik ederim ki şüphesiz Muhammed Allah'ın peygamberidir
Hayye ale's-salâh (2 kere) Haydi namaza
Hayye ale'l-felâh (2 kere) Haydi kurtuluşa
Kad kâmeti's-salâh (2 kere) Namaz başlamıştır
Allâhü ekber (2 kere) Allah en büyüktür
Lâ ilâhe illallâh (1 kere) Allah'tan başka ilah yoktur
SÜBHANEKE
Sübhâneke Seni tesbih ederim
Allâhümme Ey Allahım
Ve bihamdik Hamd (övgüler) sanadır
Ve tebâreke'smük Senin ismin ne yücedir
Ve teâlâ ceddük Senin şanın ne büyüktür
Ve lâ ilâhe ğayruk Senden başka bir ilah da yoktur
BESMELE
Eûzü bi'llâhi mine'ş-şeytâni'r-racîm Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım
Bismi'llâhi'r-rahmâni'r-rahîm Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla (başlarım)
FATİHA SURESİ
El-Hamdü lillâhi rabbi'l-âlemîn Hamd (övgü ve senalar) alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur
er-Rahmâni'r-rahîm Rahman'dır Rahim'dir
Mâliki Yevmi'd-dîn Din (hesap) gününün sahibidir
İyyâke na'büdü Yalnız sana kulluk(ibadet) ederiz
Ve iyyâke neste'în Ve ancak senden yardım dileriz
İhdina's-sırâta'l-müstekîm Bizi dosdoğru yola ilet
Sırâta'lleżîne en'amte aleyhim Kendilerine nimet verdiklerinin yoluna
Ğayri'l-mağdûbi aleyhim ve le'd-dâllîn Gazaba uğrayanların ve sapmış olanların yoluna değil           (1.Sayfa)  
RÜKUDA
Sübhâne rabbiye'l-azîm Büyük olan Rabbimi tesbih ederim
RÜKÜDAN DOĞRULURKEN
Semi'allâhü li men hamideh Allah, hamd eden kimsenin hamdini işitir
KIYAMDA
Rabbenâ leke'l-hamd Ey Rabbimiz, hamd (bütün övgüler) sana aittir
SECDEDE
Sübhâne rabbiye'l-a'lâ En yüce olan Rabbimi tesbih ederim
ETTEHİYYATÜ
Et-Tehiyyâtü lillâhi ve's-salavâtü ve't-tayyibât. Bütün dualar, övmeler, bedeni ve mâli ibadetler Allah'a aittir
Es-Selâmü aleyke eyyühe'n-nebiyyü Ey Peygamber selam, dua senin üzerine olsun
Ve rahmetu'llâhi ve berakâtühû Ve Allah'ın rahmeti ve O'nun bereketi
Es-Selâmü aleynâ ve alâ ibâdi'llâhi's-sâlihîn Selam bizim ve Allah'ın salih kullarının üzerine olsun
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh Ben şahitlik ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur
Ve eşhedü Yine şahitlik ederim ki
Enne Muhammeden abdühû ve rasûlüh Şüphesiz Muhammed O'nun kulu ve peygamberidir
ALLAHÜMME SALLİ
Allâhümme salli Ey Allahım, salat et (Şeref ve şanlarını yücelt)
Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Muhammed'e ve O'nun ailesine
Kemâ salleyte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm İbrahim'e ve onun ailesine salat ettiğin gibi
İnneke hamîdün mecîd Muhakkak, övülmeye, yüceltilmeye en layık olan sensin
ALLAHÜMME BARİK
Allâhümme bârik Ey Allahım, bereketlendir
Alâ Muhammedin ve alâ âli Muhammed Muhammed'i ve O'nun ailesini
Kemâ bârakte alâ İbrâhîme ve alâ âli İbrâhîm İbrahim'i ve onun ailesini bereketlendirdiğin gibi
İnneke hamîdün mecîd Şüphesiz sen, övülmeye, yüceltilmeye en layık olansın
RABBENA
Rabbenâ âtinâ fi'd dünyâ haseneten Rabbimiz bize dünyada bir iyilik ver
Ve fi'l-âhireti haseneten Ve ahirette de bir iyilik ver
Ve kınâ ażâbe'n-nâr Ve bizi ateşin azabından koru
RABBENA FİRLİ
Rabbena'ğ-firlî Rabbimiz, beni bağışla
Ve li vâlideyye Ve anne babamı
Ve li'l-mü'minîne Ve bütün mü'minleri
Yevme yekûmü'l-hisâb Hesapların görüldüğü o günde
SELAM VERİRKEN
Esselamü aleyküm verahmetullah Allah'ın selamı ve rahmeti üzerimize olsun
SELAMDAN SONRA
Allâhümme ente's-selâmü ve minke's-selâm Ey Allahım. Sen selamsın (selamet, emniyet, sulh) ve selam sendendir
Tebârakte yâ że'l-celâli ve'l-ikrâm Son derece büyük ve ikram sahibi olan Allahım, senin şanın yüce olsun
TESBİHTEN ÖNCE
Alâ rasûlinâ salavât Bütün salât ve selamlar Peygamberimizin üzerine olsun
Sübhânallâhi Allah'ı tesbih (şanına layık ifadelerle yad) ederim
Ve'l-hamdü lillâh Hamd Allah'a aittir
Ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber En büyük olan Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir ilah yoktur
Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyii'l-azîm Yüce Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet de yoktur
AYETÜ'L KÜRSİ
"Allâhü lâ ilâhe illâ hüve'l-hayyû'l-kayyûm
" "Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır.  O her
     zaman var olan ve bütün varlıkların idaresini bizzat yürütendir"
Lâ te'hużühû sinetün ve lâ nevm Kendisini ne bir uyuklama yakalar ne de bir uyku
Lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fi'l-ard Göklerde ve yerlerde bulunanların hepsi O'nundur
Men że'lleżi Yeşfe'u indehû illâ bi iżnihî İzni olmadan O'nun yanında hiç kimse şefaat edemez
Ya'lemu mâ beyne eydîhim ve mâ halfehüm O, kullarının yapacaklarını ve önceden yaptıklarını bilir
Ve lâ Yuhîtûne bi şey'in min ilmihî illâ bi mâ şâe O'nun dilediği kadarı hariç, insanlar O'nun ilminden hiçbir şeyi bilmezler
Vesi'a kürsiyyühü's-semâvâti ve'l-ard O'nun kürsüsü gökleri ve yerleri içine alır
Ve lâ yeûdühû hıfzuhümâ Onları koruyup gözetmek O'na ağır gelmez
Ve hüve'l-aliyyü'l-azîm O, yüce ve büyüktür                                                            (2.Sayfa) 
TESBİH
Sübhânallâh Allah'ı tesbih ederim
El-Hamdü lillâh Hamd Allah'a mahsustur
Allâhü ekber Allah en büyüktür
TESBİHTEN SONRA
Lâ ilâhe illallâhü Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur
Vahdehû lâ şerîke leh Tek olan O'nun ortağı yoktur
Lehü'l-mülkü Hakimiyet (mülk) O'nundur
Ve lehü'l-hamdü Hamd de O'nundur
Ve hüve alâ külli şey'in kadîr Ve O her şeye gücü yetendir
Sübhâne Rabbiye'l-aliyyi'l-a'le'l-vehhâb Tesbih ederim ki Rabbimi O en yücedir, nimetlerini bol bol verendir
FİL SURESİ
Elem tera keyfe fe'ale rabbüke bi eshâbi'l-fîl Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı?
Elem Yec'al keydehüm fî tadlîl Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl Onların üstüne ebâbil kuşları gönderdi
Termîhim bi hıcâratin min siccîl Kuşlar onlara pişmiş çamurdan yapılmış taşlar atarlardı
Fece'alehüm keasfin me'kûl Nihayet onları yenilmiş ekin yaprağı gibi yapıverdi
KUREYŞ SURESİ
Li ilâfi kurayşin îlâfihim rihlete'ş-şitâi ve's-sayf Kureyş'in (güvenini sağlayıp) onları alıştırdığı için; onları yaz ve kış 
     yolculuklarına alıştırdığı için
Fe'l-ya'büdü rabbe haże'l-beyti'lleżî et'amehüm Kureyşliler, kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin 
     min cûin ve âmenehüm min havf      kılan bu Ev (Kabe)'nin Rabbine kulluk etsinler
MAUN SURESİ
Eraeyte'lleżi yükeżżibü bi'd-dîn Dini yalanlayanı gördün mü?
Fe żâlike'lleżî Yedu'u'l-yetîm İşte o yetimi iter kakar
Ve lâ Yehuddu alâ taâmi'l-miskîn Yoksulu doyurmaya teşvik etmez
Fe veylün li'l-musallîne'llezîne hüm an salâtihim Şu namazı kılanların vay haline ki, onlar kıldıkları namazlarından 
     sėhûn      habersizdirler (namazın değerini bilmez, ona önem vermezler)
Ellezîne hüm yürâûne ve Yemne'ûne'l-mâûn Onlar aslında gösteriş yapıyorlar; zira zekata (hayra) mani oluyorlar
KEVSER SURESİ
İnnâ a'taynâke'l-kevser Gerçekten biz sana kevseri (bol ve tükenmez nimetleri, cennetteki
     "kevser" havuzunu) verdik
Fe salli li rabbike ve'nhar Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes
İnne şânieke hüve'l-ebter Asıl soyu kesik olan o sana kin besleyen kimsedir
KAFİRUN SURESİ
Kul yâ eyyühe'l-kâfirûn De ki ey kafirler
Lâ e'büdü mâ te'büdûn Ben sizin taptıklarınıza tapmam
Ve lâ entüm âbidûne mâ e'büd Siz de benim kendisine kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz
Ve lâ ene âbidün mâ abedtüm Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim
Ve lâ entüm âbidûne mâ e'büd Siz de benim ibadet ettiğime ibadet ediciler değilsiniz
Leküm dînüküm ve liye dîn Sizin dininiz size, benim dinim de bana
NASR SURESİ
İżâ câe nasru'llâhi ve'l-feth Allah'ın yardımı ve fetih gelince
Ve raeyte'n-nâse Yedhulûne fî dîni-llâhi efvâcen Ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiklerini görünce
Fe sebbih bi hamdi rabbike ve'steğfirhü Hemen Rabbine hamd ederek O'nu tesbih et ve bağışlanma dile
İnnehû kâne tevvâbâ Şüphesiz O, tövbeleri çok kabul eden-dir
TEBBET SURESİ
Tebbet Yedâ ebî lehebin ve tebbe Ebû Leheb'in iki eli kurusun, kurudu da
Mâ eğnâ anhü mâlühû ve mâ keseb Malı da kazandıkları da ona fayda vermedi
Seyaslâ nâran żâte lehe-bin O, alevli bir ateşe girecek
Ve'mraetühû hammâlete'l-hatab Odun taşıyıcısı olarak karısı da
Fî cîdihâ hablün min mesed Boynunda hurma lifinden (bükülmüş) bir ip olduğu halde
İHLAS SURESİ
Kul hüve'llâhü ehad. De ki: O Allah birdir (tektir)
Allâhü's-samed. O Allah sameddir. (*)
Lem Yelid ve lem yûled. O, doğurmamıştır ve doğurulmamıştır
Ve lem yekün lehû küfüven ehad. Hiçbir şey O'nun dengi (ve benzeri) değildir                          (3.Sayfa) 
FELAK SURESİ
Kul eûżü bi rabbi'l-felak De ki: Sabahın Rabbine sığınırım
Min şerri mâ halak Yarattığı şeylerin şerrinden
Ve min şerri ğasigın iżâ vekab Ve karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden
Ve min şerri'n-neffâsêti fi'l-ukad Ve düğümlere üfüren (büyücü)lerin şerrinden
Ve min şerri hâsidin iżâ hased Ve hased ettiği zaman kıskancın şerrinden
NAS SURESİ
Kul eûżü bi rabbi'n-nâs De ki: İnsanların Rabbine sığınırım
Meliki'n-nâs İnsanların melikine
İlâhi'n-nâs İnsanların ilahına
Min şerri'l-vesvâsi'l-hannâs O sinsi şeytanın şerrinden 
Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs Ki o, insanların gönüllerine durmadan şüphe ve tereddüt sokar
Mine'l-cinneti ve'n-nâs (O şeyten) gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)
BİRİNCİ KUNUT DUASI
Allâhümme innâ neste'înüke Ey Allahım muhakkak biz senin yardımını isteriz.
Ve nesteğfiruke ve nestehdîk Senin bağışlamanı ve senin hidayetini (doğru yola iletmeni) isteriz
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyk Sana iman ederiz ve sana tövbe ederiz
Ve netevekkelü aleyke ve nüsnî aleykel Sana tevekkül (güvenir, işimizi dayandırır, itimat) ederiz ve seni överiz
Hayra küllehû neşküruke ve lâ nekfüruke Bütün hayırlar sana aittir, sana şükrederiz ve sana nankörlük etmeyiz
Ve nahleu ve netrukü men Yefcüruk Seni yalanlayan kimseyi de çıkarır ve terkederiz
İKİNCİ KUNUT DUASI
Allâhümme iyyâke na'büdü Ey Allahım, yalnız sana ibadet ederiz
Ve leke nusallî ve nescüdü Senin için namaz kılarız ve secde ederiz
Ve ileyke nes'â ve nahfidü Senin için çalışır ve senin dinine hizmet ederiz
Nercû rahmeteke ve nahşâ ażâbeke Rahmetini ümit ediyor; azabından korkuyoruz
İnne ażâbeke bi'l-küffâri mülhik Şüphesiz senin azabın kafirlere erişir
ÖRNEK DUA
    Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Ves-salâtü ves-slâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmeîn.
    Allah'ım! Sen gizli ve açık her şeyi bilirsin. Yerde ve göklerde bulunan her şey sana âşikardır. Ya Rabbi,
    beni ve benden meydana gelen zürriyetimi namaza devam edenlerden eyle. Beni, anamı, babamı ve bütün
    mü'minleri bağışla. Bizlere dünyada ve ahirette iyilik nasib eyle. Sana gerçekten kul olmayı ve emrettiklerine
    sarılıp, nehyettiklerinden uzak durmayı, helalinden kazanıp, helalinden yemeyi nasib eyle. Çocuklarımızı
    asrımızın bataklığına düşmekten ve Kur'an'dan uzaklaşmaktan muhafaza eyle. Ey kalpleri evirip çeviren
    Allah'ım! Kalplerimizi senin dînin üzerine sâbit kıl. Ey halleri değiştiren Allah'ım! Bizim hâlimizi hallerin en
    güzeline çevir. Ey hayır kapılarının anahtarı! Bizim için kapıların en hayırlısını aç. Allah'ım! Göğsümü,
    kalbimi ve basiretimi en güzel şeylere aç ve işimi kolaylaştır. Hakkı anlatırken dilimdeki düğümü çöz. Ey
    Rabbimiz! Unutarak ve hatâen yaptığımız şeylerden bizi sorguya çekme ve bizden önceki ümmetlere
    yüklediğin yükü bize yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği işler de yükleme. Bizi affet, bizi
    bağışla, bize merhamet et. Sen bizim mevlâmızsın, kâfirlere karşı bize yardım et. Bize tam bir nimet,
    devamlı olarak âfiyet ve güzel bir ölüm nasib eyle. Bütün geçmişlerimizin ruhları için, Allah rızası için el-Fâtiha.
HAŞR SURESİNİN SON ÜÇ AYETİ
Haşr sûresinin son üç ayetinin fazileti hakkında Hz.Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur. "Her Kim sabahleyin
üç defa "eûzü billâhissemîi'l-alîmi mineş-şeytânirracîm" dedikten sonra besmele çekip Haşr sûresinin son üç
ayetini okursa, Allah, onun için akşama kadar bağışlanmasını dileyecek yetmiş bin melek görevlendirir. O kimse
o gün ölürse şehit olarak ölmüş olur. Akşamleyin ölürse yine böyledir."

Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, âlimül-ğaybi veş-şehâdeti hüverrahmânürrahîm  (22). Hüvellâhüllezî lâ ilâhe illâhû, el-
melikül-kuddûsüs selâmül-mü'minül-müheyminül-azîzül-cebbârul mütekebbir. Sübhânellâhi ammâ yüşrikûn  (23).
Hüvellâhül-hâlikul-bâriül-müsavviru lehülesmâül-husnâ. Yüsebbihu lehû mâfissemâvâti vel-ardi. Ve hüvel-azîzül-
hakîm (24).

Anlamı :
22. O öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka ilah yoktur. Görülmeyeni ve görüleni bilendir. O esirgeyen ve bağışlayandır.
23. O öyle bir Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir ilâh yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selamet
      verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır.
      Allah, puta tapanların ortak koştukları şeylerden münezzehtir (uzaktır).
24. O yaratan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde onlar O'nun şanını yücelt-
      mektedirler. O, galiptir, hikmet sahibidir.                                                                                           (4.Sayfa) 
AMENERRASULÜ
Bakara suresinin sonundaki bu iki ayet büyük bir duadır. Hz.Peygamber'e Mi'raç'ta vahyolunmuştur ve yatsı
namazlarından sonra okunmasının çok sevap olduğu vurgulanmıştır.

Amenarrasûlü bimâ ünzile ileyhi min rabbihî vel-mü'minûn. Küllün âmene billâhi vemelâiketihî ve kütübihî ve rusülih.
Lânüferriku beyne ehadin min rusülih. Ve kâlû semi'nâ ve eta'nâ ğufrâneke rabbenâ veileykel-masîr (285). Lâyükel-
lifullâhü nefsen illâ vüs'ahâ lehâ mâkesebet ve aleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâtüâhiznâ innesînâ ev'ahda'nâ. Rabbenâ
velâ tahmil aleynâ isran kemâ hameltehû alellezîne min kablinâ. Rabbenâ velâ tühammilnâ mâ lâtâgate lenâ bih.
Va'fü annâ vağfirlenâ verhamnâ ente mevlânâ fensurnâ alel-kavmil-kâfirîn (286).

Anlamı :
285. Gönderilen peygamber, Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti, mü'minler de iman ettiler. Onlardan
her biri Allah'a ve O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. (Biz de onun için) Allah'ın
peygamberlerinden hiç birini iman açısından ayırmayız. Onlar; "işittik, itaat ettik, ey Rabbimiz, mağfiretini niyaz
ederiz, dönüş yalnızca sanadır" dediler.
286. Allah her şahsa ancak gücü yettiği kadar sorumluluk yükler. Herkesin kazandığı ya kendi lehinedir ya da
aleyhinedir. (Bundan sonra şöyle dua edin!): Ey Rabbimiz! Unutursak ve hataya düşersek bizi hesaba çekme.
Ey Rabbimiz! Bizden önceki ümmetlere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz! Gücümüzün
yetmediği işlerden bizi sorumlu tutma, bizi affet, bizi bağışla ve bize acı. Çünkü sen bizim mevlâmızsın. Kâfir
toplumlara karşı bize yardım et.
EZAN DUASI
"ALLAHÜMME RABBE HAZİHİ'D-DA'VETİ'TTAMME, VE'S-SALATİ'L KAİME, ATİ MUHAMMEDENİ'L
VESİLETE VE'L-FAZİLETE VED DERECETEN RAFİA VE'B-ASHÜ MAKAMEN MAHMUDENİ'L-LEZİ
VEADTEHÜ İNNEKE LA TUHLİFÜ'L-MİAD."

Kimki ezanı işittiği zaman bu duayı okursa , ona peygamber efendimizin kıyamet günü şefaati mutlaka helal olur.
SOFRA DUASI
EUZÜ BİLLAHİ MİNE'Ş-ŞEYTANİ'RRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM.
EL HAMDÜ LİLLAHİLLEZİ ET'AMENA VE SEKANA VE CE'ALENA MİNEL MÜSLİMİYN, Nİ'METİ
CELİLULLAH, BEREKETİ HALİLULLAH, ŞEFAAT YA RESULALLAH    SOFRAMIZA BEREKET,
VÜCUDUMUZA SIHHAT, DÜNYADA KALANLARIMIZA SELAMET, AHİRETE GİDENLERİMİZE
RAHMET.... ALLAHÜMME ZİD VE LA TENKUS, Bİ HÜRMETİ SEYYİDİL MÜRSELİN VEL HAMDÜ
LİLLAHİ RABBİL ALEMİN.    EL FATİHA 
 ·  Translate
1
2
Burak Ak's profile photofatma sevim çeviker's profile photo
Add a comment...
Have them in circles
1,527 people
Елена Бровкина's profile photo
Katerina Kordoni's profile photo

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
 
KUL HAKKI HAKKINDA;
· AYETLER
1. 16:71. Allah kiminize kiminizden daha bol rızık verdi. Bol rızık verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilere verip de bu hususta kendilerini onlara eşit kılmazlar. Durum böyle iken Allah'ın nimetini ink''r mı ediyorlar?
en-NAHL, Ayet 71 2. 17:26. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma.
el-İSRÂ, Ayet 26
3. 30:38. O halde sen, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını ver. Allah'ın rızasını
isteyenler için bu, en iyisidir. İşte onlar kurtuluşa erenlerdir.
er-RÛM, Ayet 38
4. 4:9. Geriye eli ermez, gücü yetmez çocuklar bıraktıkları takdirde (halleri ne olur) diye korkacak olanlar (yetimlere haksızlık etmekten) korkup titresinler; Allah'tan sakınsınlar ve doğru söz söylesinler.
en-NİSA, Ayet 9
5. 2:42. Bilerek hakkı b''tıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.
el-BAKARA, Ayet 42
6. 22:19. Şu iki gurup, Rableri hakkında çekişen iki hasımdır: İmdi, ink''r edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir. Onların başlarının üstünden kaynar su dökülecektir!
el-HACC, Ayet 19
7. 37:113. Kendisini ve İshak'ı mübarek (kutlu ve bereketli) eyledik. L''kin her ikisinin neslinden iyi kimseler olacağı gibi, kendine açıktan açığa kötülük edenler de olacak.
es-SÂFFÂT, Ayet 113
8. 58:22. Allah'a ve ahiret gününe inanan bir toplumun babaları, oğulları, kardeşleri, yahut akrabaları da olsa Allah'a ve Resûlüne düşman olanlarla dostluk ettiğini göremezsin. İşte onların kalbine Allah, iman yazmış ve katından bir ruh ile onları desteklemiştir. Onları içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokacak, orada ebedî kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan hoşnut olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın tarafında olanlardır. İyi bilin ki, kurtuluşa erecekler de sadece Allah'ın tarafında olanlardır.
el-MÜCADELE, Ayet 22 9. 60:3. Kıyamet günü yakınlarınız ve çocuklarınız size fayda vermezler. Çünkü Allah aranızı ayırır. Allah, yaptıklarınızı görendir.
el-MÜMTEHINE, Ayet 3
10. 64:14. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olanlar da vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, kusurlarını başlarına kakmaz, kusurlarını örterseniz, bilin ki, Allah çok bağışlayan, çok esirgeyendir.
et-TEĞABÜN, Ayet 14
11. 4:7. Ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından erkeklere bir pay vardır; ana-babanın ve yakınların bıraktıklarından kadınlara da bir pay vardır. Gerek azından, gerek çoğundan belli bir hisse ayrılmıştır.
en-NİSA, Ayet 7
12. 4:11. Allah size, çocuklarınız hakkında, erkeğe, kadının payının iki misli (miras vermenizi) emreder. (Çocuklar) ikiden fazla kadın iseler, ölünün bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer yalnız bir kadınsa yarısı onundur. Ölenin çocuğu varsa, ana-babasından her birinin mirastan altıda bir hissesi vardır. Eğer çocuğu yok da ana-babası ona v''ris olmuş ise, anasına üçte bir (düşer). Eğer ölenin kardeşleri varsa, anasına altıda bir (düşer. Bütün bu paylar ölenin) yapacağı vasiyetten ve borçtan sonradır. Babalarınız ve oğullarınızdan hangisinin size, fayda bakımından daha yakın olduğunu bilemezsiniz. Bunlar Allah tarafından konmuş farzlardır (paylardır). Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
en-NİSA, Ayet 11
13. 4:12. Yapacakları vasiyetten ve borçtan sonra eşlerinizin, eğer çocukları yoksa, bıraktıklarının yarısı sizindir. Çocukları varsa bıraktıklarının dörtte biri sizindir. Çocuğunuz yoksa, sizin de, yapacağınız vasiyetten ve borçtan sonra, bıraktığınızın dörtte biri onlarındır (zevcelerinizindir). Çocuğunuz varsa, bıraktığınızın sekizde biri onlarındır. Eğer bir erkek veya kadının, anababası ve çocukları bulunmadığı halde (kel''le şeklinde) malı mirasçılara kalırsa ve bir erkek yahut bir kızkardeşi varsa, her birine altıda bir düşer. Bundan fazla iseler üçte bire ortaktırlar. (Bu taksim) yapılacak vasiyetten ve borçtan sonra, kimse zarara uğramaksızın (yapılacak)tır. Bunlar Allah'tan size vasiyettir. Allah her şeyi hakkıyle bilendir, halîmdir.
en-NİSA, Ayet 12
14. 4:19. Ey iman edenler! Kadınlara zorla v''ris olmanız size hel''l değildir. Apaçık bir edepsizlik yapmadıkça, onlara verdiğinizin bir kısmını ele geçirmeniz için de kadınları sıkıştırmayın. Onlarla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmazsanız (biliniz ki) Allah'ın hakkınızda çok hayırlı kılacağı bir şeyden de hoşlanmamış olabilirsiniz.
en-NİSA, Ayet 19
15. 4:33. (Erkek ve kadından) her biri için, ana, baba ve akrabanın bıraktığından (hisselerini alacak olan) v''risler kıldık. Yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir.
en-NİSA, Ayet 33
16. 4:127. Senden kadınlar hakkında fetva istiyorlar. De ki, onlara ait hükmü size Allah açıklıyor: Kitap'ta, kendileri için yazılmışı (mirası) vermeyip nik''hlamak istediğiniz yetim kadınlar, çaresiz çocuklar ve yetimlere karşı ''dil davranmanız hakkında size okunan ''yetler (Allah'ın hükmünü apaçık ortaya koymaktadır). Hayırdan ne yaparsanız şüphesiz Allah onu bilmektedir.
en-NİSA, Ayet 127
17. 4:176. Senden fetva isterler. De ki: "Allah, babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor: Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kızkardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Kızkardeş ölüp çocuğu olmazsa erkek kardeş de ona v''ris olur. Kızkardeşler iki tane olursa (erkek kardeşlerinin) bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Eğer erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise erkeğin hakkı, iki kadın payı kadardır. Şaşırmamanız için Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir.
en-NİSA, Ayet 176
18. 2:229. Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size hel''l olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.
el-BAKARA, Ayet 229
19. 2:237. Kendilerine mehir tayin ederek evlendiğiniz kadınları, temas etmeden boşarsanız, tayin ettiğiniz mehrin yarısı onların hakkıdır. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nik''h bağı elinde bulunanın (velinin) vazgeçmesi hali müstesna, affetmeniz (mehirden vazgeçmeniz), takv''ya daha uygundur. Aranızda iyilik ve ihsanı unutmayın. Şüphesiz Allah yapmakta olduklarınızı hakkıyla görür.
el-BAKARA, Ayet 237
20. 4:4. Kadınlara mehirlerini gönül rızası ile (cömertçe) verin; eğer gönül hoşluğu ile o mehrin bir kısmını size bağışlarlarsa onu da afiyetle yeyin.
en-NİSA, Ayet 4
21. 4:20. Eğer bir eşi bırakıp da yerine başka bir eş almak isterseniz, onlardan birine yüklerle mehir vermiş olsanız dahi ondan hiçbir şeyi geri almayın. Siz iftira ederek ve apaçık günah işleyerek onu geri alır mısınız?
en-NİSA, Ayet 20
22. 4:21. Vaktiyle siz birbirinizle haşir-neşir olduğunuz ve onlar sizden sağlam bir teminat almış olduğu halde onu nasıl geri alırsınız!
en-NİSA, Ayet 21
23. 4:24. (Harp esiri olarak) sahip olduğunuz cariyeler müstesna, evli kadınlar da size haram kılındı. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını, namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla (mehirlerini vererek) istemeniz size hel''l kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra (bir miktar indirim için) karşılıklı anlaşmanızda size günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir.
en-NİSA, Ayet 24
24. 4:25. İçinizden, imanlı hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse, ellerinizin altında bulunan imanlı genç kızlarınız (sayılan) cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz (insanlık bakımından aranızda fark yoktur). Öyle ise iffetli yaşamaları, zina etmemeleri ve gizli dost da tutmamaları şartı ve sahiplerinin izni ile onları (cariyeleri) nik''hlayıp alın, mehirlerini de normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir fuhuş yaparlarsa onlara, hür kadınların cezasının yarısı (uygulanır). Bu (cariye ile evlenme izni), içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir. Sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
en-NİSA, Ayet 25
25. 4:34. Allah'ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için s''liha kadınlar itaatk''rdır. Allah'ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.
en-NİSA, Ayet 34
26. 7:85. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.
el-A’RÂF, Ayet 85
27. 11:85. Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.
HÛD, Ayet 85
28. 26:183. İnsanların hakkı olan şeyleri kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
eş-ŞUARÂ, Ayet 183
29. 6:152. Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte Allah size, iyice düşünesiniz diye bunları emretti.
el-EN’AM, Ayet 152
30. 7:85. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin, sizin ondan başka tanrınız yoktur. Size Rabbinizden açık bir delil gelmiştir; artık ölçüyü, tartıyı tam yapın, insanların eşyalarını eksik vermeyin. Düzeltilmesinden sonra yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Eğer inananlar iseniz bunlar sizin için daha hayırlıdır.
el-A’RÂF, Ayet 85
31. 11:84. Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı (gönderdik). Dedi ki: Ey kavmim! Allah'a kulluk edin! Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır (ve bolluk) içinde görüyorum. Ve ben, gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.
HÛD, Ayet 84
32. 11:85. Ve ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın; insanlara eşyalarını eksik vermeyin; yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın.
HÛD, Ayet 85
33. 17:30. Rabbin rızkı dilediğine bol verir, dilediğine daraltır. Şüphesiz ki O, kullarından haberdardır, (onları) çok iyi görür.
el-İSRA, Ayet 30
34. 17:35. Ölçtüğünüz zaman tastamam ölçün ve doğru terazi ile tartın. Bu, hem daha iyidir hem de neticesi bakımından daha güzeldir.
el-İSRA, Ayet 35
35. 26:181. Ölçüyü tastamam yapın, (insanların hakkını) eksik verenlerden olmayın.
eş-ŞUARÂ, Ayet 181
36. 26:182. Doğru terazi ile tartın.
eş-ŞUARÂ, Ayet 182
37. 55:8. Sakın dengeyi bozmayın.
er-RAHMÂN, Ayet 8
38. 55:9. Ölçüyü adaletle tutun ve eksik tartmayın.
er-RAHMÂN, Ayet 9
39. 83:1. Eksik ölçüp noksan yapan hilek''rlara yazıklar olsun!
el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 1
40. 83:2. Onlar insanlardan alırken ölçüp tarttıklarında tam,
el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 2
41. 83:3. Onlara vermek için ölçüp tarttıklarında ise eksik ölçer ve tartarlar.
el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 3
42. 83:4. Onlar düşünmezler mi ki, tekrar diriltilecekler!
el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 4
43. 83:5.Büyük bir günde
el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 5
44. 83:6.Öyle bir gün ki, insanlar o günde ''lemlerin Rabbinin huzurunda divan duracaklardır.
el-MÜTAFFİFÎN, Ayet 6
 ·  Translate
1
Add a comment...

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
NEFSE UYMAK
Bir zamanlar yüce yaratıcımız yeryüzüne 2 melek gönderir derki ey meleklerim sizi insan kılığında yer yüzünde filan mahalle gönderiyorum kullarım,a adaleti öğreteceksiniz ve orada hakimlik savcılık yapacaksınız sabah şu duayı okuyarak yeryüzüne ineceksiniz akşamda başka bir dua verir onu okuyup tekrar gök yüzüne size tahsis edilen mekana döneceksiniz ve asla sırrınızı kimseye söylemeyeceksiniz der ve görev başlar bir zaman sonra yaratıcımız melekleri çağırır ve sorar yer yüzünde durum ne der. melekler başlar insanları şikayet etmeye yaratıcımız derki ben onlara nefis verdim onları nefisleri zorluyor eğer o nefsi sizlere verseydim siz daha farklı olurdunuz bu sırada bizim melekler karşı çıkar hayır rabbim bize nefis verseydiniz biz yine onlar gibi olmazdık derler yaratıcımız meleklere nefis verir ve ertesi gün boşanma amacıyla bir çitf gelir kadın ise çok güzeldir erkekse garip bir çobandı ama kadın kocasını beğenmemektedir aslında kadın genç ve güzeldir erkek,de yaşlıdır mahkeme başlar bizim melekler (hakimler) kadına çarpılır ve birbirinden habersiz kadını elde etme yollarını ararlar ve nihayet ikisi de kadınla gizlice görüşür ve kadını elde etmek için her türlü sırlarını da verirler (sırrını kimseye verme sözü de buradandır) kadın ikisine de söz verir boşanma sonrası arkadaşlık etmeye… ve son mahkeme erkek suçlu kadın ise haklı bir şekilde boşanılır ve boşanma sonumda bizim nefisli melekler biri sağ diğeri sol kapıdan kadının peşine koşarlar ama kadının işi bitmiş ve bunlara da ihtiyacı kalmamıştır artık sağdan gelene sağ dirseğini soldan gelene de sol dirseğini göstermiş (derler,ya işi bittide dirseğini dayadı) bu söz oradan kalmadır ne yazıkkı nefislerine uymuşlardır… bu arada meleklerin tüm sırrını  öğrenen kadın ise yaratacinın izni ile meleklerin makamına yerleşmiş ve iffetini koruduğu için meleklerin makamına yerleşip kıyamete kadarda orda misafir edilecektir bu iffet sahibihanımın ismini de sanırım merak edenler olmuştur 
Araplara göre bu hanımefendinin ismi ZÜHAL Farslara gözre ZÖHRE Türklere göre isa SEHER,dir sanırım okuyanların yeri nerde diye mırıldandiğini duyar gibi oldum  ufak bir ip ucu Anadolu köylüleri seher hanım efendiyi çok iyi bilir neyse fazla meraklandırmadan açıklayım sabah güneş doğmadan gökyüzünde güneydoğu yönünde gürünen en büyük parlak yıldızın adı seher yıldızıdır diğer adı ise çoban yıldızıdır bilmem çoban  ismi size tanıdık geldimi ...
 ·  Translate
3
Add a comment...

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
canları candaş soyları soydaş kendilieri Öz GARDAŞ Yaşa var ol GÜZEL TÜRKİSTAN
 
2
Add a comment...

cemil SAMUR

Shared publicly  - 
 
 Cumanın faziletleri
Cuma gecesi iki rekat namaz kılıp, her rekatta bir Fatiha, bir Âyet-el Kürsi, 15 İhlas okuyup 

selam verdikten sonra bana bin salevat okuyan, beni rüyada görür.[Şir’a]

Cuma günü kef suresini okuyan yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır.

Cuma günü sabah namazından önce 3 kere estağfurullah el azim ellezi la ileha illa hüvel hayyül kayyume ve ettubü ileyh bütün günahları af olur

Cuma günü seksen salâvat getirenin seksen yıllık günahı af olur

Cuma gecesi yasin okuyanın bütün günahları af olur
 ·  Translate
3
1
kazım öztürk's profile photo
Add a comment...
People
Have them in circles
1,527 people
Елена Бровкина's profile photo
Katerina Kordoni's profile photo
Work
Occupation
MEMUR
Basic Information
Other names
lone world
Story
Tagline
Sonunda eyvah demektense Başında Eyvallah demeyi tercih ederim..
Introduction
 Here's all the communication channels are kept open!

İn this place, with senior and ethics, you can share interesting things worth considering all together .Here you can discover  all the beauty of the world.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ WELCOME to my profile. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥.

 

Вот все каналы связи остается открытым!

В этом месте, со старшим и этики, вы можете поделиться интересные вещи, стоит прислушаться все вместе. Здесь Вы можете открыть для себя все красоты мира.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ в профиль. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥.

 

Voici tous les canaux de communication restent ouvertes!

Dans cet endroit, avec la haute et de l'éthique, vous pouvez partager des choses intéressantes à considérer tous ensemble. Ici, vous pourrez découvrir toute la beauté du monde.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Bienvenue sur mon profil. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥.

 

هنا هو وتحفظ جميع قنوات الاتصال مفتوحة!

في هذا المكان، مع كبار والأخلاق، يمكنك مشاركة أشياء مثيرة للاهتمام تستحق النظر كل ذلك معا، وهنا يمكنك اكتشاف كل جمال العالم.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ مرحبا بكم في ملفي الشخصي. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥.

 

ที่นี่ทุกช่องทางการสื่อสารจะถูกเก็บไว้เปิด

ในสถานที่แห่งนี้มีระดับสูงและจริยธรรมคุณสามารถแบ่งปันสิ่งที่น่าสนใจมูลค่าการพิจารณาทั้งหมดเข้าด้วยกัน. ที่นี่คุณสามารถค้นพบความงามของโลก

 

♥♥♥♥♥♥ยินดีต้อนรับสู่โปรไฟล์ของฉัน ♥♥♥♥♥♥♥

 

Tukaj so vsi komunikacijski kanali ostati odprta!

V tem mestu, z visokimi in etike, lahko delite zanimive stvari, vredne upoštevamo vse skupaj. Tukaj lahko odkrijete vso lepoto sveta.

 

♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ Dobrodošli na mojem profilu. ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥ ♥.

 

۩  HEP BİRLİKTE DEĞERLİ ARKADAŞLIKLAR VE DE DOSTLUKLAR KURABİLİR, ANLAMLI BEĞENİLERDE BULUNABİLİRİZ...

 

۩  EVRENSEL BİR HOŞGÖRÜ İLE DİN, DİL İNANÇ FİKİR VE CİNSİYET AYRILIĞI YAŞAMADAN ÖZGÜRCE TARTIŞABİLİRİZ.

 

۩  VE HERŞEYDEN ÖNEMLİSİ GÜZEL VE EĞLENCELİ ZAMAN GEÇİREBİLİRİZ.......

 

۩  You all together can build  very precious friendships and win their meaningful appreciations ...

 

۩ With a tolerance to other's language, race, nationality, religion,  and gender, life or beliefs style, you may discuss freely from.

 

۩ And above all beautiful and can have fun :)))

Bragging rights
Akıllı Bir Yalnızlık Aptal bir İlişkiden Çok İyidir
Places
Map of the places this user has livedMap of the places this user has livedMap of the places this user has lived
Previously
Altındağ/ANKARA ŞİMDİKİ YER Muratpaşa /ANTALYA, yım
Links
cemil SAMUR's +1's are the things they like, agree with, or want to recommend.
cemil SAMUR profili, resimleri | Kim Acaba?
kimacaba.net

cemil SAMUR kimdir? cemil SAMUR profili; Hakkında: Belirtilmemiş.. Bilgi: Belirtilmemiş.. Meslek: Mesleği belirtilmemiş.. Yaşadığı Yer: Yaşa

AddThis
plus.google.com

We use big social data to create tools that enable publishers and brands to weave a more personal and social web.

Küçük Köpek ile Vahşi Aslanın İlginç İlişkisi - Viplay
www.viplay.com

Köpek ile aslan arasındaki inanılmaz yardımlaşmayı izliyoruz.

Kanuni Sultan Süleyman
www.tarihimiz.info

kanuni sultan suleyman, muhtesem suleyman, muhtesem yuzyil, osmanli padisahlari, tarihci mustafa armagan

Bu domates görenleri hayrete düşürüyor
www.mynet.com

Ağaç gibi büyüyen domates görenleri hayrete düşürüyor.

cemil SAMUR
plus.google.com

Halden âlâ, halsizliğim, Sözden âlâ, sessizliğim, Ya Rabbi! Ben Seninle olduktan sonra, Umrumda değil kimsesizliğim...! HUZURUN KAYNAGI; ...

Güzel Sözler
plus.google.com

Denilmiştir ki: Şehvet kralları köle yapar, Sabır ise köleleri kral yapar...

Amerika'nın Sesi
plus.google.com

1942 yılında yayın yapmaya başlayan Amerika’nın Sesi, Amerikan hükümeti tarafından desteklenen uluslararası bir yayın kuruluşudur.

Murada Kavuşmak için Okunacak dua
www.webokur.com

Murada Kavuşmak İçin Dua “Fetavai kari-ül-hidaye”de diyor ki: Dilegi olan kimse, yatacagi zaman abdest almali, temiz bir örtü üzerinde oturu